Anbi

ANBI
De Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en successierechten onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van de Unie KBO op de website www.kbo.nl. Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst. RSIN/fiscaal nummer 26.54.672.
 
Unie KBO
De Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40236191.
 
Doelstelling van de Unie KBO
De Unie KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspanningsactiviteiten. Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.
 
Beleidsplan
Landelijke belangenbehartiging is de kerntaak van de Unie KBO. Op de terreinen inkomen en koopkracht, pensioenen, zorg en welzijn, wonen en mobiliteit behartigt de Unie KBO de belangen van haar leden en van senioren in het algemeen. Dit doet de Unie KBO bij voorkeur in samenwerking met collega-seniorenorganisaties en andere relevante partijen.
 
Organisatiestructuur
 

 
Ledenraad
De Ledenraad bestaat uit twee vertegenwoordigers per aansloten provinciale KBO, te weten de voorzitter en een tweede bestuurder. De Ledenraad heeft als kerntaak het scheppen van kaders voor het strategisch beleid, het goedkeuren van het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting goed en het goedkeuren van het gevoerde beleid, inclusief het (financieel) jaarverslag.
 
Bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal zeven onafhankelijke bestuurders die benoemd worden door de Ledenraad. Het bestuur heeft de verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen hun gemaakte onkosten declareren.
De posities binnen het huidige bestuur worden bekleed door:
 

Wil van der Kruijs Voorzitter
Cock Aquarius Vice-voorzitter
Moniek van Jaarsveld Secretaris
Gerard Knoop Penningmeester
Anja Laeven Algemeen bestuurslid

Bureau 
Het bureau van de Unie KBO telt ruim twintig medewerkers. Zij bereiden het strategisch beleid en daarop gebaseerde begroting voor, stellen op basis daarvan het jaarplan op en voeren dat uit. Het bureau staat onder leiding van de directeur, de heer Marcel Sturkenboom. De directeur en medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
Financiën en Jaarverslag
In ons laatste jaarverslag kunt u nalezen wat de Unie KBO gedaan heeft en de financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening.

Hier vindt u de gegevens die wij bij de Belastingdienst hebben aangeleverd in verband met onze ANBI-status.