Nieuws type: Landelijk

Kom biljarten tijdens de Landsfinale van de Biljartbond

Op 3 juli 2023 is er een dag speciaal voor de leden van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gedurende de dag zijn er clinics, partijtjes, een finale en een workshop voor biljarters. Gezelligheid, actief en recreatief bezig zijn gaan hand in hand.

Bent of kent u iemand die lid is van KBO-PCOB, en lijkt deze dag u wel iets? Aanmelden kan tot 17 juni via www.knbb.nl/kbo-pcob, en u kunt een (al dan niet spelende) introducé meenemen.

Gratis geld opnemen bij geldmaatautomaten

Minister Kaag van Financiën wil dat voor de opname van contant geld bij de Geldmaat-automaten ook in de toekomst geen tarieven worden berekend aan particuliere klanten van banken. Daarnaast wil zij de bereikbaarheid van geldautomaten borgen. De minister werkt aan wetgeving hiervoor. In de tussentijd roept ze de bancaire sector op de huidige dienstverlening in stand te houden.

De afgelopen jaren is het betalingsverkeer steeds verder gedigitaliseerd. Maar nog steeds zijn er veel mensen die gebruik maken van contant geld. Daarnaast zijn er ook veel mensen die afhankelijk zijn van contant geld om deel te nemen aan de samenleving. Uit een eerder onderzoek van McKinsey blijkt dat één op de dertien Nederlanders afhankelijk is van contant geld. De huidige vrijwillige afspraken met onder andere de sector zijn niet houdbaar om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Daarom kondigt de minister wetgeving aan om te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft.

Omdat contant geld relatief veel wordt gebruikt door consumenten in kwetsbare posities met een beperkte financiële draagkracht, zou juist die groep onevenredig zwaar geraakt worden als banken kosten in rekening brengen voor het opnemen van contant geld. Met de komende wetgeving wil de Minister de meeste Nederlandse betaalrekeningen onder de verplichting laten vallen.

Verder is van belang dat de bereikbaarheid van geldautomaten nu en in de toekomst gewaarborgd is. Daarom worden de drie grootbanken wettelijk verplicht om de huidige infrastructuur van geldautomaten in stand te houden. Zij zijn gezamenlijk eigenaar van de Geldmaat-automaten.

KBO-PCOB is blij dat op deze manier contant geld beschikbaar blijft.

 

Minister sorteert voor op scholingssubsidie voor AOW’ers

Minister sorteert voor op scholingssubsidie voor AOW’ers, maar budget ontbreekt voorlopig.
Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat verkennen of het vanuit arbeidsmarktperspectief wenselijk is om gepensioneerden toegang te geven tot om- en bijscholingsregelingen en hoe dit eventueel vormgegeven kan worden in toekomstige om- en bijscholingsregelingen.

Op 1 juni nam de minister een motie van deze strekking over van Liane den Haan en D66-Kamerlid Romke de Jong. Hiermee ontstaat er uitzicht op de vervulling van een wens van KBO-PCOB, maar zolang het wegbezuinigen van het STAP-budget niet wordt teruggedraaid blijven AOW’ers met lege handen staan.

 

Leeftijdsdiscriminatie in de STAP-regeling

Eerder dit voorjaar heeft KBO-PCOB er samen met de andere organisaties in de Seniorencoalitie (ANBO, de Koepel Gepensioneerden en NOOM) voor gepleit om ook werkende AOW-gerechtigden toegang te geven tot de STAP-regeling. AOW’ers komen namelijk niet aanmerking voor deze scholingssubsidie, terwijl gepensioneerden die dit willen nog van grote waarde kunnen zijn voor de arbeidsmarkt. In maart verwierp de Tweede Kamer echter helaas een motie van Caroline van der Plas (BBB) die beoogde een eind te maken aan deze vorm van leeftijdsdiscriminatie.

Wegbezuinigd zonder alternatief

Inmiddels heeft het kabinet in de Voorjaarsnota aangekondigd de STAP-regeling af te schaffen. Wij hebben er geen bezwaar tegen als de STAP-regeling wordt vervangen door iets beters, maar dan moet er wel eerst een alternatief voor handen zijn. Als mensen die zich willen blijven scholen (inclusief werkende AOW’ers) geen steuntje in de rug krijgen, neemt het kabinet zijn eigen ambities op het gebied van langer doorwerken en een leven lang ontwikkelen niet serieus. De Seniorencoalitie heeft dit vorige week duidelijk gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Wij zijn blij dat het kabinet nu gaat kijken naar scholingsmogelijkheden voor gepensioneerden. De harde realiteit blijft echter wel dat het kabinet het geld voor de STAP heeft wegbezuinigd, Vooralsnog zijn er geen middelen beschikbaar voor een nieuwe regeling die ook toegankelijk is voor AOW-gerechtigden.

