Nieuws

#KBOthuis

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

            


U bevindt zich hier: KBOthuis > Nieuws


 


11 juli 2017


Terecht aandacht en geld voor wijkverpleging

Op 5 juli debatteerde de Tweede Kamer over wijkverpleging. Kort daarvoor was extra geld toegezegd door het ministerie van Volksgezondheid. Tegelijkertijd kwam er een brandbrief over personeelstekorten. Beide zaken kregen, terecht, de aandacht. Maar KBO-PCOB herkende in het debat ook belangrijke punten die wij eerder hadden ingebracht.

Voorafgaand aan het debat had KBO-PCOB een brief gestuurd, samen met Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo. We drongen aan op voldoende, goede, passende en betaalbare wijkverpleging voor iedereen die het nodig heeft. Daar hoort ook keuzevrijheid bij, zodat senioren thuis zelf kunnen kiezen wie voor hen zorgt.
Dit vond gehoor. GroenLinks stelde hier vragen over, en ook de PVV stelt dat patiënten geen keuzevrijheid hebben als het budgetplafond bereikt is. SP ging met name in op problematiek bij bepaalde zorgverzekeraars en zorgverleners.

KBO-PCOB is blij met het nieuws van het ministerie van VWS dat er 170 miljoen euro extra uitgetrokken wordt voor de wijkverpleging en de medisch specialistische zorg thuis. Vorige maand riep KBO-PCOB nog op om meer geld uit te trekken voor de wijkverpleging. Ook de Kamerleden bleken er blij mee, maar blijven kritisch op de besteding. Wordt er door zorgverzekeraars wel voldoende ingekocht, zo vroeg D66.

Onacceptabel
Uit eerdere berichten bleek dat er in 300 miljoen op de plank blijft liggen. Zorgverzekeraars hebben het budget wijkverpleging niet opgemaakt. Directeur Manon Vanderkaa: “Dit is voor KBO-PCOB onacceptabel, zeker nu palliatieve zorg thuis soms niet geboden kan worden en ouderen niet kunnen sterven op de plek waar zij willen. Er moet meer aandacht komen voor de complexe zorg thuis en een passend tarief hiervoor.”

Personeelstekort
Een overstijgend probleem vormt de arbeidsmarktproblematiek. V&VN trok hierover op 4 juli luidruchtig aan de bel. Vorig jaar was er al een tekort van 1000 wijkverpleegkundigen. De V&VN vreest dat we een kritieke periode in de zomer krijgen. KBO-PCOB herkent dit. Directeur Manon Vanderkaa: “Dit probleem vraagt om een lange termijn oplossing met een integrale en sector-overstijgende benadering en met aandacht voor zorg op afstand en zij-instromers.”


Weg bij de Eerste Hulp: 7-puntenplan KBO-PCOB

Goede zorg voor oudere patiënten is nog lang geen realiteit. Het aantal 65-plussers op de Spoedeisende Eerste Hulp neemt fors toe. KBO-PCOB doet daarom zeven verbetervoorstellen. Met deze voorstellen, uitgewerkt in concrete maatregelen, kan de zorg aan ouderen verbeterd worden. Dit scheelt veel persoonlijk leed en voorkomt de kans op schade en vroegtijdig overlijden.

Dit zijn de zeven voorstellen van KBO-PCOB:

1. Meer aandacht voor preventie en vroegsignalering
Veel ouderen belanden vanwege een valpartij, longontsteking of alcoholmisbruik op de Eerste Hulp. Dit zijn aandoeningen en situaties die deels door preventie voorkomen kunnen worden.

2. Betere monitoring door de huisartsenpraktijk
De huisarts heeft tijd, kennis en kunde van problematiek van ouderen. Kwetsbaarheid ontstaat vaak geleidelijk, functies gaan langzaam achteruit. Door het risico op kwetsbaarheid tijdig te onderkennen, kan er vroeger de juiste hulp komen.

3. Goede doorverwijzing en afstemming huisartsenpost
Bij de huisartsenpost zijn gegevens van veel ouderen niet bekend. Er is niet altijd voldoende kennis over problematiek van ouderen. Bovendien vindt te weinig opheldering van de zorgvraag plaats. Daardoor wordt te vaak naar de Eerste Hulp verwezen. Goede inschatting en afstemming is cruciaal.

4. Voldoende opname- en herstelbedden
Tijdelijke acute opvangbedden, bedoeld voor een korte opname of herstel, zijn nu nog lang niet voldoende beschikbaar en vindbaar. Hier is een grote verbeterslag nodig.

5. Wijkverpleging: één aanspreekpunt
De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol bij de zorg thuis. Maar ook bij een gecoördineerde overgang vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie.

6. Multidisciplinaire samenwerking
Ouderenzorg vraagt om intensieve samenwerking. Bij ouderen met complexe problematiek zijn veel zorgverleners en overheden betrokken. Alle ketenpartners moeten samen afspraken maken.

7. Seniorvriendelijke Eerste Hulp
In het ziekenhuis kan veel goed, maar ook fout gaan met oudere patiënten. Veel hangt af van goede afspraken. Binnen ons project Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis omschrijven we de eisen waaraan een Spoedeisende Eerste Hulpafdeling moet voldoen om seniorvriendelijk te zijn.

> Nieuwsgierig geworden? Meedoen aan de verbetering? Lees hier ons uitgewerkte 7-puntenplan.


27 juni 2017


Meer vaccinatiebereidheid ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral als zij hiertoe advies kregen van hun huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers.

Ouderen zijn het meest positief over pneumokokkenvaccinatie. Bijna 70 procent geeft aan bereid te zijn zich hier tegen te vaccineren.

Renske Eilers promoveerde 7 juni en laat in haar promotieonderzoek zien hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het gezond ouder worden van 50-plussers door middel van vaccinatie.

Door natuurlijke veroudering van het afweersysteem zijn ouderen vatbaarder voor infecties. Vaccinatie van 50-plussers laat niet alleen de ziektelast, maar ook de gezondheidskosten dalen. Renske Eilers onderzocht welke vaccins een bijdrage zouden kunnen leveren aan het ‘gezond ouder worden’. Daaruit blijkt dat een effectieve vaccinatie tegen pneumokokken prioriteit verdient.

Mensen boven de 65 bleken vaker geneigd te zijn om vaccins te accepteren, dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Met name ook wanneer zij het advies kregen van de huisarts zich te laten vaccineren. Naar schatting 68% van de 50-plussers is volgens Eilers bereid zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. De Gezondheidsraad brengt naar verwachting eind dit jaar een advies uit over pneumokokkenvaccinatie voor ouderen.

 • De resultaten van dit onderzoek komen overeen met eigen onderzoek en waarnemingen van KBO-PCOB.
  We zetten ons al jarenlang in voor een rijksvaccinatieprogramma voor ouderen.

13 juni 2017


Keukentafelgesprekken onder de loep: bittere noodzaak

Begin juni debatteerde de Tweede Kamercommissie met minister Plasterk over het sociaal domein, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Kamerleden uitten zorgen over de kwaliteit van het keukentafelgesprek en over de toegankelijkheid van cliëntondersteuning. Terechte zorgen, vindt KBO-PCOB.

De minister heeft tijdens het debat toegezegd om samen met gemeenten meer inzicht te willen krijgen in de kwaliteit van keukentafelgesprekken. Dit met het oog op mogelijke verbetering. Ook wordt bekeken waar op dit moment zelfs helemaal geen keukentafelgesprekken plaatsvinden.

Ouderenadviseurs
KBO-PCOB pleit voor de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning in de vorm van ouderenadviseurs van KBO-PCOB. Hanke Bruins-Slot (CDA) en Ingrid van Engelshoven (D66) dienden een motie in over het belang van vindbare, onafhankelijke en deskundige cliëntenondersteuning bij de keukentafelgesprekken. De vindbaarheid van cliëntondersteuning, de toegankelijkheid en kwaliteit van keukentafelgesprekken vormen al langer een doorn in het oog van KBO-PCOB.

Uit eigen onderzoek van KBO-PCOB in 2016 blijkt dat de helft van de ouderen niet bekend is met recht op cliëntondersteuning. Slecht een enkeling maakt er daadwerkelijk gebruik van bij het keukentafelgesprek. KBO-PCOB vindt dat gemeenten meer informatie moeten verstrekken over het recht op ondersteuning, zodat ouderen zich goed kunnen voorbereiden op het keukentafelgesprek.

Ouderenadviseurs van KBO-PCOB kunnen gemeenten helpen bij het keukentafelgesprek. Gemeenten maken echter nog te weinig gebruik van deze onafhankelijke, laagdrempelige ouderenadvisering. Hier moet snel verandering in komen, aldus KBO-PCOB. 


