Archief


Lobbysucces: lichte verbetering koopkracht gepensioneerden

De meeste gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden profiteren van koopkrachtstijging in 2016. De oorspronkelijke voorstellen van het kabinet zijn daartoe aangepast, mede onder druk van de Unie KBO. Directeur Manon Vanderkaa: “Zo wordt de ouderenkorting in 2016 verhoogd voor de meeste senioren. Een zeer welkome maatregel na zeven jaar koopkrachtdaling.”

Sinds 2008 kregen veel 65-plussers steeds minder bestedingsruimte. Door stijgende vaste lasten, pensioenkorting, gebrek aan indexatie, belastingmaatregelen, hogere AOW-leeftijd, vervallen van de AOW-partnertoeslag, hoge zorgkosten, beknibbeling in de zorg en andere kabinetsmaatregelen.

KBO in actie
“Veel senioren hadden het gevoel dat de rekening van de crisis eenzijdig bij hen werd weggelegd”. Als klap op de vuurpijl zouden veel ouderen in 2016 er op achteruitgaan, terwijl de werkenden wél profiteren van de 5 miljard belastingverlichting. De Unie KBO kwam in actie.
Wij riepen de regering op om de dalende koopkracht van ouderen echt te repareren. Daartoe stuurden we brieven naar de Tweede Kamer met concrete voorstellen voor het nieuwe Belastingplan 2016. We voerden gesprekken met bewindspersonen en Kamerleden. En we sloegen op de trom in de media.

Broekriem losser
De gezamenlijke lobbykracht van de KBO en partnerorganisaties heeft geholpen. “Ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er in 2016 op vooruit” schrijft minister Asscher van Sociale Zaken op 23 december 2015 aan de Tweede Kamer. De AOW gaat omhoog. De zorg- en pensioenpremies zijn lager dan op Prinsjesdag werd verwacht. De ouderenkorting wordt structureel verhoogd. “Na zeven magere jaren mag de broekriem eindelijk wat losser”, constateert Manon Vanderkaa. “We zijn blij met dit resultaat, maar blijven het kabinet ook de komende jaren kritisch volgen. We zijn met name waakzaam ten aanzien van de koopkracht van ouderen met een laag inkomen, weinig spaargeld en hoge zorgkosten.”


14 december 2015


Goed overleg met Asscher over koopkracht en meer

Kort na de deal over het Belastingplan 2016 spraken vijf samenwerkende ouderenorganisaties met minister Asscher van Sociale Zaken.

De ouderenorganisaties, onder leiding van Unie KBO-voorzitter
Wil van der Kruijs, dringen aan op extra maatregelen in 2016 om de koopkracht te herstellen.

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG, KNVG en NOOM waren uitgenodigd door de minister om van gedachten te wisselen. Op de agenda: koopkracht, werkloosheid onder 50-plussers en de kostendelersnorm. De minister luisterde goed naar onze inbreng en dit leidde tot een aantal vervolgafspraken. Zo gaat Asscher op korte termijn zeer serieus kijken naar de kostendelersnorm (mantelzorgboete) voor ouderen met een onvolledige AOW.

Ook het Belastingplan 2016 kwam ter sprake. Vanaf 2017 is structureel €100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Daarnaast gaat het heffingsvrije vermogen omhoog. Dat zijn welkome maatregelen, maar in 2016 zullen ouderen hier nog niet van kunnen profiteren.
Minister Asscher en staatssecretaris Wiebes menen dat zij de koopkracht van ouderen voldoende hebben gerepareerd. De KNVG, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO bestrijden dit. Veel leden laten ons op allerlei manieren weten dat zij er al jaren op achteruit gaan. Mede door hoge zorgkosten en hoge huren. In dit kader vroegen we ook aandacht voor de gevolgen van het niet indexeren van de pensioenen. De ouderenorganisaties dringen bij minister Asscher aan op extra maatregelen om de koopkracht te herstellen.


• Lees hier het volledige artikel
• Lees hier meer over het Belastingplan 2016


24 november 2015


Belastingplan géén verbetering voor ouderen

Op 18 november stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2016. Helaas is er geen enkele motie of amendement ter verlichting van de financiële situatie van ouderen aangenomen. De Unie KBO is zeer teleurgesteld over de uitkomsten van de stemmingen.

De Unie KBO vindt dat er helemaal geen sprake is van evenredig delen in de lastenverlichting van 5 miljard. De verhoging van de ouderenkorting in 2017 is volstrekt onvoldoende. Manon Vanderkaa: "Naast werkenden hebben ook mensen die gewerkt hebben, onze gepensioneerden, recht op hun deel van het zoet. Wij hopen dat de leden van de Eerste Kamer dit meenemen bij de behandeling van het Belastingplan."

Koopkrachtherstel ver weg
Staatssecretaris Wiebes had in zijn vierde nota van wijziging bij het Belastingplan een kleine verbetering aangebracht in het voordeel van ouderen. Dit gebeurde mede onder druk van de ouderenorganisaties, gecoördineerd door de Unie KBO. De ouderenkorting wordt per 2017 verhoogd. Manon Vanderkaa: "Dat is heel mooi en wij hebben daar ook om gevraagd. De verhoging was oorspronkelijk eenmalig, in 2016. Maar deze maatregel draagt niet bij aan de koopkracht van ouderen voor 2016, het jaar waarin veel ouderen met hoge zorgkosten wel koopkrachtherstel behoeven. Bovendien is het bedrag van de verhoging slechts 54 euro, terwijl in de oorspronkelijke voorstellen de ouderenkorting met 83 euro zou worden verlaagd.”

 • Klik hier voor een uitgebreider verslag van de bespreking in de Tweede Kamer en voor de inbreng van de Unie KBO.


10 november 2015


Overbruggingsuitkering AOW (VUT-ters, let op!)     

U weet het vast: de AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog. Naar 66 jaar in 2018 (was 2019) en naar 67 jaar in 2021 (was 2023). Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

 

Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben dan u had voorzien. Als u vanaf 2016 niet genoeg inkomen hebt doordat de AOW-leeftijd sneller omhoog is gegaan, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de tijdelijke overbruggingsuitkering AOW. Deze regeling is verlengd tot 1 januari 2023.

VUT
U komt in aanmerking voor de overbruggingsuitkering als u bijvoorbeeld een VUT-pensioen of vergelijkbare uitkering hebt, die op een eerder tijdstip stopt dan de AOW-leeftijd. Voorwaarde voor de regeling is dat u deze uitkering tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015 hebt ontvangen.

Voorwaarden
U komt alleen voor de overbruggingsuitkering in aanmerking als u een lager inkomen hebt dan 200% van het bruto wettelijk minimumloon (voor paren 300%). Ook het vermogen en het inkomen van uw eventuele partner tellen mee.

Hoogte uitkering
De overbruggingsuitkering is een uitkering op het minimumniveau.  


28 oktober 2015


Vijf concrete voorstellen voor koopkrachtherstel

Het kabinet repareert de koopkracht van ouderen onvoldoende. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Daarom doen wij vijf voorstellen voor koopkrachtherstel: verhoging ouderenkorting, herstel ouderentoeslag, verhogen heffingsvrij vermogen, betaalbaar houden huishoudelijke hulp en een jaarlijkse stapelingsmonitor.”