Pensioenwet aangenomen, wat nu?

De wet is aangenomen: wat gebeurt er met uw pensioen?

De Eerste Kamer heeft 30 mei de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen. Daar gaat iedereen iets van merken. Wij beschrijven de gevolgen aan de hand van enkele vragen, gericht op gepensioneerden.

Wat verandert er voor mij?

U heeft nu een toegezegde uitkering. Die bleef met uitzondering van afgelopen jaar voor de meeste deelnemers al 15 jaar gelijk of daalde zelfs, zoals bij de metaalfondsen. Reden voor ons om niet tegen een verandering van het pensioenstelsel te zijn. Het huidige had nogal wat nadelen.

Hoewel ook elke gepensioneerde zijn eigen pensioenpotje krijgt, blijft het streven om de pensioenuitkering zoveel mogelijk te stabiliseren en wat te laten stijgen bij goede jaren. Er wordt samen belegd. Ook worden risico’s samen gedeeld, net als nu. Of dat voldoende is voor een koopkrachtig pensioen verschilt per fonds. Wij vinden dat die koopkracht nog wat beter mag worden geborgd.

De kans op een hoger pensioen is wat groter dan nu, omdat er niet eerst grote reserves hoeven te worden opgebouwd zoals nu. De beleggingen kunnen zorgen voor een stijging in goede tijden, maar ook voor daling als het economisch slecht gaat.

De pensioenen kunnen bij de introductie ook wat omhoog als een fonds al wat reserves heeft, waarvan een deel aan hogere uitkeringen kan worden besteed. Dat scheelt sterk per fonds

Krijgen we nu dus een Casino Pensioen?

De benaming Casino Pensioen suggereert dat pensioenen heel erg op en neer zullen gaan. Dat valt in praktijk voor het gehele inkomen waarschijnlijk erg mee. Allereerst krijgt iedereen gewoon als basis AOW. Die is gekoppeld aan het minimumloon. De pensioenuitkering wordt op drie manieren redelijk stabiel gehouden.

  1. Voor gepensioneerden wordt beperkt risico genomen bij beleggingen. Daardoor is de kans op verlaging beperkt – maar dat geldt ook voor verhoging. Fondsen moeten goed onderzoeken hoeveel risico hun deelnemers wensen te nemen.
  2. Er komt een zogeheten solidariteitsreserve, van waaruit wordt bijgepast in slechte jaren. Hoe groot die reserve wordt hangt af van de financiële situatie bij de overgang naar het nieuwe stelsel.
  3. Verhogingen en verlagingen kunnen worden uitgesmeerd tot maximaal tien jaar. De meeste fondsen zullen dat overigens beperken tot een periode van drie jaar.

Krijg ik straks een eigen pensioenpotje? En wat mag ik daarmee doen?

U heeft nu een uitkering. Aan de hand van de rekenrente wordt bekeken hoeveel geld voor u moet worden gereserveerd om de uitkering op hetzelfde niveau te houden. Als de rente hoog is, hoeft er minder geld apart te worden gezet, als de rente laag is meer. Uit die pot wordt uw pensioen uitgekeerd. De uitkering is levenslang. Het potje raakt niet leeg omdat de potjes van mensen die vroeg overlijden wordt verdeeld over de potjes van andere gepensioneerden. Dat gebeurt nu overigens ook. Het geld is dus wel voor u gereserveerd maar het is geenszins uw eigen potje.

U mag er eigenlijk helemaal niets mee – net als nu. Voor aanstaande gepensioneerden was bedacht dat zij een eenmalig bedrag ter waarde van tien procent van het pensioenpotje zouden mogen opnemen. Dit wetsvoorstel ligt na aanpassing weer in de Tweede Kamer maar het politieke draagvlak neemt af vanwege alle bijkomende gevolgen, zoals consequenties voor huur- en zorgtoeslag, terwijl de fiscus een flinke hap uit die eenmalige hoge uitkering pakt.

Wanneer gaan voor mij de veranderingen in? Het gaat toch een jaar langer duren?