Veel knelpunten bij de zorg voor ouderen

Veel ouderen hebben meer hulp en ondersteuning nodig dan hun buren, familie en vrienden kunnen bieden. Ook ontbreekt passende hulp en zijn er te weinig geschikte woonplekken. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, met KBO-PCOB en anderen, onder ruim 4500 senioren en hun familie en zorgverleners.

Ouderen zeggen dat er nu te veel vanuit wordt gegaan dat hun sociale netwerk wel een deel van de zorg kan leveren. Dat is niet zo. 40% van de ouderen ervaart dat zij veel meer hulp en ondersteuning nodig hebben dan hun buren, familie en vrienden kunnen bieden. Ook sluit de woonomgeving van ouderen vaak niet aan op wat zij nodig hebben. Senioren zouden graag in een veilige omgeving wonen, in aanleunwoningen, zorgappartementen of het oude verzorgingshuis.

 

Meer tijd voor gesprek
De deelnemers aan het onderzoek denken dat een deel van de problemen kan worden voorkomen als er meer tijd komt voor een goed gesprek over de vraag welke zorg en ondersteuning iemand nodig heeft. Bovendien zeggen ouderen dat het ook al helpt als ze beter voor zichzelf opkomen, maar dat is niet iedereen gegeven.

Doorvragen
Onafhankelijke cliëntondersteuning, zoals een ouderenadviseur van KBO-PCOB, kan daarbij helpen. Uit het onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt echter dat veel mensen niet weten dat ze recht hebben op onafhankelijke ondersteuning. En daar komt bij dat die ondersteuning vaak ook niet wordt aangeboden. Ouderen en zorgverleners denken dat het al zou helpen als zorgverleners zich uitnodigend opstellen en meer zouden doorvragen.

Naar een seniorvriendelijke gemeente
KBO-PCOB en de andere organisaties die bij het onderzoek zijn betrokken pleiten ervoor om kwetsbare ouderen meer centraal te zetten in het beleid. Uiteindelijk moet dat leiden tot een seniorvriendelijkere samenleving en een lagere belasting van mantelzorgers.


30 mei 2017


Lobby KBO-PCOB succes: vitamine D blijft in basispakket

Vergoedingen voor vitamines, mineralen en paracetamol (1000 g) blijven in de basisverzekering. Dit blijkt uit het pakketbesluit 2018. KBO-PCOB is er blij mee dat de middelen vergoed blijven.

KBO-PCOB tekende, samen KNMP en Ephor, het Expertisecentrum Pharmacie bij Ouderen, eerder bezwaar aan tegen het niet meer vergoeden van vitamine D3. Deze vitamine is belangrijk bij preventie tegen botbreuken.

Minister Schippers liet eerder al weten onze overwegingen bij het advies te betrekken.
> Lees meer over onze lobby om vitaminen binnen het verzekerd pakket te houden.

Meer vergoedingen 2018
In 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid, meldt het ministerie van VWS. Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, maar er komt er wel een bij. KBO-PCOB is ook blij met de extra vergoedingen voor ouderen met artrose aan de heup- en kniegewrichten. Patiënten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste twaalf behandelingen met oefentherapie vergoed. Ook krijgen oncologiepatiënten met immuuntherapie voortaan een vergoeding voor het zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling. In juni bespreekt het Tweede Kamer het voorstel. Daarna wordt het besluit definitief vastgesteld.


Kabinet, investeer extra in wijkverpleging!

De wijkverpleging in Nederland staat onder water, blijkt uit onderzoek. Er is te weinig geld en menskracht. Het kabinet steekt nu extra geld in verpleeghuiszorg. Maar daarnaast is juist voor thuiswonende ouderen voldoende hoogwaardige wijkverpleging hard nodig. KBO-PCOB roept het kabinet dan ook op om de wijkverpleging goed te regelen.

ActiZ deed recent onderzoek onder 124 zorgorganisaties naar wijkverpleging. Bij 61% van de organisaties is gekort in budget (lees meer). Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Dit is ongewenst en gaat in tegen de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Wijkverpleegkundigen zijn de spin in het web om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.”

Tekorten en problemen
Budgetten zijn vaak niet toereikend. Ruim driekwart van de zorgorganisaties heeft het gecontracteerde budget voor wijkverpleging in 2016 overschreden. 26% heeft in 2016 een cliëntenstop ingevoerd. 71% van de respondenten verwacht problemen in 2017: geen extra (hoogopgeleid) personeel, zorg moeten leveren onder kostprijs, slechte financiële positie, hoge werkdruk door vraag vanuit cliënten en instellingen en meer administratieve lasten.

Onverantwoord
KBO-PCOB maakt zich grote zorgen over voorgaande. Manon Vanderkaa: “Wijkverpleegkundigen coördineren en verlenen complexe, intensieve zorg aan ouderen met een kwetsbare gezondheid. Het aantal thuiswonende ouderen zal alleen maar toenemen. Als je nu niet investeert in wijkzorg, belanden nog meer ouderen in het ziekenhuis. Dat is onverantwoord. Het kabinet moet daarom zo snel mogelijk investeren in voldoende, hoogwaardige wijkverpleging in heel Nederland!”


Vrije keuze dieetpreparaten noodzakelijk

Foute kostenbesparing, zo oordeelt KBO-PCOB over het plan van de Rijksoverheid om de keuze in dieetpreparaten voortaan te beperken. Samen met diëtisten, de Stuurgroep Ondervoeding en patiëntenorganisaties stuurden we een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) . Directeur Manon Vanderkaa: “Dit plan kan leiden tot lagere therapietrouw en kwaliteit van leven.”

Dieetpreparaten zijn niet te vergelijken met medicijnen. Smaak, geur, structuur en beleving zijn heel belangrijk bij het dagelijks gebruik van deze voedingsmiddelen. Als een patiënt een product lekker en prettig vindt, zal hij het beter verdragen en trouwer gebruiken. Onder diëtisten en patiënten is nu een onderzoek gedaan naar dieetpreparaten. Hieruit blijkt overduidelijk dat een grote variatie in aanbod – veel merken en veel verschillende smaken – essentieel is voor de therapietrouw, en daarmee voor het slagen van de dieetbehandeling.

Wie voortijdig stopt met een dieetbehandeling, of het dieet niet zorgvuldig volgt, brengt zijn herstel in gevaar. Dat leidt tot extra zorgkosten. Manon Vanderkaa: “Juist om het dieet te kunnen blijven volhouden, krijgen patiënten gedurende de hele behandeling een nieuw gevarieerd aanbod aan merken en smaken. Hierop besparen is erg onverstandig”.


9 mei 2017


Eigen betalingen in de zorg

Door de kosten voor het eigen risico plus talrijke eigen betalingen in de zorg, ontstaat steeds meer zorgmijding.

KBO-PCOB krijgt hierover verontrustende signalen van ouderen en is erg bezorgd. Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over hoge betalingen en zorgmijding. Wij reiken oplossingen aan.

Over de relatie tussen eigen betalingen en zorgmijding wordt steeds meer bekend. Zo blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO dat 10% van de Nederlanders om financiële redenen zorg mijdt. KBO-PCOB herkent dit. We horen van onze leden dat ze soms niet naar de huisarts gaan of hun medicijnen niet ophalen bij de apotheker, uit angst om doorgestuurd te worden naar het ziekenhuis tegen hoge kosten. Ook weten we dat senioren afzien van verpleeghuiszorg thuis omdat de eigen bijdrage te hoog is. Daarnaast vertellen ouderen ons dat ze niet meer naar de tandarts gaan en dat ze geen tandartsverzekering hebben vanwege de hoge kosten.

Stapeling
Het eigen risico en de eigen bijdragen versterken elkaar in negatieve zin. Zo is de eigen bijdrage voor de Wmo alleen van kracht als het gaat over Wmo-maatwerkvoorzieningen. De eigen bijdragen voor algemene voorzieningen, zoals Tafeltje Dekje en soms huishoudelijke hulp, vallen hier weer buiten.

Als ouderen veel gebruik maken van zorg, hulpmiddelen en voorzieningen, wordt de stapeling van het verplicht eigen risico en de vele eigen bijdragen een heel zware last. Met zorgmijding als gevolg….

Oplossingen
KBO-PCOB stelt daarom deze drie oplossingen voor aan de Tweede Kamer: 

 • Forse verlaging eigen risico en onderzoek naar inkomensafhankelijk eigen risico. 
 • Maximum aan eigen betalingen in de zorg en stapeling van zorgkosten. 
 • Mondzorg in de basisverzekering voor alle leeftijden.

De nieuwe regering en Tweede Kamer beslist of voor deze oplossingen wordt gekozen. We houden het voor u in de gaten.


25 april 2017


KBO-PCOB tevreden over investering 200 miljoen euro in verpleeghuiszorg

KBO-PCOB is blij met de 200 miljoen euro die het demissionaire kabinet vrijmaakt voor de verpleeghuiszorg, bovenop de al toegezegde 100 miljoen van staatssecretaris Van Rijn. Het geeft aan dat het kabinet de urgentie onderkent en de problemen in de ouderenzorg wil aanpakken.

