Detail

« terug naar overzicht

Koopkrachtdebat miskent financiële achteruitgang ouderen

dinsdag, 02 februari 2016

Koopkrachtdebat miskent financiële achteruitgang ouderen ‘Ouderen in Nederland moeten niet klagen’, dat was het dominante geluid dat klonk in Den Haag. Op verzoek van 50PLUS vond op 28 januari 2016 een debat plaats over de koopkrachtontwikkeling bij ouderen. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “De berichten over pensioenfondsen en de zorgen van veel ouderen daarover maken dit debat extra actueel. Daarom is het erg wrang dat zo weinig Kamerleden de financiële zorgen begrijpen die leven bij veel gepensioneerden.”

Update 2 februari 2016

De Tweede Kamer hield een 30-ledendebat over koopkrachtontwikkeling bij ouderen. Dit debat was in de zomer van 2015 aangevraagd door 50PLUS. Aanleiding was de slechte prognose voor 2016 met betrekking tot de koopkracht; ouderen zouden er gemiddeld genomen -1,7% op achteruitgaan.

Koopkrachtdaling
Diverse Kamerleden vonden dat niet uit de feiten bleek dat ouderen verarmen. Minister Asscher verwees naar die -1,7% die door Kabinetsmaatregelen – en dan met name het Belastingplan – teruggedrongen is naar een mager plusje. Manon Vanderkaa: “Wij vonden het erg jammer dat het debat primair ging over macro-economische cijfers van het CBS en CPB. Kijk je micro-economisch, dus op huishoudniveau, dan ontstaat er een heel ander beeld. Het NIBUD doet dit al jaren in opdracht van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, NVOG en NOOM [klik voor het rapport]. Die cijfers tonen aan dat er dikke minnen zijn voor seniorhuishoudens, met name bij ouderen met hoge zorgkosten. Ouderen gaan er al acht jaar in koopkracht op achteruit!” De Unie KBO heeft bovendien becijferd dat veel gemeenten verschillend omgaan met de lokale compensaties van zorgkosten (Wtcg en CER). [klik hier voor het artikel] Moties die 50PLUS (Henk Krol) en SP (Paul Ulenbelt) indienden om de koopkracht te verbeteren en de lokale (zorg)kosten beter in beeld te brengen, werden afgeraden door de minister. De Tweede Kamer heeft de moties verworpen (2 februari 2016).

Pensioenen
De kranten van vandaag staan bol van alarmerend nieuws rond pensioenen. Pensioenfondsen slagen niet voor de stresstests en het Pensioenfonds Zorg & Welzijn verwacht, net als het ABP, te moeten korten in 2017. “Dit is precies wat ouderen bezighoudt. De minister spreekt over een veilige financiële oudedagsvoorziening, maar de huidige lage rentestand en strenge pensioenregels bedreigen deze voorziening de komende jaren sterk. Indexering lijkt de komende jaren haast onmogelijk.” In mei debatteert de Kamer verder over pensioenen. Dan wordt ook de (inmiddels verworpen) motie-Ulenbelt (SP) actueel waarin hij de minister oproept om de kortingen te stoppen en indexatie te stimuleren.

Integrale kijk op ouderen
Opvallende bijdrage aan het debat was het pleidooi van de PvdA voor een visienota over ouder worden en ouder zijn, een grensoverschrijdende kijk op wonen, koopkracht en zorg. Ze wil een samenhangende visie op hoe de vraagstukken gecombineerd aangepakt kunnen worden. Manon Vanderkaa: “Dit is in feite een terugkeer van het landelijke ouderenbeleid. Dat vindt de Unie KBO een uitstekend idee.”

Nieuws