Uit de begroting van SZW blijkt dat bijna 40% van de gepensioneerden te maken heeft met een koopkrachtdaling. In werkelijkheid is de groep nog groter en de daling sterker. Veel regelingen worden voortaan immers door gemeenten uitgevoerd. De koopkrachteffecten hiervan komen niet in de koopkrachtplaatjes van het kabinet terecht.

Stapelingsmonitor
De ouderenorganisaties Unie KBO, NVOG, PCOB en NOOM wezen al vaker op de grote effecten van de stapeling van de kabinetsmaatregelen op de koopkracht van ouderen. In de begroting voor 2016 ontbreekt echter de stapelingsmonitor. Manon Vanderkaa: “Zo’n monitor geeft een beter beeld van de koopkrachteffecten dan de algemene cijfers die in de begroting zijn opgenomen. Wij vinden daarom dat er jaarlijks in de begroting een stapelingsmonitor moet worden opgenomen.”

Huishoudelijke hulp
We kijken ook naar de hoge kosten voor huishoudelijke hulp. Vanaf 2015 kunnen gemeenten hiervoor een maatwerkvoorziening treffen, of deze zorg toegankelijk maken via een algemene voorziening. Het Nibud keek in opdracht van ons naar de koopkrachteffecten als de huishoudelijke hulp per 2016 overgaat van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening. Die berekeningen tonen aan dat de koopkracht in die gevallen fors daalt. Deze koopkrachtdaling is het grootst bij de middeninkomens en kan zelfs 7,2% bedragen. Ook met de Huishoudelijke Hulp Toelage gaan deze ouderen er op achteruit. Maar gemeenten zijn niet verplicht deze toelage te verstrekken en bovendien wordt het gemeentebudget voor deze Huishoudelijke Hulp Toelage de komende jaren afgebouwd. Wij pleiten er daarom voor om de huishoudelijke hulp voor ouderen met een laag inkomen betaalbaar te houden.

Onze vijf voorstellen
De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG pleiten voor:
1- een structurele verhoging van de ouderenkorting;
2- het ongedaan maken van de afschaffing ouderentoeslag voor huishoudens met een laag inkomen;
3- het verhogen van het heffingsvrije vermogen voor AOW-gerechtigden naar 50.000 euro;
4- het betaalbaar houden van de huishoudelijke hulp voor ouderen met een laag inkomen;
5- het maken van een jaarlijkse stapelingsmonitor.

Meer informatie
Lees hier onze volledige brief met onderbouwde voorstellen aan de Tweede Kamer


Tip 7 van Eef: houd met een kasboek grip op uw geld

Smoesjes over geld, daarmee moet je bij Eef niet aankomen. Want grip op geld begint met begrip van geld. Dat blijkt vaak makkelijker en leuker dan gedacht, want dan kan het besparen beginnen!

‘Wat ik vaak hoor van mensen is: “Mijn man doet de financiën”, “mijn vrouw doet het kasboek”, “ik heb daar geen verstand van”, “ik kan het niet meer volgen hoor (en heb er stiekem helemaal geen zin in)” en “geld maakt niet gelukkig”.
Ik gun iedereen een positieve relatie met geld. Elke andere relatie, van schoonmoeder tot vrienden, kunt u verbreken, maar uw relatie met geld is en blijft er voor altijd. Dus kunt u er maar beter grip op krijgen, weten waar u aan toe bent en het voor u laten werken in de toekomst.’
‘Weet u tot op de eurocent wat er binnenkomt en uitgaat(vliegt)? Zo nee, dan is het tijd om dat alsnog op een rij te zetten. Kiest u voor een kasboek, sigarendoos of Excel? De methode maakt niet zoveel uit, als het maar duidelijk is voor u. Invullen van uw inkomsten en uitgaven kost u hooguit twee uur. Ziet u er tegenop? Vraag dan iemand die u vertrouwt om een avond mee te puzzelen.
De ervaring leert ons dat u daarna een stuk rustiger slaapt.’

‘Nu u financieel overzicht hebt wordt het pas echt leuk! U kunt uw situatie met die van anderen vergelijken. Begin vooral met het uithoren van uw vrienden en familie. Als er ergens veel kennis zit over wat financieel slim is, dan is dat wel bij diegenen om u heen. Hoe pakken zij de zaken aan? Misschien ontdekt u dat u uw verzekering of energiecontract wel beter kunt regelen, waardoor u maandelijks meer geld overhoudt.’

Bespaar en vergelijk
• Gebruik een online bespaar-tool, zoals www.gewoonovergeld.nl/bespaartool  
• Vergelijk uzelf met anderen via www.nibud.nl/consumenten/vergelijk-uzelf/vergelijkingsbedragen  

Tips:

 •  Heeft u salaris, een uitkering of pensioen? Reken uit wat u per uur netto verdient (uitgaande van een 36-urige werkweek). Dan gaat u uw geld anders uitgeven.
 • Voer elk jaar een financiële APK-keuring uit bij uzelf: passen al uw uitgaven nog bij uw behoeften en mogelijkheden? Zijn er goedkopere alternatieven denkbaar?
 • Meer tips van Eef? www.kbo.nl/tips-van-eef 


13 oktober 2015


Koopkracht 2016: onze vier voorstellen voor nieuw Belastingplan

De Unie KBO wil de lastenverlichting van 5 miljard ook ten goede laten komen aan ouderen. Wij roepen de regering dan ook op om de dalende koopkracht van ouderen echt te repareren.

Daartoe stuurden we een brief naar de Tweede Kamer met concrete voorstellen voor het nieuwe Belastingplan 2016.


Uit de koopkrachtplaatjes voor 2016 die het Nibud maakte in opdracht van de Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG heeft, blijkt dat de koopkracht van ouderen voor het achtste jaar op rij achterblijft. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen met extra zorgkosten (klik hier).
De koopkrachtdaling komt onder meer door stapeling van maatregelen waar veel ouderen mee te maken krijgen. Ook in het Belastingplan 2016 staat een aantal van zulke maatregelen met grote gevolgen voor de koopkracht van veel ouderen. Denk aan de afbouw van de algemene heffingskorting en het afschaffen van de ouderentoeslag.
Weliswaar wordt de ouderenkorting verhoogd, maar dat is slechts eenmalig.
De afschaffing van de ouderentoeslag heeft tot gevolg dat ouderen met een laag inkomen meer belasting gaan betalen. Maar dat niet alleen: deze afschaffing heeft ook gevolgen voor het recht op huurtoeslag en zorgtoeslag.

Voorbeeld van het Nibud:
Bij een vermogen tussen de 20.000 en 35.000 euro vervalt de huurtoeslag door de afschaffing van de ouderentoeslag. Dit kan duizenden euro’s schelen. Voor een alleenstaande met een aanvullend pensioen van 5.000 euro en een huur van 500 euro is de koopkrachtdaling 9 procent.

Wat willen wij veranderd zien in het Belastingplan?
Dit zijn onze vier voorstellen:
1- Verhoog de ouderenkorting structureel.
2- Maakt de afschaffing van de ouderentoeslag ongedaan voor huishoudens met een laag inkomen.
3- Box 3: hanteer bij de vermogensrendementsheffing het werkelijk behaalde rendement.
4- Verhoog het heffingsvrije vermogen voor AOW’ers naar 50.000 euro. 
 