Directeur Manon Vanderkaa: “Het is een belangrijk begin en het kabinet voegt de daad bij het woord om het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers uit te voeren. Het gaat om goede ouderenzorg, waar deze ook gegeven wordt, thuis of in het verpleeghuis.”

Breed investeren
De zorgsector heeft de afgelopen periode te maken gehad met veel bezuinigingen. KBO-PCOB hoopt dat de vrijgegeven financiële middelen snel en simpel beschikbaar komen. Goede ouderenzorg is een kwestie van breed investeren, in verpleeghuizen, maar ook thuis. Omdat verpleeghuiszorg ook thuis beschikbaar is via de Wlz-thuis-regeling, profiteren ouderen die langer thuis blijven wonen er ook van.

Meer nodig
Het blijft de grote vraag of deze financiële impuls genoeg is om de personeelstekorten in de zorg op te vangen. Twee medewerkers op acht bewoners, waar in het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers naar wordt gestreefd, is nog lang niet overal de dagelijkse praktijk. Dit laat onverlet dat KBO-PCOB vindt dat er ook geïnvesteerd moet worden in goede eerstelijnszorg met eerstelijns verblijf en in geschikte woningen.


Nog steeds onduidelijk: hoe regel ik mijn zorg?

Waar en hoe regel je zorg en ondersteuning? Dat is helaas voor veel ouderen – twee jaar na de decentralisaties – nog steeds onduidelijk. Ondanks dat ze goed weten wat ze nodig hebben. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor van programma Zorg Verandert, waaraan KBO-PCOB meewerkte.

Aan de monitor namen ruim 900 mensen deel, onder wie leden van KBO-PCOB. Uit de monitor blijkt dat mantelzorgers van volwassenen met een zorgvraag inmiddels het beste de weg weten te vinden in de veranderende zorg. Ook kwam naar voren dat 65-plussers beter op de hoogte zijn van veranderingen in de eigen situatie dan mensen onder de 50 jaar.

Actie ondernemen moeilijk
Helaas blijft weten waar je moet zijn voor veel mensen moeilijk. En dat is niet zo vreemd. KBO-PCOB nam dit jaar voor de tweede keer een steekproef onder 40 Nederlandse gemeenten naar Wmo-voorzieningen en inkomensondersteuning voor zorgbehoevenden via onder meer de individuele bijzondere bijstand. We baseerden ons daarbij op de websites van de gemeenten. Wat bleek? Informatie is vaak lastig te vinden en te doorgronden. Daar komt bij dat veel mensen terughoudend zijn om zelf actie te ondernemen. Mantelzorgers maken hierin de grootste sprongen. Zij hebben in vergelijking met mensen die zelf een beperking hebben, meer kennis over zorgwetgeving en ze ondernemen ook meer actie.


Lees hier het hele rapport en alle uitkomsten van de Monitor Zorg Verandert


11 april 2017


Oudere patiënt betaalt tol pakketadvies

Het Pharmaceutisch Weekblad publiceerde recent een artikel over uitstroom van vitaminen, mineralen en paracetamol uit de basisverzekering. Van de miljoen Nederlanders die deze middelen slikken, maakt bijna 80% het eigen risico vol. Als deze middelen niet meer vergoed worden, verschuift € 47 miljoen aan kosten van de zorgverzekering naar de veelal oudere patiënt. Dit treft dan vooral ouderen die meer dan vijf medicijnen per dag slikken.

 

Op verzoek van VWS-minister Edith Schippers stelde het Zorginstituut zich de vraag of vitamines, mineralen en paracetamol 1000 gram nog steeds in de basisverzekering thuishoren. Op 22 juni aanstaande buigt de Tweede Kamer zich over het pakketadvies. KBO-PCOB, KNMP en Epho, het Expertisecentrum Pharmacie bij Ouderen, hebben eerder bezwaar aangetekend tegen het niet meer vergoeden van vitamine D3, omdat naast de financiële benadeling van oudere patiënten tevens de therapietrouw in het geding kan komen. Bovendien is voorkomen beter dan genezen.

De uitstroom uit het basispakket leidt volgens KBO-PCOB automatisch tot hogere uitgaven voor medische kosten door een toename in botbreuken. De minister heeft laten weten onze overwegingen bij het advies te betrekken. We volgen dit belangrijke dossier de komende tijd op de voet.  


Uitstel advies Gezondheidsraad vaccinatie pneumokokken bij ouderen

De Gezondheidsraad stelt opnieuw een advies uit over een vaccin bij ouderen. Dit keer betreft het een vaccin om longontsteking te voorkomen. Vraag is of dit vaccin opgenomen kan worden in een rijksvaccinatieprogramma, zoals dat voor kinderen geldt. CDA, 50Plus en VVD stellen vragen over het getreuzel van minister Edith Schippers (VWS) bij de besluitvorming rond vaccinaties bij ouderen. KBO-PCOB wil snel duidelijkheid.

KBO-PCOB heeft meerdere keren gevraagd om een snel advies- en besluitvormingstraject en overhandigde de Tweede Kamer al eerder een petitie aan over vaccinaties bij ouderen. KBO-PCOB is het getreuzel zat en wil snel duidelijkheid over alle onbenutte preventiemogelijkheden.

Toekomst
We vragen ons als KBO-PCOB af waarom de minister zo lang talmt. Kamerleden hebben inmiddels aan de minister gevraagd wat zij vindt van het herhaalde uitstel van dit advies. Het CDA vroeg daarbij of de minister meer duidelijkheid van de Gezondheidsraad kan krijgen waarom dit advies veel complexer is dan gedacht. Ook vroeg de CDA-fractie of dit een voorbode is van hoe aanbevelingen ten aanzien van vaccinaties die voor ouderen relevant zijn in de toekomst tot stand komen. De fractie verwijst hierbij terecht naar het advies van de Gezondheidsraad rond gordelroosvaccinatie voor ouderen, dat erg lang heeft geduurd en ook meerdere malen is uitgesteld.


28 maart 2017


Agenda voor de Zorg: ‘Investeer in vernieuwing’

Investeer in vernieuwende zorg. Dat is de oproep aan een nieuw kabinet door een brede coalitie van organisaties, waaronder KBO-PCOB. De zorgpartijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg, willen de vernieuwing in de zorg bereiken. Hoe? Door meer patiëntbetrokkenheid, digitale zorg, opleidingen, preventie, afspraken over kwaliteit en geld en door minder regels.

Op 20 maart presenteerde voorzitter Alexander Rinnooy Kan deze Agenda voor de Zorg.

Het is de tweede keer dat de zorgpartijen een gezamenlijke agenda opstellen. In 2012 vormde de agenda een belangrijke basis voor het kabinetsbeleid.

 • Bekijk hier het filmpje

Patiënten worden in de plannen van de Agenda voor de Zorg actief betrokken in de zorg die ze krijgen. Ook worden patiënten betrokken bij innovaties en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling dat patiënten de toegang krijgen tot hun medische data en dat ze worden ondersteund bij eHealth-toepassingen. De zorgpartijen vragen de overheid daarom ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is hoe je verantwoording aflegt over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het kan simpeler, zoals het instellen van één loket voor burgers die hulp nodig hebben.

De Agenda voor de Zorg is een samenwerkingsverband van: ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, Ieder(in), GGZ Nederland, InEen, KBO-PCOB, KNMG, LHV, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, NVZ, VGN, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.


14 maart 2017


Groot onderzoek naar situatie kwetsbare ouderen

Thuiswonende ouderen redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast; hulp regelen is ingewikkeld en kostbaar. KBO-PCOB en zestien andere organisaties slaan de handen ineen om een stevige basis te leggen voor goede zorg aan kwetsbare ouderen. Wij onderzoeken de situatie van kwetsbare ouderen. Doet u mee?

Doel van het onderzoek is dat problemen van ouderen met een kwetsbare gezondheid goed in beeld komen en dat geld op de juiste plaats kan worden ingezet om zorg op maat mogelijk te maken. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De zorg is momenteel ziektegericht georganiseerd, terwijl veel ouderen kampen met een stapeling van aandoeningen. Van de 70-plussers heeft 70% twee of meer chronische ziektes. De meeste 75-jarigen hebben zelfs drie of meer ziektes. Bij ouderen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken en daarmee neemt ook het risico op fouten toe.”

Aan de hand van deze ervaringen en onderzoeken, met de nieuwe kabinetsplannen en gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, willen de samenwerkende organisaties bewerkstelligen dat geld en oplossingen op de plek komen waar ze het hardste nodig zijn in de ouderenzorg.