De pensioenwet is vertraagd. Die moest eigenlijk al op 1 januari ingaan, maar dat wordt nu 1 juli. Pensioenfondsen en sociale partners zijn echter al bezig met de voorbereidingen voor de overstap naar het nieuwe stelsel. Zij moesten oorspronkelijk vóór 1 januari 2027 helemaal klaar zijn. De minister heeft de fondsen inmiddels echter één jaar extra gegeven, omdat wordt gevreesd dat de tijdspanne te kort is om alle 190 fondsen voor 2027 te laten overgaan.

Het gaat ook om een enorme operatie: 19 miljoen pensioenen van 9 miljoen deelnemers, waaronder ruim 3 miljoen gepensioneerden, moeten worden omgezet.

De grootste fondsen met het leeuwendeel van de deelnemers, zoals ABP en Zorg en Welzijn, houden – vooralsnog – vast aan het voornemen om per 1 januari 2026 over te stappen op het nieuwe stelsel. Het zullen met name de kleine fondsen zijn die meer tijd nodig hebben.

Gaat dat straks allemaal wel eerlijk?

In de pensioenwet gaat het om evenwicht tussen generaties. Daar moet het pensioenfondsbestuur op toezien en dat wordt weer op de vingers gekeken door de vertegenwoordigers van de deelnemers en gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan. Verder kijken gepensioneerdenorganisaties zoals wij mee door middel van het hoorrecht. Dan moet de Raad van Toezicht alles controleren en zal ten slotte De Nederlandsche Bank controleren of alle regels zijn gevolgd.

Niettemin zal niet iedereen tevreden zijn. Verwacht wordt dat er rechtszaken van ontevreden deelnemers komen. Of dat inderdaad een voorspelde stortvloed wordt, hangt af van de evenwichtigheid van de gemaakte keuzes en een heldere uitleg van die keuzes.

De pensioenwet is nog niet af

De Eerste Kamer heeft gisteravond laat de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen. Toch vindt de Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM dat de lat voor de koopkrachtkwaliteit van het pensioen de komende tijd omhoog moet. De pensioenwet is nog niet af!

De Seniorencoalitie heeft na het aannemen van de wet in de Tweede Kamer al gesproken van ‘gemengde gevoelens’. De coalitie is niet per se tegen de wet, maar het wetsvoorstel geeft niet het beloofde uitzicht op een koopkrachtig pensioen.

Het is daarom noodzakelijk nader onderzoek te verrichten naar het borgen van de koopkracht van de pensioenen. Die is onvoldoende geregeld, vinden ook veel deskundigen. Zo heeft (inmiddels emeritus) pensioenhoogleraar Theo Nijman, één van de bedenkers van de nieuwe wet, nog eens onderstreept dat de wet nog zou moeten worden aangepast om de koopkracht te verbeteren. Ook tijdens de deskundigenoverleggen in de Eerste Kamer is deze kritiek door een aantal deskundigen geuit.

De Seniorencoalitie onderschrijft deze analyse en roept de minister op om zich open te stellen voor nadere voorstellen, ook nu de wet is aangenomen. Tot nog toe heeft de minister zich in deze zaak erg op de techniek gebaseerd en weinig aandacht geschonken aan de uitkomst: een pensioen dat nog steeds jaarlijks minder waard kan worden.

De Seniorencoalitie wijst erop dat pensioen geen financieel product is, maar een voorwaarde voor ouderen om op een volwaardige manier verder te kunnen leven. Dit is eens te meer van groot belang waar ouderen door een terugtrekkende overheid veel meer voor zichzelf en voor elkaar moeten zorgen. Een koopkrachtig pensioen is daarbij een conditio sine qua non.

Een tweede punt van zorg voor de Seniorencoalitie is de uitoefening van het hoorrecht. De wet stelt het individuele bezwaarrecht – tijdelijk – buiten werking. Daarvoor is het hoorrecht voor organisaties van gepensioneerden (en van gewezen deelnemers, de zogeheten slapers) geïntroduceerd. De minister heeft aangegeven dat er voldoende ruimte moet zijn om daadwerkelijk de inbreng van de gepensioneerden mee te nemen.

De Seniorencoalitie heeft echter al gezien dat het hoorrecht pas in beeld komt als sociale partners hun besluiten al hebben gemaakt, waardoor de ruimte voor de gepensioneerdenorganisaties om nog invloed uit te oefenen wordt geminimaliseerd. Dat kan gevolgen hebben voor het draagvlak onder de deelnemers. De Raad voor de Rechtspraak heeft al eerder gewaarschuwd voor de kans op een stortvloed aan rechtszaken van ontevreden gepensioneerden. De minister heeft weliswaar de sociale partners opgeroepen om het hoorrecht daadwerkelijk invulling te geven, maar zij mag die druk nog best wat opvoeren.

