Detail

« terug naar overzicht

Reactie KBO op Perspectiefnota toekomst pensioenen

maandag, 11 juli 2016

Reactie KBO op Perspectiefnota toekomst pensioenen Het kabinet reageert, vlak voor het zomerreces, op de in mei verschenen SER-verkenning naar de toekomst van het pensioenstelsel. De KBO ziet positieve elementen in deze Perspectiefnota, zoals behoud van collectiviteit en solidariteit. Maar waarschuwt ook voor grote overgangsproblemen, de gevaren van keuzevrijheid en het negeren van de huidige problemen.

In de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel van staatssecretaris Klijnsma geeft het kabinet de hoofdlijnen aan. Het daadwerkelijke ontwerp van een nieuw stelsel laat de staatssecretaris over aan het volgende kabinet en de sociale partners.

De KBO is blij dat óók het kabinet in een nieuw pensioenstelsel collectiviteit en solidariteit wil behouden. Daar hebben wij in onze landelijke belangenbehartiging steeds de nadruk op gelegd.

Hoe pakt het uit voor huidige gepensioneerden?
Het kabinet overweegt onder meer een stelsel van persoonlijk pensioenvermogen in combinatie met risicodeling. De KBO is hier niet op voorhand tegen, maar veel hangt af van de uitwerking. Zo is het de vraag hoe de overgang naar dergelijke contracten uitpakt voor de huidige gepensioneerden. Ook het verplicht loslaten van de doorsneepremie voor bestaande contracten kan tot grote overgangsproblemen leiden.

Nog niet helder en duidelijk
In het voorstel zien we nog niet de door zoveel deelnemers gewenste helderheid terug. Het kabinet wil pensioenuitvoerders namelijk niet verplicht over laten stappen op een bepaald contract. Die keuze is aan de sociale partners. Veel verschillende typen contract zullen naast elkaar bestaan. Gevolg is complexiteit, onhelderheid en onduidelijkheid.

Nadelen van keuzevrijheid
Bij een wens en streven naar meer keuzevrijheid, is de KBO beducht op de gevolgen die het met zich mee kan brengen. Zo concludeert het kabinet dat “de opties rondom minder premie-inleg en opname van een bedrag ineens interessant zijn en nader onderzocht moeten worden”. Maar pensioenen zijn buitengewoon complex. Haastige beslissingen kunnen al snel leiden tot een lager pensioen voor bepaalde groepen. Het kabinet geeft aan dat sommige groepen teveel pensioen opbouwen of hebben opgebouwd en dat dit nadelig zou zijn voor de welvaart. De KBO ziet dat andere groepen in hun werkende leven juist te weinig hebben opgebouwd. Daarvan ondervinden zij nu de soms pijnlijke gevolgen (lees meer).

Verzorgingsstaat intact?
Een goede oudedagsvoorziening blijft van onverminderd groot belang om onze verzorgingsstaat intact houden voor alle groepen. Manon Vanderkaa: “De KBO blijft daarom graag met het kabinet en andere partijen in gesprek over de toekomst van onze pensioenen en de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel.”

Op korte termijn oplossing nodig!
Door de problemen bij de pensioenfondsen, is de kans groot dat zij (na het al jarenlang uitblijven van indexatie!) volgend jaar gekort worden. De KBO drong er recent bij de staatssecretaris op aan dat voor deze situatie snel een oplossing gevonden moet worden. Zo stelden we onder meer voor het korten van pensioen uit te stellen zolang de ECB de rente (extreem) laag houdt.
Deze Perspectiefnota biedt geen oplossing voor de problemen van de huidige gepensioneerden.
Ook al is het een verkiezingsjaar, het kabinet moet topprioriteit geven aan het oplossen van de bestaande pensioenproblemen!

Nieuws