Meedoen?
• Ga naar de vragenlijst voor ouderen, naasten en mensen met goede ideeën over zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid
• Ga naar de vragenlijst voor zorgverleners over zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid
• Wilt u telefonisch meedoen? Bel dan 0900-2356780 (20 ct. per gesprek)


28 februari 2017


‘Laat de sterkste schouders de zwaarste zorglasten dragen’

Gezond ouder worden willen we allemaal. En de zorginnovaties gaan snel: er komen steeds betere behandelingen, medicijnen en apparaten. Deze zijn wel duurder, dus de zorgkosten stijgen. Bovendien komen er in Nederland steeds meer ouderen, terwijl er minder kinderen geboren worden. Hamvraag komende verkiezingen is dan ook: wie gaat de groeiende zorg betalen?

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Doorgeschoten marktwerking, zorgmijding door hoge eigen betalingen, complexe bureaucratie en het rondpompen van geld. Het huidige systeem van zorgverzekeringen brengt het geld en de zorg nog niet op de juiste plek”.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, dat moet het uitgangspunt zijn. KBO-PCOB wil daarom dat de premie en het eigen risico inkomensafhankelijk worden. We willen een maximum aan eigen bijdragen voor de zorg. Op die manier voorkomen we dat mensen met een kleine beurs thuis blijven zitten met hun klachten en dat de zorgkosten uiteindelijk tóch stijgen door (acute) ziekenhuisopname.

KBO-PCOB wil minder marktwerking. Concurrentie tussen verzekeraars willen we alleen stimuleren op basis van kwaliteit. Dus geen risicoselectie van ‘dure’ groepen. Wat wel? Een brede verplichte basisverzekering, met een breed pakket (denk aan mondzorg en vaccinaties) en meer invloed van de verzekerden zelf op het beleid. Daarmee zijn we nog geen voorstander van een Nationaal Zorgfonds. Daarin voorzien we namelijk dat verzekerden nauwelijks invloed hebben en dat het leidt tot meer bureaucratie voor de overheid. Ook zetten we vraagtekens bij de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid.

De 5 punten van KBO-PCOB: zo houden we zorg betaalbaar en toegankelijk 

 1. Geld marktwerking terug naar de zorg: De opgebouwde winst van zorgverzekeraars en het opgebouwde geld van verzekerden gaat naar directe zorgverlening. Alle specialisten gaan in loondienst en niet-behandelen wordt beloond. Polissen worden transparanter en de budgetpolis verdwijnt. 
 2. Premies en eigen risico worden inkomensafhankelijk: Het eigen risico wordt voor iedereen lager, met een inkomensafhankelijk maximum van € 200 per jaar. 
 3. Mondzorg voor iedereen: Omdat mondzorg sterk samenhangt met de algehele gezondheid, komt mondzorg in een brede, verplichte en betaalbare basisverzekering. Mondzorg bestaat uit alle medisch noodzakelijke zorg, plus controles en tandsteen verwijderen. Ouderen in verpleeghuizen krijgen extra aandacht. 
 4. Alle groepen goed verzekerd: Bij aanvullende verzekeringen mag er geen indirecte risicoselectie plaatsvinden van ‘dure’ groepen. Bijvoorbeeld door alleen internetpolissen aan te bieden. Of door forse leeftijdstoeslagen te rekenen bovenop de premie van de aanvullende verzekering. 
 5. Kwaliteit en invloed verzekerden: De zorgontvanger komt centraal te staan. Kwaliteit staat voorop en het patiëntperspectief is leidend bij de zorginkoop. De beleidsinvloed van (oudere) verzekerden wordt groter en ledenraden komen aan het roer te staan.


14 februari 2017


Veel steun voor manifest waardig ouder worden

KBO-PCOB, ChristenUnie, Omroep MAX en veel bekende organisaties en personen pleiten in een gezamenlijk manifest voor actiepunten om het welzijn en de kwaliteit van leven van ouderen te laten toenemen. Dit manifest krijgt steeds meer steun.

 

Veel politieke partijen (SP, CDA, SGP en PVV), maatschappelijke organisaties (zoals Sensoor, St. Present en Humanitas) en burgers ondertekenden dit manifest al. Begin februari gaf Gert-Jan Segers (ChristenUnie) de campagne bij Omroep MAX een extra impuls met het presenteren van een filmpje over waardig ouder worden.

Dit filmpje over waardig ouder worden is vanaf nu regelmatig te zien op televisie. Iedereen die het manifest steunt, kan het filmpje ook online delen.

 • Doet u ook mee? Op www.waardigouderworden.nl kunt u de actiepunten lezen, het filmpje bekijken en het manifest ondertekenen.  


10 januari 2017


KBO-PCOB mikt op Zilveren stembusakkoord

KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie pleiten voor een 'Zilveren stembusakkoord'. Doel is om de belangrijke punten uit een gezamenlijk manifest onderdeel te laten zijn van een nieuw regeerakkoord. Het AD publiceerde onze aankondiging. Als het aan de initiatiefnemers ligt, sluiten zoveel mogelijk politieke partijen en maatschappelijke organisaties voor de verkiezingen een Zilveren Stembusakkoord.

Doel is om de tien punten uit het manifest op de formatietafel terecht te laten komen. Zodat een volgend kabinet zich serieus gaat inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben.

Hoofdpunten manifest (lees hier de volledige versie)

 1. Minister voor ouderenbeleid
 2. Herwaardering ouderdom
 3. Eenzaamheid voorkomen
 4. Ondersteun mantelzorg
 5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker
 6. Jongeren helpen ouderen
 7. Stimuleer ontmoeting
 8. Meer passende woonvormen
 9. Betere palliatieve zorg
 10. Investeer in levensbegeleiders

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Wij als initiatiefnemers vinden dat ouderen nu te vaak gezien worden als een kostenpost. Maatschappelijke organisaties en politiek moeten de handen ineen slaan om er samen voor te zorgen dat ouderen een volwaardige plaats hebben in de samenleving.”
Politieke partijen en maatschappelijke organisaties worden opgeroepen dit manifest te ondersteunen, maar ook de leden van KBO en PCOB roepen we op het manifest te tekenen.
Meer informatie staat binnenkort op een website die is gericht op het manifest en het akkoord.


13 december 2016


Nieuwe accenten Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

De nieuwe kwaliteitsaspecten van ons keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis zijn bekend. De Nederlandse ziekenhuizen hebben nog even tijd om maatregelen te nemen om seniorvriendelijker te worden; het nieuwe keurmerk wordt in het najaar van 2017 toegekend.

Een ziekenhuisopname heeft nog altijd een enorme impact op ouderen. Ondanks dat ouderen de grootste patiëntengroep vormen, zijn ziekenhuizen niet altijd voldoende ingesteld op de behandeling van oudere patiënten.

In 2010 ging nog ongeveer één op de drie ouderen door een ziekenhuisopname achteruit in het dagelijks functioneren. Deze constatering was voor de KBO aanleiding om in 2013 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis te starten.

Onder het motto ‘steeds beter’ worden bij iedere nieuwe ronde de kwaliteitsaspecten aangescherpt op grond van adviezen van ouderen en de nieuwste professionele inzichten. Komend jaar scherpen we het keurmerk aan op integrale zorg. Ouderen moeten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis één aanspreekpunt hebben. Vooral ook als de patiënt met verschillende specialismen en afdelingen te maken krijgt.

De KBO hoopt dat de ziekenhuizen in 2017 weer een belangrijke nieuwe stap gaan zetten naar optimale zorg voor (kwetsbare) ouderen.


22 november 2016


Verpleeghuiszorg moet beter, met spoed!

De verpleeghuiszorg is vaak negatief in het nieuws. KBO-PCOB wil dit tij keren en doet een dringende oproep aan alle Tweede Kamer fracties om zich hiervoor in te zetten – met spoed!

Staatsecretaris Van Rijn deed toezeggingen die vanaf 1 januari 2017 praktijk moeten worden. KBO-PCOB volgt dit op de voet.

 
Verplegend personeel wil weer kunnen doen waar ze goed in zijn, namelijk zorgen. Daarom verzoekt de KBO-PCOB te investeren in personeel. Voldoende handen, voldoende deskundigheid aan het bed en voldoende continuïteit zijn bepaald geen luxe. Directeur Manon Vanderkaa: “Veel bewoners zitten of liggen maar liefst 90 procent van de tijd. Dat leidt tot spierafname en verveling. Inzet van voldoende en goed personeel maakt alle verschil in kwaliteit van leven. Het is van belang om in te zetten op de ‘levenszin’ van ouderen.”

Vrijwilligers
Veel verpleeghuizen draaien op vrijwilligers, maar het wordt hen steeds moeilijker gemaakt om hun taken uit te voeren. De wet- en regelgeving neemt toe, waardoor ze bijvoorbeeld niet meer mogen helpen bij het eten. Manon Vanderkaa: “Dit leidt tot frustraties, soms met gevolg dat zij stoppen met hun vrijwilligerswerk. En dat terwijl zij het ‘gewone leven’ binnen de zorg vertegenwoordigen.”