 • Klik hier voor onze brief aan de Tweede Kamer, bedoeld als input voor fracties die momenteel hun reacties geven op de voorstellen voor het Belastingplan 2016

Duizenden groeten aan Rutte overhandigd

Op donderdag 8 oktober bezorgde directeur Manon Vanderkaa duizenden schrijnende brieven bij premier Mark Rutte. “Al jaren leveren ouderen in aan koopkracht. De regering schijnt maar niet te beseffen wat voor enorme impact dat heeft op ouderen. Daarom lanceerde de Unie KBO in augustus de actie De groeten aan Rutte. Dit is daarvan het resultaat.”

Het schrappen van de ouderentoeslag, het stijgend eigen risico… door een stapeling van maatregelen van het kabinet zijn sommige ouderen er de afgelopen jaren wel 15% op achteruit gegaan. Manon Vanderkaa: “De rek is er bij velen uit. Het is tijd dat er naar de verhalen van ouderen geluisterd gaat worden en de koopkracht volledig wordt hersteld. Ook ouderen moeten mee profiteren van de vijf miljard aan lastenverlichting.”


Daarom startte de Unie KBO in augustus de actie De groeten aan Rutte. Wij vroegen ouderen om via post of de website www.degroetenaanrutte.nl  hun eigen verhaal te vertellen. Manon Vanderkaa: “In korte tijd kregen we ruim tweeduizend brieven binnen van ouderen over hun persoonlijke situatie. Schrijnende verhalen van mensen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.”

Enkele fragmenten uit de vele brieven die binnenkwamen

Geachte heer Rutte,

‘Wij hebben ons hele leven hard gewerkt en ontvangen alleen AOW. Wij betalen heel veel huur en de eigen bijdrage voor de zorgtoeslag wordt ook steeds hoger. Wij moeten veel zelf betalen voor hulp. We zijn er de afgelopen jaren veel op achteruitgegaan en ik houd mijn hart vast voor 2016, want dan gaat de premie weer omhoog. We moeten ons spaargeld aanspreken. Ik hoop dat het genoeg is voor de komende jaren.’

‘Ik krijg nog geen jaar pensioen, maar heb al twee keer moeten inleveren. Het is nu zover dat ik naar geen enkele verjaardag meer ga, doodeenvoudig omdat ik het vervoer niet kan betalen, laat staan iets meenemen. Iets simpels als naar een dokter gaan stel ik zo lang mogelijk uit en als ik medicijnen voorgeschreven krijg, ga ik die bijna nooit halen, omdat je die eerst zelf moet betalen terwijl ik me al scheel betaal aan de zorgverzekering. Ik hoop dat u beter slaapt dan ik ‘s nachts want ik moet dan weer puzzelen hoe ik nu de week weer doorkom.’

Op donderdag 8 oktober overhandigde Manon Vanderkaa de duizenden brieven aan premier Rutte en sprak daarbij de hoop uit dat hij zich daarmee realiseert wat de gevolgen zijn van de vele financiële ingrepen, landelijk en lokaal, die ouderen treffen.


Tip van Eef: zo blijft u financieel weerbaar

De overheid schat dat jaarlijks 30.000 65-plussers slachtoffers worden van financiële uitbuiting. In werkelijkheid is dat aantal vele malen hoger. Hoewel het begrijpelijk is dat ouderen er niet over willen praten, moet het u er niet van weerhouden om alert te zijn en uw voorzorgmaatregelen te nemen.
Eef vertelt u hoe.

“De meeste ouderen willen helemaal niet over financieel misbruik praten er al helemaal geen aangifte doen. Dat is ook niet zo gek, omdat in 85% van de gevallen de dader een familielid is. In bijna de helft van de gevallen gaat het om (klein)kinderen en in 37% om de (ex)partner. Denk bijvoorbeeld aan de kleinzoon die gezellig op bezoek komt en met internetbankieren een nieuwe bank bestelt van uw rekening. Zoonlief die elke week de boodschappen doet en zichzelf ook boodschappen ‘cadeau doet’. Een zus die, terwijl u in het ziekenhuis ligt, uw betaalrekening heeft gebruikt als ‘flexibel krediet’. Of een kennis die wel even uw financiën bijhoudt en hiervoor maandelijks € 300 naar zichzelf overmaakt.”

Wie wil ik dat mijn geldzaken regelt als ik dat zelf niet (meer) kan?
“We worden allemaal ouder en daarmee is de kans dus ook groter dat er iets gebeurt waardoor u afhankelijk wordt van anderen. Wie geeft u dan het vertrouwen om zaken voor u te regelen?”

Tips om financieel misbruik tegen te gaan:

 • Misbruik begint vaak met kleine bedragen die extra gepind worden. Open daarom een aparte rekening waar bijvoorbeeld € 50 per week automatisch op gestort wordt en blokkeer roodstand. De pinpas en pincode van deze rekening kunnen dan gebruikt worden door familie voor het doen van uw boodschappen.
 • Zorg dat er geen duizenden euro’s op uw betaalrekening staan. Boek extra geld over naar uw spaarrekening.
 • Leg vast in een Levenstestament wie uw financiën mag beheren als u het zelf niet kunt.
  Regel dit via de notaris. Kosten voor het maken van een Levenstestament variëren van
  € 225 tot € 1.000.
 • Benoem ook iemand die de controle doet als iemand anders uw financiën beheert.
 • U kunt er eventueel voor kiezen om geen familie of vrienden te vragen en een professioneel bewindvoerder of mentor in te huren.

Meer lezen en bekijken

Praat erover!
Als u zelf financieel wordt uitgebuit bent u echt niet de enige. Praat erover met iemand die u vertrouwt of bel gratis en anoniem naar het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld: 0800-2000.
Het telefoonnummer is afgeschermd en komt niet op uw telefoonrekening terecht.
U kunt ook naar dit nummer bellen als u een ‘niet pluis’-gevoel heeft bij familie of vrienden.


29 september 2015


Schrap de mantelzorgboete voor AIO-ers!

De Tweede Kamer voelde vorige week staatssecretaris Klijnsma aan de tand over de kostendelersnorm, ofwel mantelzorgboete. Onderbelicht is dat AOW-ers met een AIO-uitkering de boete nu al moeten betalen. De Unie KBO pleit met andere ouderen-organisaties voor afschaffing. Directeur Manon Vanderkaa: “Deze maatregel is oneerlijk en moet onmiddellijk van tafel”.

Hoe zat het ook alweer met die mantelzorgboete? Op 1 juli 2014 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Werk en Bijstand. Belangrijk onderdeel was de kostendelersnorm (mantelzorgboete). Er kwam fors maatschappelijk verzet. Desondanks werd de mantelzorgboete voor AOW-ers niet geschrapt. Wel kwam er, mede onder druk van de Unie KBO, een toezegging tot het doen van onderzoek en werd de invoering uitgesteld tot 1 juli 2016. Inmiddels is dit, mede onder maatschappelijke druk, opgetrokken naar 1 januari 2018.