Eerste Kamer verandert niets aan nieuwe pensioenwet

Na twee dagen en ruim twintig uur vergaderen sorteert de Eerste Kamer voor op het aannemen van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Volgende week dinsdag volgt nog een derde termijn om daarna meteen te stemmen. Dat zal de laatste daad van de huidige Eerste Kamer zijn, want dezelfde dag worden de nieuwe senatoren gekozen op basis van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van maart jl..

De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden hoopt dat de Eerste Kamerleden zich nog één keer willen inzetten om een structureel koopkrachtig pensioen beter mogelijk te maken. De seniorencoalitie vindt dat de Kamerleden zich te makkelijk bij de bekende antwoorden van de minister hebben neergelegd. Per slot van rekening is voor ruim drie miljoen gepensioneerden uitzicht op een koopkrachtig pensioen de grote belofte van het pensioenakkoord. De coalitie vindt dat ook na het aannemen van de WTP het denken over verbeteringen niet mag stoppen.

Belangrijkste aanpassing naar aanleiding van het debat is dat pensioenfondsen een jaar extra krijgen om over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel dat in de media veel aandacht heeft getrokken, zal er voor de meeste deelnemers weinig veranderen, want de nieuwe pensioenwet gaat gewoon op 1 juli aanstaande in. De grootste pensioenfondsen met het gros van de deelnemers stevenen nog steeds af op een overgang per 1 januari 2026, dus een jaar eerder dan de huidige uiterste datum van 1 januari 2027.

Toch is KBO-PCOB wel tevreden over het oprekken van de overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2028. Er zijn in Nederland circa 160 pensioenfondsen, waarvan een flinke meerderheid expertise van buitenaf moet inhuren om bijvoorbeeld  ict-systemen in te regelen en actuariële berekeningen te doen. Dat zou de markt vermoedelijk niet aankunnen. Daarnaast is het essentieel dat alle gegevens van alle deelnemers kloppen. Er moeten immers 19 miljoen pensioenen worden omgezet. Als daarvan 99 procent klopt, zijn er toch nog bijna 200.000 problemen.

Partijen als GroenLinks en CDA wilden zelfs een uitstel van respectievelijk twee en drie jaar. Minister Schouten wil pas over een verdere verlenging denken als in de praktijk blijkt dat ook 1 januari 2028 niet haalbaar is. De minister stelt op verzoek van het CDA een regeringscommissaris voor de pensioentransitie aan. Onduidelijk blijft wat die regeringscommissaris precies moet gaan doen. Hij krijgt in elk geval geen mandaat om in te grijpen als er iets fout gaat.

Als de invoering van de wet doorgaat, wordt de implementatie bij pensioenfondsen een uitdaging voor de Seniorencoalitie. Per pensioenfonds wordt immers bepaald hoe wordt ingevaren en hoe het nieuwe stelsel wordt ingericht. De coalitiepartners willen gebruik maken van het hoorrecht, terwijl fondsbestuurders en afgevaardigden in de verantwoordingsorganen de vinger aan de pols zullen houden.

Wat doet Autoriteit Consument en Markt?

Onlangs hield KBO-PCOB een online koffiebijeenkomst over Consumentenrecht samen met de Autoriteit Consument en Markt. Naar aanleiding van dei bijeenkomst nog wat extra aandacht voor ACM en Consuwijzer.

Wat doet de ACM?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder voor consument en markt. ACM houdt toezicht én licht consumenten voor.
De ACM houdt toezicht op consumentenrechten, zoals oneerlijke handelspraktijken (bijvoorbeeld agressieve verkoop, of misleidende informatie-verstrekking).
De ACM kijkt naar collectieve consumentenschade. Zij nemen dus geen individuele gevallen in behandeling, maar kunnen wel naar aanleiding van klachten een onderzoek starten naar een bedrijf. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek kan de ACM waarschuwen of een boete opleggen. Daarmee zorgt de ACM ervoor dat de rechten van consumenten niet verder worden geschonden.

Website: Autoriteit Consument & Markt | ACM.nl

ConsuWijzer

De Autoriteit Consument en Markt heeft een website voor consumenten, ConsuWijzer, waarop informatie te vinden is over consumentenrechten in verschillende branches.