Manifest
Het manifest dat Hugo Borst publiceerde via het Algemeen Dagblad kreeg veel aandacht en steun. Het bevat tien goede verbetervoorstellen. De KBO-PCOB pleit er in de Tweede Kamer voor om dit manifest positief in te zetten zodat de verpleeghuiszorg weer leefbaar wordt.

 • Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer 


8 november 2016


Verlaging eigen bijdragen zorg in 2017

De eigen bijdrage voor langdurige zorg - binnen de Wet langdurige zorg - verandert in 2017. Na vele bezwaarschriften, mails en telefoontjes, werd recent bekend dat de eigen bijdrage weer berekend wordt aan de hand van het aantal daadwerkelijk gebruikte uren in plaats van de geïndiceerde uren. Eindelijk gerechtigheid.

De eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg thuis steeg in 2016, soms met honderden euro’s per maand. Via brieven en in persoonlijke contacten met het ministerie van Volksgezondheid vroeg de KBO meermaals aandacht voor de complexiteit van de regeling. En voor de hoogte van de eigen bijdrage voor langdurige zorg aan huis.

In een casus waarbij de KBO een lid bijstond, steeg de eigen bijdrage voor één keer douchen per week en een gesprek met een casemanager dementie van € 69 naar € 1700 per maand. Gelukkig is deze torenhoge rekening inmiddels grotendeels kwijtgescholden.

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage binnen de Wmo omlaag. Meerpersoonshuishoudens (beneden de AOW-gerechtigde leeftijd) met een inkomen lager dan 35.000 euro hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. Deze maatregel is vooral voordelig voor eenverdieners met een chronisch zieke partner thuis. Voor de overige huishoudens gaat het in 2017 om een verlaging van de minimale bijdrage:

- voor alleenstaanden van € 19,40 naar € 17,50 per vier weken
- voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd van € 27,80 naar € 17,50


25 oktober 2016


Nieuwe wet voor stervenshulp ouderen onnodig

KBO-PCOB vindt het voorstel van het kabinet om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten, onnodig en ongewenst. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Wij zijn onaangenaam verrast door dit voorstel van de ministers van Volksgezondheid en Justitie, die hiermee het rapport van de door hen ingestelde commissie van deskundigen volledig naast zich neer leggen. Daarbij is een eventuele leeftijdsgrens waarop stervenshulp mogelijk zou moeten worden, volstrekt arbitrair.”


Stervenshulp, hoe goed geregeld ook, is het verkeerde antwoord op een veel dieperliggend probleem. Namelijk het beeld dat we met elkaar hebben van oud zijn en ouder worden, wat nu eenmaal met het krijgen van gebreken gepaard gaat. Er is een herwaardering nodig van de laatste levensfase, die ook als je oud en kwetsbaar bent, nog heel waardevol kan zijn. Daarbij kan de overheid barmhartigheid tonen door goede zorg te garanderen, in het bijzonder in de laatste fase van het leven. Daar is nog een wereld te winnen.”

Commissie-Schnabel
De Unie KBO en PCOB leverden vorig jaar namens hun 300.000 leden inbreng tijdens een hoorzitting van een zogenoemde ‘commissie van wijzen.’ Dat was een groep van deskundigen onder leiding van Paul Schnabel die verschillende groepen uit de samenleving raadpleegde over de wenselijkheid en mogelijkheden om hulp bij zelfdoding buiten de criteria van de Euthanasiewet mogelijk te maken. De commissie concludeerde dit voorjaar na uitvoerig onderzoek dat euthanasie vanwege een 'voltooid leven' niet zou moeten worden toegestaan en zag ook geen noodzaak om de wet daarop aan te passen.

“Het is opmerkelijk dat de regering het advies van de commissie die zij zelf hebben ingesteld, volledig naast zich neerlegt en daarmee ook de inbreng van ouderen zelf negeert. Dat is volstrekt ongepast en onzorgvuldig bij zulke verstrekkende plannen die levens van ouderen en de mensen om hen heen ingrijpend raakt”, aldus de directeur KBO-PCOB.


11 oktober 2016


KBO-PCOB in Tweede Kamer: goede mondzorg van groot belang

De Tweede Kamer hield recent een rondetafelgesprek over mondzorg. KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa hield daar een hartstochtelijk pleidooi voor meer en betere mondzorg voor ouderen.

Veel ouderen krijgen geen passende mondzorg. Een slechte mondgezondheid leidt tot pijn, spraakproblemen en een laag zelfbeeld. Zelfs sociale problemen en vereenzaming liggen op de loer.

Mondzorg in de basisverzekering
Honderdduizenden ouderen die nog zelfstandig wonen, gaan niet meer naar de tandarts. Ze kunnen niet meer naar de praktijk komen of ze hebben geen geld voor behandelingen en een aanvullende verzekering. Manon Vanderkaa: “Mondzorg is echt noodzakelijke zorg en moet daarom in de basisverzekering opgenomen worden.”

Seniorvriendelijke mondzorgpraktijken
KBO-PCOB heeft ervaring met seniorvriendelijke ziekenhuizen. “Daarom denken wij graag mee over seniorvriendelijke mondzorgpraktijken. Wat de KBO-PCOB betreft komen er veel meer ouderentandartsen. Zodat passende mondzorg voor alle kwetsbare ouderen thuis binnen handbereik komt.”


27 september 2016


Rijksvaccinatieprogramma nodig voor ouderen

Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder. Helaas blijft niet iedereen gezond: 70% van de 65-plussers heeft een chronische ziekte. Tijd voor meer voorlichting en een vaccinatieprogramma, zo zeggen onze senioren zelf.

Vaccins beschermen effectief tegen infectieziektes en kunnen daarmee leed en dure behandelingen voorkomen. De drie infectieziekten gordelroos, kinkhoest en pneumokokken (longontsteking) veroorzaken veel ziekte, ziekenhuisopnamen en sterfte. Toch bestaat er geen Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen, zoals dat er wel is voor kinderen.

KBO-onderzoek
Driekwart van de Nederlandse senioren wil een speciaal Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen, waardoor zij tijdig worden opgeroepen voor inenting tegen deze ernstige infectieziekten. Dat blijkt uit KBO-onderzoek onder duizend ouderen.

In een brief spoort directeur Manon Vanderkaa van de KBO-PCOB de Tweede Kamer aan om duidelijkheid te eisen van minister Schippers over de rol van de overheid bij ouderenvaccinaties.

Ouderen stellen de overheid verantwoordelijk voor het verspreiden van informatie over vaccinatie. Die verantwoordelijkheid wordt op dit moment nog niet genomen. Slechts 16% van de ouderen vindt dat de overheid voldoende doet op het gebied van ouderenvaccinatie. Veel senioren (65%) kijken daarom naar hun huisarts voor informatie. Toch voelt slechts 33% zich goed geïnformeerd over vaccins speciaal voor ouderen.

Bekijk de animatie!
De KBO draagt zelf graag bij aan de kennis omtrent vaccinatie van ouderen en vindt het belangrijk dat dit onderwerp niet van de agenda verdwijnt. We maakten daarom de volgende animatie (klik):


13 september 2016


Traplift nodig? Gemeente: “Ga maar verhuizen”

‘Op ons hoeft u niet te rekenen, gaat u maar verhuizen.’ Dat is wat veel ouderen van hun gemeente horen als ze daar na lang aarzelen een traplift aanvragen. Om die misstanden aan het licht te brengen, gaf de KBO twee trapliften weg. Max TV besteedde er aandacht aan.

Stapels brieven kwamen er binnen op de oproep van de KBO voor mensen die een traplift nodig hebben, maar deze niet krijgen van de gemeente. Directeur Manon Vanderkaa: “Ouderen die na bijna vijftig jaar samen niet meer bij elkaar kunnen slapen. Een oude man die beide onderbenen mist en tree voor tree omhoog of beneden moet klauteren. Mensen die niet meer boven kunnen douchen. Je hart breekt als je die brieven leest.”

Mag een gemeente een aanvraag voor een traplift afwijzen omdat de situatie voorzienbaar was, gezien de leeftijd? Vanderkaa: “Nee. Uit verschillende rechtbankuitspraken blijkt dat een voorziening niet om die reden mag worden geweigerd.”

Ondertussen gaan veel ouderen zonder traplift door het leven, want een proces aanspannen is geen sinecure. Zelf een traplift aanschaffen, is lang niet voor iedereen mogelijk. De kosten kunnen oplopen tot 15.000 euro. Daarom gaf de KBO twee trapliften weg aan mensen die het echt nodig hebben en zochten we de publiciteit. In de hoop dat gemeenten eindelijk een eenduidig beleid gaan voeren.