Migrantengezinnen getroffen
Dat geldt echter niet voor AOW-ers met een AIO-uitkering (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). De korting op de AIO is per 1 januari 2015 gewoon doorgegaan. De AIO is een vorm van bijzondere bijstand voor AOW-ers die minder ontvangen dan het sociaal minimum. In de praktijk zijn dit grotendeels migrantenouderen. Als zij bij hun kinderen gaan inwonen omdat zij zorg nodig hebben, worden zij nu al geconfronteerd met de kostendelersnorm. Hun AIO-aanvulling wordt gekort. Hoe meer personen op hetzelfde adres, hoe lager de AIO-aanvulling. Deze korting is vele malen hoger dan de (uitgestelde) kostendelersnorm in de AOW. Ouderen met een AIO-aanvulling gaan er honderden euro’s per maand op achteruit.

Waarom geldt de mantelzorgboete in deze situatie? Dat heeft een technische reden. De AIO wordt juridisch gezien als bijstand. Onterecht; de mantelzorgsituatie is voor AOW-ers met en zonder AIO precies hetzelfde. De argumenten die de staatssecretaris gebruikte om de kostendelersnorm in de AOW uit te stellen, gelden dus ook voor de AOW-ers met AIO. We dringen dan ook aan op afschaffing van de mantelzorgboete voor álle ouderen.

Tijdens het vragenuurtje op 22 september stelden de Kamerleden Heerma (CDA) en Karubulut (SP) vragen over de mantelzorgboete, met input van ons als ouderenorganisaties. Manon Vanderkaa: “De kostendelersnorm voor AOW-ers is uitgesteld tot 2018. Wat ons betreft wordt dat afstel. Maar we moeten ook oog hebben voor de migrantengezinnen die nu al getroffen zijn door de maatregel. De mantelzorgboete is volstrekt oneerlijk voor zorgbehoevende ouderen en hun zorgzame kinderen. Tijd dat deze maatregel helemaal van tafel gaat!”

 
• Meer informatie en kerncijfers zijn te vinden onderaan het persartikel.


Twee nieuwe tips van Eef van Opdorp

Financieel deskundige Eef van Opdorp geeft budgettips speciaal voor senioren. In deze tijden van aanhoudende bezuinigingen geen overbodige luxe. Eef schrijft haar tips exclusief voor de KBO. Met in deze editie twee tips: voorkom het toesturen van ongewenste pakketjes en bespaar veel geld op uw tandzorgverzekering en tandartskosten.

In de afgelopen weken heeft Eef ons heel wat geld bespaard. Met haar tips gingen we beter letten op de energierekening, vergeleken we aanbieders en liepen we ons (vaak te ruime) verzekeringspakket door. Dit keer heeft Eef maar liefst twee tips voor ons.

1. Niet besteld, geef geen geld!

Ouderen zijn online een gemakkelijke prooi voor criminelen. Lucratief voor criminelen is het toezenden van ‘gratis proefpakketjes’. Voor u het weet, zit u aan een abonnement vast. Trap er niet in!

Eef adviseert u te denken als een crimineel, zodat u geen slachtoffer wordt. Zo’n crimineel strijkt met een paar handige acties via internet duizenden euro’s op. Test of u vatbaar bent voor dit soort praktijken en bekijk video’s van Eef van Opdorp en Manon Vanderkaa om u weerbaar te maken tegen ongewenste abonnementen via internet. internet. Klik voor de tip


1. Zet uw tanden in uw tandartskosten

Een vraag van de achterbuurvrouw zette Eef aan het denken: betalen we niet te veel en krijgen we niet te weinig voor tandzorg? Schat uw verwachte kosten goed in en pluis uw polisvoorwaarden goed na; dit scheelt u veel geld.

Besparen begint met het stellen van de juiste vragen: hoe goed is uw gebit, welke kosten kunt u de komende jaren verwachten en waarvoor bent u precies verzekerd momenteel? Kijk niet alleen naar de premie die u moet betalen, maar ook naar de vergoedingen en voorwaarden van tandartskosten. Klik voor de tip


15 september 2015


 

Geen feest: koopkracht ouderen blijft toch weer achter

De koopkracht van ouderen blijft voor het achtste jaar op rij achter. Dit blijkt uit de koopkrachtplaatjes voor 2016 van het Nibud in opdracht van de Unie KBO en PCOB, NOOM en NVOG. De kabinetscijfers vertellen bovendien niet het hele verhaal, omdat de zorgkosten bij gemeenten buiten beeld blijven, zoals bijvoorbeeld de duurdere huishoudelijke hulp.

De 5 miljard aan lastenverlichting landt vrijwel niet bij ouderen. De koopkracht van veel AOW-huishoudens blijft volgend jaar in de min, zo blijkt uit berekeningen van het Nibud. De aangekondigde koopkrachtreparatie door het kabinet is dus niet geslaagd. Het koopkrachtverlies kan oplopen tot 9%. Het zijn vooral huishoudens van ouderen met een middeninkomen en ouderen met zorgkosten van wie de koopkracht daalt. Ook ouderen met een onvolledige AOW en een AIO-aanvulling gaan er vrijwel niet op vooruit.

Een van de maatregelen die zijn genomen om de koopkracht van ouderen te repareren is de verhoging van de ouderenkorting. Helaas zijn alleenstaande ouderen met alleen AOW hiermee niet geholpen. Zij betalen geen of weinig belasting en kunnen de ouderenkorting dus niet verzilveren. Ook in die zin is de reparatie dus niet gelukt.

Slecht nieuws voor ‘zorgspaarders’
Door het afschaffen van de ouderentoeslag moeten ouderen met een laag inkomen en redelijk wat spaargeld niet alleen meer belasting betalen maar komen zij ook niet meer in aanmerking voor huurtoeslag en zorgtoeslag. Dit kan leiden tot forse koopkrachtverliezen die oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Bij een vermogen tussen de 20 en 35 duizend euro vervalt door de afschaffing van de ouderentoeslag het recht op huurtoeslag. Dat zorgt voor alleenstaanden met een aanvullend pensioen van 5.000 euro en een huur van 500 euro voor een koopkrachtdaling van 9%.
Slecht nieuws voor de vele ouderen die geld opzij hebben gezet voor toekomstige hoge zorgkosten. Zij worden daarvoor gestraft door het afschaffen van de ouderentoeslag.

Huishoudelijke hulp
Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: ““Deze regering is duidelijk gefocust op werkende en gezonde mensen. Hulpbehoevende ouderen worden vergeten in de ‘feestbegroting’. Ouderen met huishoudelijke hulp profiteren bijvoorbeeld totaal niet van de lastenverlichting, integendeel. Gemeentelijke regelingen en bezuinigingen komen niet in de koopkrachtplaatjes van het kabinet terecht. Voor veel senioren pakt de koopkrachtontwikkeling per saldo nog negatiever uit. Het kan niet zo zijn dat de rekening weer bij ouderen komt te liggen!”

• Lees het volledige persbericht en het Nibud-rapport op www.kbo.nl  


Onderzoek KBO: koopkracht daalt bij 7 op 10 senioren

Rondkomen met gemiddeld 97 euro minder per maand dan in 2014. Dat is de realiteit voor veel senioren, in tegenstelling tot wat de ‘gemiddelde’ CBS-cijfers stellen. Senioren zijn bang voor de toekomst.

De Unie KBO ondervroeg 600 ouderen. Van hen heeft 68% minder koopkracht in 2015 dan in 2014 en moest 56% bezuinigen op de uitgaven. Het Algemeen Dagblad en andere media besteedden aandacht aan dit onderzoek.