Website: www.consuwijzer.nl

Op deze site vind je allerlei consumenteninformatie over bijvoorbeeld garantie, telefonische verkoop, energietarieven etc.
De ACM zet de rechten van consumenten binnen de verschillende branches op een rijtje, zodat je weet wat je mag verwachten. Ook vind je op deze website verschillende voorbeeldbrieven. Deze voorbeeldbrieven (www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven) kunnen consumenten gebruiken om een klacht in te dienen, bezwaar aan te tekenen etc. Deze brieven zijn vrij over te nemen en in te vullen met de gegevens uit de eigen casus.

Melding doen:

Zie je dat een bedrijf misleidende informatie verstrekt aan klanten, of klanten op een agressieve manier benaderd dan kan je hier melding van doen bij de ACM. Iedere melding is belangrijk voor de ACM, want dit is een belangrijke bron om te horen welke bedrijven zich niet aan de regels houden, en kunnen zij eventueel een onderzoek starten. Een enkele melding kan genoeg zijn voor de ACM om meer informatie over bepaalde handelspraktijken in te winnen. Schroom dus niet om melding te maken als je denkt dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Ook als je er zelf niet direct je recht mee krijgt, help je toch mee aan het veilig stellen van consumentenrechten.

Doe uw melding bij ACM ConsuWijzer | ACM ConsuWijzer.

Je kunt ook bellen naar 088-070 70 70

 

Compensatie voor Surinamers met AOW-gat

De overheid trekt 122 miljoen euro uit om een groep oudere Surinamers een eenmalige uitkering te geven voor hun AOW-gat. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt in de Voorjaarsnota die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet noemt het een ‘gebaar van erkenning’.

Het gaat om ruim 30.000 ouderen die van Suriname naar Nederland zijn verhuisd. Pas in Nederland begonnen ze met het opbouwen van hun AOW. Dit terwijl ze in Suriname ook al onder Nederlandse wetgeving vielen. Het land viel namelijk tot 1975 nog onder Nederlands bewind, maar in Suriname bouwde de groep geen AOW op. Hierdoor ontstond een AOW-gat, waardoor de ouderen nu maandelijks tot honderden euro’s minder krijgen.

Al jaren proberen de ouderen een vergoeding te krijgen voor het AOW-gat. Nu is die er alsnog gekomen. KBO-PCOB is blij dat er eindelijk erkenning is voor de senioren uit Suriname.

Voorkom afsluiten energie

Op 1 april wijzigde de afsluitregeling energie. Tot die tijd gold er een tijdelijke winterregeling, waardoor afsluiten niet mogelijk was zolang u in contact stond met de leverancier. Vanaf 1 april kunnen klanten die alleen in contact staan met de energieleverancier, maar geen betalingsregeling of een schuldhulpverleningstraject hebben aangevraagd, wel afgesloten worden.

Dus heeft u een betalingsachterstand bij uw energieleverancier en nog geen betalingsregeling afgesproken? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw energieleverancier om een afsluiting te voorkomen! Voor hulp bij betalingsproblemen kunt u ook contact opnemen met www.geldfit.nl of uw eigen gemeente

Zorgen om stijging aantal verkeersslachtoffers

KBO-PCOB maakt zich grote zorgen over de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Bij mensen van 75 jaar en ouder steeg dit met 60%. (150 vorig jaar en het jaar daarvoor 94).
Vaak zijn de fietspaden overvol en rijden fietsers -noodgedwongen- kris kras, met verschillende snelheden door en langs elkaar heen. Dat moet beter worden gereguleerd. Fietspaden moeten ook veiliger worden gemaakt. Het helpt als ze breder worden, maar ook de asfaltering laat nogal eens te wensen over waardoor iemand snel ten val kan komen.

De ontwikkelingen in de maatschappij (minder zorgcapaciteit) verlangt van senioren dat ze langer zelfstandig en fit blijven zodat ze minder snel gebruik hoeven te maken van de zorg. Daar geven deze senioren gehoor aan, maar dat betekent ook dat de omstandigheden waaronder ze fietsen moeten worden aangepast en/of verbeterd.

Ook dient er preventief een mogelijkheid tot een cursus worden aangeboden, bijvoorbeeld de cursus valpreventie. Of een cursus omgaan met de elektrische fiets of ‘de driewieler als goed alternatief’.
Een goede voorlichtingscampagne zou ook een bijdrage kunnen leveren. Net als het verplichten van de fietshelm voor iedereen (op een elektrische fiets)