Kijk hier naar het ontroerende verhaal van Theo en Lies Peters uit Weurt:
https://www.youtube.com/watch?v=jdZhyt7SVjQ&feature=youtu.be 


30 augustus 2016


Wijkverpleegkundige poetst? Hoogwaardige zorg thuis ver weg

Hulpbehoevende ouderen thuis krijgen vaak geen huishoudelijke hulp, terwijl hun mantelzorgers overbelast zijn. Zestig procent van de wijkverpleegkundigen doet daarom wel eens huishoudelijke klussen. “Onwenselijk”, zo oordeelt de Unie KBO. Hiermee zijn we verder weg dan ooit van de HBO+ opgeleide wijkverpleegkundigen die ouderen thuis nodig hebben.

‘Wijkverpleging noodgedwongen ook poetshulp’, meldde Trouw onlangs. Het signaal is helaas niet nieuw voor de Unie KBO. We weten dat dit sinds de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp regelmatig gebeurt. Directeur Manon Vanderkaa: “Voor ouderen thuis en hun mantelzorgers is het een slechte ontwikkeling dat verpleegkundigen noodgedwongen bijspringen in het huishouden.”

Het is opnieuw een teken dat gemeenten onnodig streng bezuinigen op huishoudelijke hulp. “Als een wijkverpleegkundige de ‘indicatie huishoudelijke hulp’ afgeeft bij een cliënt, dan moet een gemeente dat opvolgen. Dat wijkverpleegkundigen aangeven soms een was of afwas te doen, geeft aan dat dit niet altijd gebeurt”, aldus Manon Vanderkaa.

Doordat ouderen steeds langer thuis wonen en niet altijd voldoende mantelzorg hebben, is de spilfunctie van wijkverpleegkundige steeds belangrijker. We pleiten er al veel langer voor dat wijkverpleegkundigen minstens HBO-geschoold zijn, vanwege de complexe problematiek van kwetsbare ouderen thuis. Manon Vanderkaa: “Maar door de huidige wijkverpleegkundigen als poetshulp in te zetten, raken we steeds verder af van de zorg thuis die kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers verdienen.”


9 augustus 2016


Wachtlijst voor verpleeghuis stijgt snel

Het aantal langdurig wachtenden voor opname in een verpleeghuis is in één maand tijd gestegen van 69 naar 132 personen. Zo hoog is dit cijfer in lange tijd niet meer geweest. Volgens de KBO is dit slechts het topje van de ijsberg, want het betreft hier enkel de wachtenden die het verpleeghuis van hun voorkeur hebben losgelaten. Tellen we de zogenaamde wenswachtenden voor een verpleeghuis van eerste keuze mee, dan komen we zeker op het tienvoudige uit.

Bij de KBO komen inmiddels verontrustende meldingen binnen van mantelzorgers. Het leed van de wachtenden en vooral de mantelzorger springt hierbij in het oog. Veel complexe zorg wordt thuis maandenlang door de partner opgevangen. Dit leidt tot onhoudbare situaties.

Ouderen worden steeds later aangemeld voor het verpleeghuis, veelal als de noodzaak al heel urgent is en de partner het water tot aan de lippen staat. En vervolgens moet een groot aantal verpleeghuizen ze teleurstellen omdat er een flinke wachttijd is. Plaatsing elders is doorgaans geen reële optie, omdat het al een enorm moeilijke stap is naar het verpleeghuis van eerste keuze. En natuurlijk ook vanwege de oplopende reisafstand voor de partner.

Het overheidsbeleid schrijft voor dat het aantal verpleeghuiszorgplaatsen constant blijft en niet meer gaat groeien. Verpleeghuizen kunnen dus niet zomaar uitbreiden. Dit past binnen het beleid om mensen langer thuis te laten wonen. De overheid loopt hierop vooruit door de totale capaciteit van verpleeghuiszorg af te bouwen. Dit proces is al langere tijd gaande. Volgens de KBO gaat dit echter veel te snel en de problemen komen dan ook nu aan het licht!


12 juli 2016


Langdurige zorg moet beter!

De zorg voor ouderen schiet tekort. 49 verpleeghuizen kunnen zelfs de veiligheid van patiënten niet garanderen. De KBO schrikt van de resultaten van het inspectierapport. Voldoende gekwalificeerd personeel en ondersteuning van mantelzorgers kunnen een ramp voorkomen.

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Al jaren horen we dat de zorg van bewoners van verpleeghuizen zwaarder is geworden. Helaas is onvoldoende geïnvesteerd in opleidingen. Vooral in grote steden komen zorgorganisaties moeilijk aan voldoende gekwalificeerd personeel.”
Hoe komt dat? Opleiden van zorgpersoneel vraagt tijd, die zorgorganisaties niet hebben. Daarnaast moeten deze constant bezuinigingen het hoofd bieden. Steeds meer zorginstellingen verkeren in financiële problemen. De exorbitante salarissen van zorgbestuurders staanLang hiermee in schril contrast. Gekwalificeerd personeel is dus steeds moeilijker vindbaar.

Verpleeghuiszorg thuis blijft achter
Thuis verpleegzorg bieden aan cliënten is (nog) geen oplossing voor het probleem. De praktijk is namelijk erg weerbarstig. Cliënten en hun partners moeten hoge eigen zorgbijdragen betalen. De partners en mantelzorgers van cliënten zijn vaak overbelast. Complexe zorg thuis valt in meerdere zorgstelsels met verschillende spelregels. Manon Vanderkaa: "Mantelzorgers voelen zich vaak gestraft voor hun grote inzet. Ze voelen zich niet gezien en geholpen. Cliënten en mantelzorgers thuis worden in Nederland nog nauwelijks gefaciliteerd."

De kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg gaat dus te langzaam. Het verbeterprogramma Waardigheid en Trots werpt nog onvoldoende vruchten af. Snelle interventies zijn nodig. Geen gepraat meer, maar actie. Manon Vanderkaa: “Investeer in goed gekwalificeerd personeel; vergeet daarbij herintreders niet. En ondersteun de mantelzorgers naar behoren!” 


28 juni 2016


Maatwerk in de zorg onder druk

De Tweede Kamer debatteerde recent over vrijstelling van het eigen risico. Minister Schippers wil via deze vrijstelling bepaalde keuzes sturen. Daar is de KBO niet blij mee. “Het belang van de patiënt moet voorop blijven staan in de zorg.”

Patiënten kunnen buiten hun eigen risico materialen of behandelingen krijgen die verzekeraars goedkoop - als bulk - inkopen. De KBO ziet grote bezwaren, want bulk op korte termijn is op lange termijn vaak zelfs duurder dan maatwerk. En níet in het belang van de patiënt.

Niet goedkoper, niet beter
De vrijstelling van het eigen risico is voor een grote groep ouderen een wassen neus. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Veel mensen die langdurige zorg nodig hebben, hebben meerdere aandoeningen tegelijkertijd en dus veel behandelingen en medicijnen. Het eigen risico zijn zij jaarlijks hoe dan ook kwijt. Vrijstelling van eigen risico lijkt vooral een sturingsinstrument voor zorgverzekeraars.”

Sturen op bulk kan schadelijke effecten hebben. De KBO heeft dat al gezien bij incontinentiematerialen. Door alleen standaardmaterialen voor te schrijven en te vergoeden, nemen klachten en complicaties toe bij patiënten bij wie deze materialen niet goed passen of werken.

“Gezondheidsvoordelen moeten altijd zwaarder wegen dan financiële voordelen op de korte termijn; de patiënt moet voorop blijven staan”, zo stelt de KBO.  


14 juni 2016


Zorg werkt slecht bij complexe problemen

Veel ouderen met een complexe zorgvraag zijn slachtoffer van de vele hervormingen. Dit blijkt uit 16.000 meldingen die de KBO met anderen heeft verzameld. Bij een debat over de hervormingen en decentralisatie in de zorg droegen Kamerleden de staatssecretaris op om de problemen beter in beeld te brengen.

Mensen met een relatief eenvoudige zorgvraag weten steeds beter waar ze terecht kunnen voor zorg en ondersteuning. Dit geldt echter niet voor ouderen met meer complexe vragen en problemen.

Zij moeten vaak langs verschillende loketten om de noodzakelijke zorg en ondersteuning te krijgen. Dat brengt veel bureaucratische rompslomp met zich mee. Ouderen worden slecht geïnformeerd over keuzemogelijkheden en kosten. Tijdens uitgebreide aanvraagprocedures verkeren ze lang in onzekerheid, waarbij instanties naar elkaar verwijzen of tegenstrijdige informatie geven.

De 16.000 meldingen kwamen binnen van 15 oktober 2015 tot 31 maart 2016. Ze zijn samengebracht in het Signaalrapport ‘Mensen zijn op zichzelf aangewezen. Dwalen tussen wetten en loketten.’ Hieraan werkte de KBO samen met Ieder(in), NPCF, LPGGz, Per Saldo, PCOB, MEE, Mezzo, Kans Plus en het programma Zorg Verandert.