Belangrijkste redenen voor de koopkrachtdaling zijn meer zorgkosten, hogere prijzen voor boodschappen, hogere vaste lasten en minder inkomsten. Veel ouderen betalen naast de premie voor de zorgverzekering het maximale verplichte eigen risico (375 euro). Sinds juli 2014 heeft 56% van de ouderen bezuinigd. Het meest op vakantie, horeca, abonnementen, donaties en uitjes.

Veel senioren zijn creatiever geworden met hun uitgaven. Zij hebben allemaal hun eigen trucs. Denk aan tanken in het buitenland, aanbiedingen en kortingsbonnen gebruiken, vooraf prijzen vergelijken, zuiniger zijn met energie, koken voor meerdere dagen, kleding herstellen en zuiniger autorijden.

De uitkomsten komen uit een digitaal panelonderzoek naar ‘koopkrachtbeleving’, dat in 2014 voor het eerst plaatsvond. 29% is het niet eens met de stelling dat de meeste senioren het financieel eigenlijk wel goed hebben. 43% doet hierover geen uitspraak. Slechts 28% is het eens met de stelling. Van de respondenten geeft 20% aan geen spaargeld te hebben. Bijna 30% heeft minder dan 10.000 euro spaargeld. Ongeveer 18% heeft een financiële buffer van meer dan 50.000 euro.

Bang voor de toekomst
Vier op de tien senioren liggen wakker van hun financiële situatie. In de open vragen geven ze bijvoorbeeld aan dat ze bang zijn hun woning te moeten verkopen om zorg te kunnen blijven betalen. De groep met zorgen is groter geworden in het afgelopen jaar, zo blijkt als we het leggen naast het onderzoek uit 2014. Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “80% van de ondervraagde senioren heeft inmiddels het gevoel dat zij op dit moment méér inleveren dan andere groepen uit de bevolking.”
Bijna zeven van de tien senioren hebben er geen enkel vertrouwen in dat het kabinet er alles aan doet om de koopkracht van senioren te handhaven. Sterker nog, volgens 64% heeft de overheid de groep senioren in Nederland ontdekt als melkkoe om het financieringstekort te slechten.  

 • Het onderzoek van de Unie KBO is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge in de zomer van 2015. De respondenten (52% vrouw, 58% man) zijn gemiddeld 74 jaar oud. 67% is getrouwd of samenwonend. 30% heeft een laag opleidingsniveau, 37% een middenniveau en 33% is hoog opgeleid.
 • Het onderzoeksrapport is hier te dowloaden (pdf)

1 september 2015


Koopkracht ouderen: De groeten aan Rutte

Al zeven jaar leveren ouderen in aan koopkracht. Voor de Unie KBO is de maat nu écht vol. We lanceerden de actie “De groeten aan Rutte” waar ouderen hun eigen verhaal naar premier Rutte kunnen sturen. Dat er genoeg verhalen zijn blijkt uit het aantal reacties in korte tijd: ruim 1.750 persoonlijke meldingen.

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “Wij roepen ouderen op hun verhaal te doen door een brief te sturen via de website www.degroetenaanrutte.nl. Rutte roepen we op te luisteren naar de verhalen achter de cijfers.” Zeker nu de plannen van het kabinet opnieuw een koopkrachtdaling voor ouderen zouden betekenen. Premier Rutte lijkt nog niet overtuigd dat dit gerepareerd moet worden.

Volledig koopkrachtherstel
De Unie KBO wil meer dan een kleine reparatie. Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO:
“Het water staat veel ouderen aan de lippen. Na zeven magere jaren is het nu tijd voor een volledig herstel van de koopkracht voor senioren.”

Ouderen worden voor het zevende jaar op rij onevenredig zwaar getroffen door de kabinets-maatregelen voor 2016. De koopkracht van veel huishoudens stijgt, maar die van de meeste ouderen daalt juist.

Door een stapeling van maatregelen van het kabinet de afgelopen jaren zijn sommige ouderen er wel 15% op achteruit gegaan sinds 2008. De Unie KBO trekt jaar na jaar aan de bel, maar de koopkrachtdaling houdt aan. Rutte en Asscher beweren dat er reparatie komt, maar onze ervaring tot nu toe is dat daarbij niet alle financiële en fiscale veranderingen voor alle (kwetsbare) groepen senioren in ogenschouw genomen worden.

Geen cijfers, maar echte verhalen
“De rek is er uit”, stelt Manon Vanderkaa. “Wij krijgen veel verhalen binnen van mensen die er flink op achteruit zijn gegaan de afgelopen jaren en soms in schrijnende situaties zijn beland. Nog een jaar van koopkrachtdaling kunnen deze mensen gewoon niet aan. Sterker nog: het is tijd dat er na de verhalen van deze mensen geluisterd gaat worden en de koopkracht wordt hersteld.”

De groeten aan Rutte
Om deze verhalen inzichtelijk te maken en Rutte te laten zien dat het de hoogste tijd is voor een volledig koopkrachtherstel voor ouderen, lanceerde de Unie KBO de website www.degroetenaanrutte.nl. Manon Vanderkaa: “Op deze website kunnen ouderen hun verhalen kwijt. De Unie KBO zal deze verhalen bundelen en ervoor zorgen dat deze op het bureau van Mark Rutte terecht komen.”

Doe mee!
• Ook u kunt uw persoonlijk verhaal naar Rutte sturen. Kijk hiervoor op de actiewebsite
• Volg deze actie op Twitter of doe zelf actief mee via #degroetenaanrutte


Hulp bij uw financiële administratie

 
Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij uw financiële administratie? Schroom dan niet om hulp in te roepen. Er staan veel vrijwilligers en professionals voor u klaar.

 
De KBO krijgt veel signalen van ouderen die problemen krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen. Zelf volgen we een viertal huishoudens om de ontwikkelingen van hun kasboekje en de effecten van overheidsbeleid te kunnen monitoren.
 

Mocht u zelf hulp nodig hebben, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Veel gemeenten kennen een (welzijns)organisatie die hulp kan bieden bij uw administratie aan huis. Vrijwilligers helpen u dan met bijvoorbeeld het aanvragen van vergoedingen en advies over de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Zij doen dit graag voor u, dus vraag ernaar bij uw gemeente. Veel gemeenten bieden financiële ondersteuning aan huishoudens met een laag inkomen. Bijvoorbeeld door noodzakelijke spullen te vergoeden, een collectieve zorgverzekering aan te bieden en lokale lasten kwijt te schelden.
 • Informatie over de belastingaangifte en de nieuwe regels rond schenk- en erfbelasting vindt u op Belastingdienst.nl. U kunt ook de Belastingtelefoon bellen: 0800 0543 (gratis).
 • De Sociale Verzekeringsbank geeft informatie over de AOW en Anw (algemene nabestaandenwet). Telefoonnummer: 020 65 65 656 (hoofdkantoor). Of bezoek www.svb.nl.
 • Weet u niet meer of en waar u in het verleden pensioen heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Stichting Pensioenregister. Bel 020 75 12 870 of mail naar info@stichtingpensioenregister.nl.
 • Informatie over huurtoeslag en zorgtoeslag vindt u op toeslagen.nl. U kunt hier ook de toeslagen aanvragen. Voor hulp bij het aanvragen van toeslagen kunt u terecht bij de Hulp- en Informatiepunten van de Belastingdienst.
 • Veel gemeenten zijn aangesloten bij de Nibud-website Bereken uw recht. Daar kunt u zien welke regelingen er in uw gemeenten zijn. U kunt ook naar de Sociale Dienst van uw gemeente gaan.
 • Als Unie KBO willen we de zelfstandigheid en integratie van ouderen bevorderen. Onze service- en juristentelefoon kan u antwoord geven op financiële vragen, hulp bieden bij belastingvragen en doorverwijzen naar de Belastingservice Ouderenbonden.


