Archief

« terug naar overzicht

Reactie KBO op het SER-advies

vrijdag, 16 september 2016

Reactie KBO op het SER-advies De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in opdracht van de regering een verkenning uitgevoerd naar varianten voor een nieuw pensioenstelsel. De KBO is voorzichtig positief over variant IV-C, maar noemt daarbij 12 belangrijke voorwaarden en 4 kanttekeningen.

De KBO vindt het een goede zaak dat de SER de vraagstukken die ontstaan zijn ter hand heeft genomen en onderzoek heeft gedaan naar pensioenstelsel waarin persoonlijk pensioenvermogen centraal staat. Middels het achtpartijenoverleg zijn wij daar tot ons genoegen ook bij betrokken geweest. De SER heeft na het presenteren van haar verkenning verzocht om een reactie op de verkenning die uit dat overleg voortgekomen is. Deze biedt de KBO graag aan.

Waardering, maar ook veel vragen
De KBO wil allereerst haar waardering uitspreken over de door de SER uitgevoerde verkenning. Deze vormt een goede eerste aanzet voor de (eventuele) introductie van een nieuw stelsel. Tegelijkertijd blijven veel belangrijke vragen nog onbeantwoord. Op die vragen zal verderop in deze reactie verder ingegaan worden.

Voorzichtig positief
De KBO staat niet negatief tegenover een stelsel waarin een persoonlijk pensioenvermogen centraal staat. Een dergelijk systeem kan de deelnemers meer van de zo gewenste duidelijkheid bieden en het vertrouwen in het pensioenstelsel vergroten. Wel zal dit systeem aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen voordat wij onze eventuele steun kunnen uitspreken.

Voorwaarden
Centraal staat daarbij dat de KBO een solidair stelsel wil waarin bepaalde belangrijke risico’s worden gedeeld. Voorkomen moet worden dat er pech- en geluksgeneraties ontstaan. Het stelsel moet bovendien het vertrouwen van burgers herwinnen, toekomstbestendig zijn en zowel de belangen van jongeren als ouderen dienen. Meer specifiek toetst de KBO een nieuw stelsel aan de volgende voorwaarden: 

 1. Er wordt gestreefd naar waardevastheid.
 2. Bepaalde risico’s, zoals het langlevenrisico, worden gedeeld.
 3. Deelnemers krijgen enige keuzevrijheid. 
 4. Pensioensparen blijft verplicht. 
 5. Deelnemers blijven collectief beleggen. 
 6. Pensioenfondsen krijgen, binnen vastgestelde risicogrenzen, beleggingsvrijheid om goede rendementen te behalen en niet beperkt worden door lifecyclebeleggen. 
 7. Ook na pensioeningang kan men doorbeleggen. 
 8. De pensioenpremie is kostendekkend en consistent met de aangroei van verplichtingen. 
 9. Generatieoverdrachten worden zoveel mogelijk vermeden. 
 10. Er komt een betaalbare en evenwichtige oplossing voor de (eventuele) omzetting van bestaande pensioenregelingen naar een nieuw stelsel. 
 11. Een nieuw pensioenstelsel is begrijpelijk; complexiteit wordt vermeden.
 12. Een nieuw pensioenstelsel biedt geen gelegenheid om op de hoogte en indexatie van het pensioen te beknibbelen. Te hoge buffers zijn onwenselijk.

Voorkeursvariant
Op grond van bovenstaande spreekt de KBO een voorkeur uit voor variant IV-C van de door de SER gepresenteerde varianten.

Kanttekeningen
Zoals eerder in deze reactie aangegeven heeft de KBO ook enkele vragen en kanttekeningen bij de door de SER gepresenteerde verkenning. Het gaat daarbij om de volgende punten:

 1. De beschreven varianten brengen opnieuw complexiteit met zich mee.
 2. Veel technische en juridische vraagstukken (zoals vragen omtrent de doorsneepremie en generatieoverdrachten via buffers) moeten nog worden uitgewerkt.
 3. Beleggingsrisico’s worden primair bij de deelnemers gelegd. Dat is niet bevorderlijk voor het herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel.
 4. Pensioenfondsen krijgen binnen de voorgestelde varianten weinig beleggingsvrijheid. Het beleggen volgens het lifecycleprincipe is vaak suboptimaal. Collectief beleggen op basis van een gekozen risicohouding heeft daarom de voorkeur.

Huidige problemen
De SER-verkenning gaat in op varianten voor een toekomstig pensioenstelsel. Op dit moment worden zowel deelnemers als gepensioneerden echter al geconfronteerd met dreigende kortingen en uitblijvende indexatie. Ook daar dient – op korte termijn – een goede oplossing voor gevonden te worden. De SER kan mogelijk betrokken worden bij het vinden van een dergelijke oplossing.

Zorgvuldigheid en betrokkenheid
De verdere uitwerking van de plannen en de eventuele introductie van een nieuw stelsel is een langdurig en complex proces. De KBO wil daarbij benadrukken dat er, bijvoorbeeld onder druk van de lage rente, geen overhaaste stappen moeten worden gezet. Alle voors- en tegens van een nieuw stelsel en de diverse varianten moeten goed tegen elkaar afgewogen worden. Zorgvuldigheid staat kortom voorop. KBO blijft daar bij dit proces, als grootste ouderenorganisatie, graag betrokken.

Lees ook: Hoe verder met de pensioenen? KBO adviseert, reageert en debatteert


 
Pensioendebat op dinsdag 4 oktober: kom ook!

De KBO houdt op 4 oktober een debat over AOW en pensioen. Jong en oud gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van onze oudedagsvoorziening. Cees Grimbergen leidt de discussie over onderwerpen als de herziening van het pensioenstelsel en het betalen van AOW-premie door AOW-gerechtigden. Een discussiepanel met deskundigen van verschillende leeftijden en achtergronden gaat in gesprek met de zaal. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Meer weten? Klik hier
Nieuws