Op aandringen van de Kamerleden Carla Dik Faber (CU), Vera Bergkamp (D66) en Mona Keijzer (CDA) komt er nader onderzoek naar de dagbesteding, vanuit het cliëntenperspectief. De KBO liet de staatssecretaris al weten aan dit onderzoek mee te willen werken. De KBO wil dat in het onderzoek ook de eigen bijdragen worden meegenomen.

• Het hele signaalrapport is hier te lezen


31 mei 2016


Geef ouderen extra aandacht op Spoedeisende Hulp

Ziekenhuizen stuurden een noodkreet uit over de spoedeisende hulp: de rek is eruit! De Unie KBO herkent en deelt de bezorgdheid. In ons keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gaat nu extra aandacht uit naar spoedeisende hulp en kwetsbare ouderen.

Manon Vanderkaa, directeur KBO: “Ziekenhuizen zijn veelal niet ingericht op kwetsbare oudere patiënten, zeker niet als deze meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Daarom startten we in 2012 met ons keurmerk.”

Nieuw in het keurmerk is de eis tot een risicoscreening op de Spoedeisende Hulp bij ouderen op kwetsbaarheid en functieverlies. Bij een verhoogd risico wordt een geriatrisch team geconsulteerd over de behandeling. Vervolgens kan worden besloten dat een ziekenhuisopname niet nodig is, maar wel een tijdelijke plaats om te herstellen (buiten het ziekenhuis). Voorwaarden zijn werkafspraken met zorgaanbieders in de regio. De Spoedeisende Hulp moet weten welke zorginstellingen verpleegfaciliteiten bieden. Dan kunnen artsen en verpleegkundigen zorgen dat de ouderen op de juiste plek terecht komen. Daar is iedereen bij gebaat, in de eerste plaats de kwetsbare patiënt zelf!

Momenteel werkt de KBO aan het actualiseren van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.
Kijk voor meer informatie op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl


10 mei 2015


Bezuiniging 500 miljoen moet van tafel!

Wat een vreselijke bezuiniging dreigt er: € 500 miljoen extra op verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Dit gaat om zeer kwetsbare mensen die zorg nodig hebben en verdienen.

Door de bezuiniging schieten we door de ondergrens. De Unie KBO roept kabinet en Kamer op: schrap dit onzinnige bezuinigingsvoorstel!

Brancheorganisatie ActiZ gaf onlangs al code oranje af en daar sluit de Unie KBO zich van harte bij aan. Het gaat naar schatting om 10.000 banen en dus om veel en veel minder handen aan het bed van kwetsbare mensen.

Met zo'n bezuiniging is zelfs de basale zorg niet meer gegarandeerd in verpleeghuizen. Vrijwilligers krijgen teveel taken en verantwoordelijkheden, er zijn te weinig professionals aanwezig en in kwaliteit kan niet meer geïnvesteerd worden. Slecht nieuws voor kwetsbare ouderen en hun familie en mantelzorgers.

De Unie KBO pleit al jaren voor goede zorg, in kwaliteit en kwantiteit, voor wie het nodig heeft in Nederland. Laat ouderen niet opnieuw de dupe worden van het niet sluiten van de Rijksbegroting. Deze bezuiniging moet van tafel! Inmiddels is onze intensieve lobby van start gegaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


26 april 2016


Zorgmijding: ouderen vergeten

De Tweede Kamer debatteerde recent over de zorgverzekeringswet. Zorgmijding kwam aan de orde, maar ouderen lijken daarbij vergeten. Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “Wij horen dat ouderen afzien van medicatie en zorg. Kabinet en Kamer, neem je verantwoordelijkheid!”

De KBO verbaast zich erover dat ouderen niet meer als aparte groep genoemd worden, net als laaggeletterden. “Onze KBO-actie Doorbreek de stilte laat zien dat juist veel ouderen hun voorgeschreven medicijnen niet ophalen bij de apotheker. Ook horen wij dat ouderen afzien van verpleeghuiszorg thuis, zoals ondersteuning bij het douchen, omdat ze de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen. Dit is extra schrijnend, omdat de wachtlijsten voor verblijf in verpleeghuizen steeds langer worden.” De KBO betreurt het dat Den Haag niet kijkt naar mijding van (dure) langdurige zorg thuis, in relatie tot de zorgverzekeringswet.

Aanbevelingen KBO aan het kabinet

1) Gerichte aandacht voor de doelgroep ouderen en laaggeletterden.
2) Verlaging van het eigen risico en eigen bijdragen om zorgmijding te voorkomen.

Manon Vanderkaa: “Twee zaken moeten beslist buiten het eigen risico komen: medicatiebeoordeling en specifieke zorg voor kwetsbare ouderen. Zoals bij diabetes mellitus type 2, COPD en CVR.”

Nu laat de minister het over aan zorgverzekeraars om dergelijke zorg, die voor ouderen belangrijk is, te vergoeden. Dit is willekeurig en complex. Manon Vanderkaa: “Het valt voor ons als ouderenorganisatie ook niet uit te leggen. Politiek, doe er iets aan!” 


12 april 2016


Zorgbehoevenden komen in geldnood

Er is iets goed mis met de rekeningen die ouderen momenteel krijgen voor verpleeghuiszorg thuis. En dan met name bij ouderen die op de wachtlijst staan voor een verpleeghuis. De Unie KBO kreeg een melding waarbij
€ 586,88 in rekening wordt gebracht voor één uur ondersteuning per week bij het douchen. Absurd!

 

De overbruggingszorg van vorig jaar is hier om onduidelijke redenen geschrapt. Het staat nu aangemerkt als Modulair Pakket Thuis (MPT). De daarbij behorende eigen bijdrage is soms veel hoger dan de daadwerkelijke kosten voor de zorg. Zeer onredelijk en onfatsoenlijk, vindt de KBO.

Elke vier weken verstuurt CAK naar 450.000 hulpbehoevenden een factuur voor de eigen bijdrage voor de zorg. De Nationale ombudsman stelde vorige week dat patiënten van tevoren vaak niet weten waar ze aan toe zijn. En daarna met onverwacht hoge rekeningen te maken krijgen.

Ombudsman Van Zutphen stelt dat er van burgers wordt verwacht dat zij zelf actief keuzes maken. Maar de informatie die daarvoor nodig is, kunnen gemeenten niet altijd geven. Door dit alles komen zorgbehoevende mensen in geldnood. Dat blijkt ook uit meldingen via de actie www.wijdoorbrekendestilte.nl

Inmiddels hebben wij dit schrijnende probleem in Den Haag onder de aandacht gebracht.


29 maart 2016


“Minister, maak haast met vaccins voor ouderen!”

Vaccins die ouderen verlossen van pijnlijke ziekten zoals gordelroos en longontsteking moeten zo snel mogelijk in het Rijksvaccinatie Programma. De Unie KBO bood de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid op 29 maart een petitie aan met deze boodschap.

Minister Schippers had toegezegd uiterlijk eind 2015 met een advies te komen. Maar inmiddels is het voor de tweede keer vooruitgeschoven, nu naar mei 2016”, aldus Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa.


Recent onderzoek toont aan dat 70% van de Nederlanders boven de 65 lijdt aan chronische aandoeningen. Daardoor zijn ze extra vatbaar voor infectieziekten. Al jaren zijn er vaccins beschikbaar die kunnen voorkómen dat ouderen ziek worden. In andere Europese landen zoals Engeland en Frankrijk worden deze vaccins tegelijkertijd met de griepprik toegediend.


Effectief en kostenbesparend
Vaccineren is een effectieve en veilige manier om ouderen te beschermen tegen bijvoorbeeld gordelroos. Dit scheelt veel leed en voorkomt tevens dure behandelingen. De Unie KBO beveelt minister Schippers aan om het succesvolle Engelse model te volgen en te starten met het vaccineren vanaf 70 jaar. Gelijktijdige toediening van het gordelroosvaccin met het griepvaccin maakt toepassing in de reeds bestaande vaccinatie-infrastructuur door Nederlandse huisartsen mogelijk.

Vanderkaa: “Een gericht en integraal preventiebeleid voor senioren zorgt ervoor dat ouderen langer actief kunnen zijn en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat vertaalt zich terug in lagere kosten voor de gezondheidszorg en grotere deelname van ouderen aan de maatschappij”.


15 maart 2016


Eigen bijdragen zorg rijzen de pan uit

De KBO krijgt steeds meer voorbeelden binnen van zorgcliënten die heel forse rekeningen krijgen voor zaken als dagbesteding, huishoudelijke hulp en hulp bij het douchen. Verbeteringen zijn snel nodig.