Tip 3 - Slim uw fiets verzekeren 
 

Ook deze maand was de boodschap van de Consumentenbond pijnlijk helder: verzekeraars laten de premie voor bijvoorbeeld de inboedel- en autoverzekering steeds vaker afhangen van uw adres. Zo kan het zijn dat u in Haarlem voor precies dezelfde auto meer betaalt dan in Geleen. Dit geldt helaas ook voor een fietsverzekering.

Maar wat voor beleid de verzekeraars ook hebben, het is en blijft aan u om de beste deal te vinden!’


Is het nodig om uw fiets te verzekeren?
‘Dat ligt helemaal aan uzelf. Vuistregel is: verzeker alleen dat wat u zelf niet kunt betalen.

Toch kan ik me voorstellen dat u blij bent met een verzekering als uw fiets van € 2.000 is gestolen. Het is wel belangrijk om bij het afsluiten van een fietsverzekering geen overhaaste beslissingen te nemen. En dat is nu net wat de meeste fietsers wel doen…’

 
Sluit nooit meteen een fietsverzekering af!
‘Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat van de 193 mensen die net een nieuwe fiets hadden gekocht, er 121 een verzekering afsloten en dat maar liefst 94 mensen dat ter plekke bij de winkelier deden. Ik hoop van harte dat u niet bij die mensen hoort. De winkelier heeft waarschijnlijk maar een of twee verzekeraars als keuzemogelijkheid, terwijl u heel internet hebt. Eerst rustig thuis de boel uitpluizen scheelt u waarschijnlijk tientallen euro’s.’

Wat wilt u verzekerd hebben
- Alleen diefstal of ook schade?
- Is er een eigen risico bij diefstal of niet?
- Hoe lang duurt de verzekering?
- Is rechtsbijstand onderdeel van de verzekering, en zo ja is dat wel nodig?
- Is er pechhulp?

Hoeveel kost het?
‘Vergelijk het aanbod van de winkelier met de verzekeringspremies op internet. En vergelijk ook de vergelijkingssites! Radar Magazine keek onlangs naar de premie van een toerfiets van € 1.500 met
€ 100 aan accessoires. Een verzekering voor diefstal met een looptijd van drie jaar kostte op de Veluwe € 207 en in Amsterdam bijna € 300. Dit is nog los van de verschillen in premies TUSSEN verzekeraars.’

Tips 
- Een verzekering online afsluiten is bijna altijd goedkoper.
- Verzekeraars willen bij diefstal twee originele sleutels zien. Sleutel kwijt of stuk? Geef dit meteen door aan uw verzekeraar.

Handige websites
- http://www.consumentenbond.nl/fietsverzekering/  
-
http://www.anwb.nl/verzekeringen/fietsverzekering  
-
https://www.verzekervoordelig.nl/fietsverzekering.aspx  
-
https://verzekerdbijhema.nl/fietsverzekering  


11 augustus 2015


KBO eist compensatie koopkrachtverlies ouderen

Onlangs verscherpte De Nederlandsche Bank de rekenregels voor pensioenen. Een plotselinge maatregel, met opnieuw verstrekkende gevolgen voor ouderen. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Deze maatregel komt bovenop vele andere maatregelen die de koopkracht van ouderen aantasten. Wij eisen compensatie van de overheid!”

 

De Nederlandsche Bank verlaagde de rente waartegen zij zeer langjarige verplichtingen moeten berekenen. De fondsen moeten meer geld opzij zetten voor elke euro aan toekomstig pensioen. De pensioenpremies stijgen. En dat terwijl de dekkingsgraad de afgelopen jaren juist is verbeterd.

Manon Vanderkaa: “We hebben begrip als er maatregelen komen bij onvoldoende dekking. Maar de meeste fondsen klommen na de financiële crisis gemiddeld weer boven de 105% dekkingsgraad. Waarom nu dan deze maatregel? Wij vinden dat onaanvaardbaar.”

Laagste punt nog niet bereikt
Door de wijziging in de rekenrente voor pensioenfondsen, daalt de dekkingsgraad van het gemiddelde pensioenfonds met 3,5% en stijgt de premie. Manon Vanderkaa: “Slecht nieuws voor werkenden en ouderen. Het betekent bijvoorbeeld dat de meeste pensioenfondsen het verhogen van pensioenen langer uitstellen. En dat is nog niet alles. Doordat de rentes de afgelopen 10 jaar gedaald zijn, is het laagste punt nog niet bereikt. Dit effect vertraagt het herstel van de dekkingsgraden verder en leidt tot nieuwe premieverhogingen.”

Onderzoeken: min-min
Voor gepensioneerden is dit een bijzonder hard gelag. Manon Vanderkaa: “Geen indexatie, geen compensatie, geen verhoging. Ouderen hebben de afgelopen jaren al veel minder te besteden. Het Nibud berekende in opdracht van de KBO dat de koopkracht van de meeste senior-huishoudens al zeven jaar op rij daalt.” Dit heeft onder meer te maken met hogere vaste lasten, meer zorgkosten, stijging van het eigen risico (dat de meeste senioren volmaken) en afschaffing van fiscale maatregelen.

Uit recent eigen onderzoek blijkt dat ouderen nu gemiddeld 97 euro per maand minder te besteden hebben dan in 2014. De Unie KBO maakt de resultaten van dit onderzoek binnenkort bekend.

“De rek is er uit bij velen” stelt Manon Vanderkaa. “Het kabinet doet vrijwel niets aan de aanhoudende en onevenredig dalende koopkracht van ouderen. Dit kan zo niet langer. Wij eisen daarom maatregelen om de koopkracht van ouderen te verbeteren. Over de manier waarop, hebben wij als grootste ouderenorganisatie van Nederland veel ideeën. Solidariteit tussen de generaties zetten we daarbij centraal. We zien de uitnodiging van de minister graag tegemoet.”


Unie KBO: flexibilisering AOW gevaarlijk

Steeds meer politici pleiten voor een flexibele AOW. Het kabinet kiest er - bij monde van staatssecretaris Jetta Klijnsma - vooralsnog niet voor. De Unie KBO is het daarmee eens. Directeur Manon Vanderkaa: “Wij vinden dat niemand onder het sociaal minimum mag komen. Aan een flexibele AOW kleeft dat gevaar.”

Recent schreven veel kranten erover: 'AOW wordt flexibel, de enige vraag is wanneer'. Het lijkt ook sympathiek: zelf kiezen of je wil (en kan) doorwerken, of juist kiezen om eerder te stoppen. Prettig voor degenen die gepassioneerd en fit genoeg zijn om te willen blijven werken. En ook eerlijk naar degenen, vooral laagopgeleiden, die wellicht al heel jong zijn begonnen met werken en ook al eerder behoefte hebben aan pensionering.

Maar is dat wel zo? Aan vroeg stoppen hangt namelijk een fors prijskaartje... De Unie KBO ziet de AOW-leeftijd als noodzakelijke bescherming voor ouderen in het algemeen. Na het bereiken van de AOW-leeftijd is er geen arbeidsplicht meer.

Manon Vanderkaa: “Een flexibele AOW kan als gevolg hebben dat AOW-gerechtigden onder het sociaal minimum komen. De kans bestaat namelijk dat mensen die in een inkomensgat vallen omdat hun AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd, hun AOW eerder laten ingaan om de periode zonder inkomen te overbruggen. Die noodgedwongen keuze leidt dan definitief tot een lagere AOW. Naar de mening van de Unie KBO moet er een oudedagsvoorziening blijven waarbij niemand onder het sociaal minimum komt.”

En de keuzevrijheid dan? De Unie KBO is van mening dat er al flexibiliteit is. De AOW-leeftijd is immers geen belemmering voor individuele AOW-ers om langer door te werken.

 • Meer informatie
  Staatssecretaris Klijnsma stuurde op 16 februari 2015 een brief aan de Tweede Kamer n.a.v. een CPB-onderzoek n.a.v. een motie van Kamerlid Norbert Klein. Daarin legt ze uit waarom het kabinet niet voor flexibilisering van de AOW kiest. De Unie KBO heeft twijfels over de flexibilisering van de AOW, maar dus om andere redenen dan de staatssecretaris noemt.

KBO bepleit reparatie AOW-gat arbeidsongeschikten

Onlangs deed klachteninstituut Kifid een bindende uitspraak: verzekeraar Loyalis hoeft het AOW-gat niet te dichten van een arbeidsongeschikte klant. Onrechtvaardig, zo vindt de Unie KBO. Directeur Manon Vanderkaa: “Zo worden zieke ouderen de dupe. Zij hebben nauwelijks mogelijkheden om hun AOW-gat te overbruggen. Hiervoor moet snel een oplossing komen!”

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen lopen tot 65 jaar. Tegenwoordig ligt de AOW-leeftijd enkele maanden later, oplopend naar 67 jaar in 2021. Manon Vanderkaa: “Welke verzekerde kan dit voorzien? Deze uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor veel andere mensen bij wie de arbeidsongeschiktheidsuitkering contractueel eindigt op de 65e verjaardag.”

Bijverzekeren onmogelijk
De zaak die recent tot uitspraak kwam had betrekking op verzekeraar Loyalis, onderdeel van pensioenbeheerder APG. Een klant eiste doorbetaling van zijn uitkering tot de nieuwe AOW-leeftijd. In de polis staat niet de AOW-leeftijd genoemd als begrip, maar alleen het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Manon Vanderkaa: “Verzekeringen lopen niet in de pas met de wet. Dit weten we al langer. Maar wat gaan we nu voor hen doen?”

Arbeidsongeschikte mensen zich niet kunnen (bij)verzekeren voor het AOW-gat. De geschillencommissie van Kifid oordeelt nu dat verzekeraars hun verzekerden geen verlenging hoeven aan te bieden van de uitkeringstermijn. Alleen mensen die niet ziek zijn, kunnen zich bijverzekeren door meer premie te betalen.

Klijnsma en verzekerden aan zet
Verzekeraars wijzen op de overbruggingsregeling AOW. Daar valt echter wel wat op af te dingen. Manon Vanderkaa: “Dit is alleen een minimumuitkering. Op minimale voorwaarden. Je komt er al snel niet voor in aanmerking: bij een ‘te hoog’ inkomen of ‘te veel’ vermogen. Het punt is dat zieken weinig kunnen doen op het moment dat ze arbeidsongeschikt raken en 65 jaar worden. Ze gingen ervan uit dat ze een bepaalde uitkering zouden krijgen. In de praktijk valt deze maandenlang weg. De Unie KBO eist in dit geval reparatie van het AOW-gat. We gaan hierover graag met de verzekeraars en staatssecretaris Klijnsma in gesprek.”


14 juli 2015


Pensioenvisie Klijnsma: hoofdlijnen goed, uitwerking spannend

De ouderenorganisaties Unie KBO, NOOM, NVOG en PCOB vinden de hoofdlijnennotitie van staatssecretaris Klijnsma over het toekomstig pensioenstelsel een kansrijk startpunt voor verdere discussie. Directeur Manon Vanderkaa: “Wel wordt de uitwerking voor gepensioneerden nog spannend.”

We stemmen als samenwerkende ouderenorganisaties in met de uitgangspunten van Klijnsma: risico’s van beleggen en ‘lang leven’ met elkaar delen, deelnemers zicht laten hebben op de opbouw van hun eigen pensioen, overdraagbaarheid pensioenen bij zelfstandig werken of wisseling van werkgever en doorbeleggen ook na pensionering.

Andere positie van generaties
Over de doorsneesystematiek is veel te doen in de media. De organisaties zullen de opvatting van de staatssecretaris dat de lasten van de transitie geleidelijk, transparant en evenwichtig moeten worden gespreid over alle belanghebbenden, kritisch volgen. Al eerder gaven de organisaties aan dat gepensioneerden, die gedurende hun pensioenopbouw al meer en minder dan de doorsneepremie hebben bijgedragen, wat betreft die doorsneeproblematiek niet meer direct ‘belanghebbend’ zijn. De organisaties zijn vanuit hun sociale verantwoordelijkheid echter bereid daarover in debat te gaan.

In gesprek met sociale partners en Klijnsma
Momenteel zijn we in gesprek met de Stichting van de Arbeid en met jongerenorganisaties. Mede aan de hand van onze gezamenlijke discussienota ‘Individueel, solidair en op premieovereenkomst gebaseerd stelsel’. De staatssecretaris gaf al eerder aan deze discussienota, waarvan delen te herkennen zijn in haar hoofdlijnennotitie, interessant te vinden. Na het zomerreces gaan we met haar in gesprek.

Herstel vertrouwen door eenvoud en goede uitleg
“Het vertrouwen in het pensioenstelsel is te herstellen als een pensioenstelsel eenvoudiger en beter uit te leggen is”, aldus de staatssecretaris. De ouderenorganisaties delen deze opvatting. Ten slotte stelt het ons gerust dat de staatssecretaris blijft kiezen voor een stevig pensioenfundament via de AOW. “Ouderen zijn erbij gebaat als de ontwikkeling van hun inkomen en koopkracht in de pas loopt met die van anderen generaties. Dat was de afgelopen jaren duidelijk niet het geval”, aldus Manon Vanderkaa.


Bespaar tot € 300 per jaar op de energierekening – Tip 1 van Eef

“Zorg dat er elke maand meer binnenkomt dan eruit gaat, dan is er nooit een probleem”, aldus een bankdirecteur. Dat klinkt nogal logisch, alleen is er aan de uitgavenkant iets vreemds aan de hand. Juist op de vaste lasten kunnen we veel geld besparen, maar dat doen we niet. We vergeten daar met een frisse blik naar te kijken, omdat die vaste lasten elke maand toch op de automatische piloot worden afgeschreven.

Energieleveranciers zijn natuurlijk blij met onze vergeet-achtigheid. Achter de schermen noemen ze klanten die nooit iets veranderen slapers. Die betalen maand in maand uit de volle mep, terwijl andere klanten die wel actie hebben ondernomen dat niet doen…
U kunt op twee manieren in actie komen: overstappen of bij uw huidige leverancier blijven en vragen om een betere deal.