Vanaf 2016 gaat de berekening van de eigen bijdragen in de zorg aan huis anders dan voorheen. Dit vanwege het vervallen van het AWBZ-overgangsrecht 2015 en veranderingen in de eigen bijdrageregeling Wet langdurige zorg (Wlz). In 2015 werd slechts een deel van de kosten van het zorggebruik in de berekening opgenomen. Vanaf 2016 worden de totale kosten van het zorggebruik meegenomen. De gevolgen hiervan worden nu pijnlijk zichtbaar.

Zo ontving een ouder echtpaar waarvan mevrouw op de wachtlijst staat voor het verpleeghuis vorige week met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 een rekening van € 586,88 voor de maandelijkse hulp van vier uur douchen. Vorig jaar betaalde dit echtpaar nog rond de € 50 voor dezelfde overbruggingszorg.

Gezien de urgentie, vindt de KBO het belangrijk dat er snel verbeteringen worden doorgevoerd. We hebben dit de politiek laten weten. Deze week vindt overleg plaats met het CAK. De maatregelen die we voorstellen, versterken de rechtspositie van burgers en doen ook een beroep op de gemeenten.


1 maart 2016


Houd pgb wijkverpleging toegankelijk voor ouderen

Voor ouderen blijft het lastig om toegang te krijgen tot een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging. In 2016 staan opnieuw torenhoge voorwaarden in de reglementen van zorgverzekeraars. De Unie KBO vindt dat deze nieuwe belemmeringen weggenomen moeten worden.

Belemmeringen 2015 opgeheven
Zorgverzekeraars passen hun eigen regels toe met betrekking tot het pgb. In hun reglementen van 2015 stond dat mensen niet in aanmerking komen voor een pgb als ze op verpleging en/of verzorging aangewezen zijn vanwege functiebeperkingen door ‘normale verouderingsprocessen’. Directeur Manon Vanderkaa: “Volgens de Unie KBO riekt deze bepaling naar leeftijdsdiscriminatie. De grens tussen klachten door normale veroudering en medische klachten is meestal niet duidelijk. Onder druk van de Tweede Kamer is deze bepaling inmiddels grotendeels verdwenen. De Unie KBO is daar blij mee.”

Belemmeringen 2016: ‘niet-planbare zorg’
Maar ook dit jaar is een forse drempel opgeworpen. De aanvullende voorwaarden in de reglementen (pgb vv 2016) zijn torenhoog. Zo moet de zorg aansluiten bij één of meer bepalingen die door zorgverzekeraars zijn opgesteld. Vooral moet het gaan om niet-planbare zorg. “Ouderen die langer dan een jaar aangewezen zijn op planbare verpleging en verzorging, komen niet in aanmerking voor een pgb. Terwijl een vaste zorgaanbieder erg bepalend kan zijn voor hun kwaliteit van leven”, stelt Manon Vanderkaa. “De voorwaarden zijn te strikt. Het toegangscriterium ‘onplanbare zorg’ leidt tot oneigenlijke uitsluiting van het persoonsgebonden budget. Dit moet veranderen!”

Per Saldo
Keuzevrijheid is een groot goed, maar wordt momenteel ernstig beperkt. Onder meer door de selectieve zorginkoop van zorgverzekeraars. De Unie KBO vindt dat een slechte ontwikkeling. Manon Vanderkaa: “Eigen regie van patiënten moet daadwerkelijk voorop komen staan. Wij ondersteunen de brief van Per Saldo aan de Tweede Kamer daarom van harte.”

Klik hier voor de brief, ondertekend door Ieder(in), de KBO, NPCF, Rode Bril, Spierziekten Nederland, BOSK en Wij staan op.

 


 

16 februari 2016


Unie KBO: vaccineer ouderen tegen longontsteking

In Engeland en Frankrijk doen ze het al jaren: ouderen vaccineren tegen longontsteking. Het bespaart ziekteleed, ziekenhuisopnames en daarmee ook een hoop kosten. Hoog tijd dus dat Nederland ouderen ook gaat prikken tegen deze ernstige infectieziekte, vindt Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa.

Momenteel raast er een griepgolf over Nederland. Vorig jaar maakte Nederland nog één van de ernstigste griepepidemieën in jaren mee. Het griepvirus zorgt naast koorts en misère ook voor verspreiding van de pneumokokkenbacterie, de belangrijkste veroorzaker van longontsteking. Vooral onder ouderen komt longontsteking veel voor bij griep. Jaarlijks leidt dat tot talloze ziekenhuisopnames en meer dan duizend sterfgevallen.

Levenslange bescherming
Veel van deze ellende is te voorkomen met vaccinatie tegen pneumokokken. Engeland doet dat al langer. Alle 65-plussers krijgen daar éénmalig het vaccin tegen de pneumokokkeninfectie en zijn zo een leven lang beschermd.
Een Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen moet er ook in Nederland komen. Manon Vanderkaa: “De KBO hamert al langer op het inenten van ouderen tegen longontsteking. De overheid heeft voldoende middelen beschikbaar. Het geboortecijfer daalt, waardoor er minder kinderen geënt hoeven worden. En de inkooptarieven zijn gunstiger. Met mogelijk opnieuw een zware griepepidemie op komst, gaat er nu kostbare tijd verloren. We dringen bij de Tweede Kamer aan op actie.”

Ook gordelroos
In het Rijksvaccinatieprogramma moet volgens de KBO ook een vaccin tegen gordelroos komen. Daarin lopen buurlanden eveneens voor op ons. Vanderkaa: “Minister Schippers stelt invoering van de vaccins tegen deze pijnlijke ziekte steeds uit. Als het aan ons ligt: niet lang meer.”


26 januari 2016

Oproep KBO: 40 dagen geen druppel

Het aantal vijftigplussers met een alcoholverslaving is opnieuw gestegen. Het alcoholgebruik is vervijfvoudigd. Senioren die zich afvragen waar ze zitten op de glijdende schaal van gezelligheidsdrinker naar probleemdrinker, worden door KBO uitgedaagd om niet te drinken tijdens de vastentijd.

 

Directeur Manon Vanderkaa lichtte het toe op de radio: “De babyboomers zijn opgegroeid in een maatschappij waarin drankgebruik geaccepteerd was. Zij drinken vaker, ook door de week. Tegelijkertijd worstelen ze met ouder worden: ze missen collega’s, een zinvolle bezigheid, idealen en lichamelijke kracht. Drank kan de oplossing lijken.”

“Op internet staan allerlei tests, maar de beste test is eigenlijk deze: lukt het om een tijd niet te drinken? Vandaar de uitdaging die wij 50-plusers geven: doe mee en drink 40 dagen geen druppel”, aldus Manon Vanderkaa. Behalve het bewustzijn dat zo’n stopperiode oplevert, is een maand zonder alcohol ook goed voor je portemonnee en je gezondheid.

De actie van de KBO werd vermeld in talloze landelijke en regionale kranten en op de radio. De campagne loopt in de vastentijd, vanaf Aswoensdag (10 februari) tot Pasen (27 maart). Dat zijn 46 dagen, omdat er zes zondagen in deze periode vallen. Zoals gebruikelijk wordt er in de vastentijd niet gevast op zondag; dan mag er wel een glaasje gedronken worden.

 


12 januari 2016


Unie KBO aan gemeenten: beteugel zorgkosten!

Houd zorgkosten binnen de perken. Die oproep doet de Unie KBO aan Nederlandse gemeenten. De tarieven voor onder meer dagbesteding en begeleiding zijn zeer fors gestegen.

“Toegankelijkheid van de zorg komt in het geding. We weten dat ouderen hierdoor zorg mijden, met alle gevolgen van dien”, aldus directeur Manon Vanderkaa.


Dagbesteding en begeleiding valt veel duurder uit sinds dit onder de gemeenten valt. De meeste gemeenten hanteren de maximale periodebijdrage van het CAK. Slechts een klein aantal, twintig gemeenten, gaat onder de maximale eigen bijdrage zitten. De verschillen tussen gemeenten zijn zeer groot.

De grote verschillen verbazen ons niet. De Unie KBO constateerde dit al eerder vanuit eigen onderzoek naar de inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. Daaruit bleek dat in sommige gemeenten deze ondersteuning niet of nauwelijks wordt gegeven, terwijl in andere gemeenten inwoners recht hebben op ruim 900 euro per maand.

De Unie KBO pleit daarom voor het oormerken van zorgbudget, een maximumstijging voor de hoogte van de eigen bijdrage, en compensatie van zorgkosten bij een laag inkomen. Door het wegvallen van regelingen (Wtcg en CER) zien de lage inkomens hun zorgkosten schrikbarend stijgen.

Vanderkaa: “Al eerder riepen wij het Rijk op om gemeenten te verplichten deze inwoners financieel te compenseren. Die oproep herhalen we nu richting gemeenten, zeker nu de zorgkosten in 2016 opnieuw hard gaan stijgen.”


Archief