Keuze 1: Ik blijf zitten waar ik zit

 • Bel naar uw leverancier. Vertel dat u op vergelijkingssites heeft gezien dat u bij een ander bedrijf veel minder betaalt;
 • U wilt als trouwe vaste klant, evenals als nieuwe klanten, ook een korting;
 • Geef aan dat u tevreden bent en graag blijft, maar wel een betere deal wilt.

Keuze 2: Overstappen 

 • Wees niet bang om zonder licht te zitten; energieleveranciers regelen de overstap onderling.
 • Bij een contract voor onbepaalde tijd, dus zonder einddatum, kunt u kosteloos overstappen.
 • Zit u nog vast aan een tweejarig contract? Dan is de boete vaak minder dan het u in verhouding oplevert.
 • Vergelijk de vergelijkingssites en u weet al heel snel of u nu teveel betaalt.
 • Of u nu veel of weinig energie verbruikt, u krijgt een welkomstkorting (tussen de 100 en 130 euro).
 • Sluit een eenjarig contract af. Elk jaar overstappen loont door de welkomstkorting.
 • Wie is er binnen uw familie of vriendenkring overgestapt? Deel kennis met elkaar.

Bang voor adders onder het gras?
Onderzoek de valkuilen en de mogelijkheden. Ga naar de overheidswebsite www.consuwijzer.nl/thema/overstapcoach-energie.

Vergelijk de vergelijkers:

www.gaslicht.com  
www.consumentenbond.nl  
www.independer.nl  
www.energievergelijken.nl  
www.kieskeurig.nl  
www.overstappen.nl  

Succes! Ik ben benieuwd naar uw ervaringen.

Financieel deskundige Eef van Opdorp geeft budgettips speciaal voor senioren. In deze tijden van aanhoudende bezuinigingen geen overbodige luxe.


30 juni 2015


Belastingdebat: inbreng Unie KBO goed gehoord

De onderhandelingen over de belastingherziening mogen dan geklapt zijn, het politieke denken over fiscale ingrepen gaat door. Wij blijven op het vinkentouw zitten. AOW-ers profiteren niet van de lastenverlichting, terwijl ze andere fiscale ingrepen juist harder voelen. Manon Vanderkaa: “Al zeven jaar op rij daalt de koopkracht van ouderen. Het is tijd voor compensatie!” Onze inbreng kreeg weerklank in de Kamer.

In een notitie reikt de Unie KBO de politiek vijf concrete oplossingen aan om te compenseren voor maatregelen die ouderen onevenredig belasten. In het belastingdebat op 24 juni was de inbreng van de Unie KBO duidelijk merkbaar. Drie van onze vier voorstellen komen terug in moties.

Het debat tussen de fractievoorzitters en premier Rutte draaide voor een belangrijk deel om de kwestie in hoeverre partijen nog invloed kunnen hebben op de plannen van de coalitie. Maar de 'vergeten' groep ouderen werd wel door diverse fractievoorzitters expliciet genoemd.

Moties

Twee fractievoorzitters dienden moties in, die in lijn zijn met de voorstellen van de Unie KBO.
Sybrand Buma diende twee moties in:

1. Geen verhoging btw
2. Terugdraaien afschaffen ouderentoeslag en versobering ouderenkorting

Henk Krol diende vier moties in:

1. Laat Nibud en CPB koopkrachteffecten berekenen
2. Onderzoek naar btw
3. Maatregelen om de 3 miljoen gepensioneerden financieel te compenseren
4. Terugdraaien afschaffen ouderentoeslag en versobering ouderenkorting

De moties komen op woensdag 1 juli in stemming.

Meer lezen:
Klik hier voor onze inbreng, 'Belastingherziening: vijf oplossingen voor ouderen'
Klik hier voor de spreekteksten van de fractievoorzitters tijdens het debat op 24 juni 2015
• De moties zijn te vinden via de website van de Tweede Kamer, filter op datum 24 juni 2015
• Kijk op www.kbo.nl naar meer berichten over het nieuwe belastingstelsel


Mantelzorgboete voor AOW-ers is uitgesteld

De invoering van de kostendelersnorm (mantelzorgboete) voor AOW-ers wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Dit liet staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer per brief weten. De Unie KBO is blij met het uitstel, maar blijft pleiten voor afstel.

Klijnsma heeft onderzoek laten doen naar de effecten van de invoering van de kostendelersnorm voor AOW-ers. Zowel op het voornemen van ouderen om bij hun kinderen te gaan inwonen, als op het voornemen van kinderen om bij hun oude ouders te blijven of te gaan wonen.

Dit gebeurde op verzoek van de Eerste Kamer, mede op aandringen van de Unie KBO. De Unie KBO pleitte er vorig jaar ook voor om de positie van AOW-ers met een onvolledige AOW (AIO-ers) in het onderzoek mee te nemen. Dat is echter niet gebeurd.

Voorstel voor afstel ingediend
Het nu uitgevoerde onderzoek geeft geen eenduidig beeld. Reden voor de staatsecretaris om de invoering van de kostendelersnorm voor AOW-ers uit te stellen. Voor de groep ouderen met een onvolledige AOW verandert er niets. Deze ouderen hebben al te maken met de kostendelersnorm.

De Unie KBO blijft vinden dat de kostendelersnorm voor AOW-ers niet ingevoerd moet worden.
Geen verder uitstel dus, maar afstel. De SP-fractie diende hiertoe een voorstel in. Daarnaast vinden we dat er een einde moet komen aan het korten van AIO-ers die bij hun kinderen inwonen.  


16 juni 2015


Pensioenplan ouderenbonden goed ontvangen

Het Financieele Dagblad besteedde er twee grote artikelen aan, oud-bewindslieden Willem Vermeend en Rick van der Ploeg waren enthousiast en staatssecretaris Klijnsma stuurde een persoonlijke uitnodiging voor een gesprek. Het pensioenplan van de Unie KBO en partners NVOG, KNVG, NOOM en PCOB is positief ontvangen.

In de vorige nieuwsbrief schreven we over ons idee van een nieuw pensioenstelsel. Ons voorgestelde stelsel heeft veel voordelen. Zo kunnen deelnemers gedurende hun hele werkzame leven zien wat ze voor hun pensioen sparen. Bij verandering van baan kunnen deelnemers hun saldo meenemen naar een anders pensioenfonds. Ook zelfstandigen kunnen deelnemen in een pensioenfonds.
Er is keuzevrijheid om een deel van het pensioengeld te besteden aan bij voorbeeld aflossing van een hypotheek of zorgkosten. In het nieuwe stelsel wordt de gerealiseerde sterfte achteraf gedeeld. De onzekere sterfteverwachtingen worden over de jaren en generaties heen gedeeld.

Een interessant voorstel, zo vond het Financieele Dagblad. Willem Vermeend en Rick van der Ploeg vonden zelf dat het overgenomen moest worden door de regering.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma gaf aan het voorstel met interesse gelezen te hebben. Ze schreef onder meer: “Ik waardeer jullie inbreng en betrokkenheid enorm.” Ze nodigt de samenwerkende ouderenorganisaties uit om van gedachten te wisselen. Haar hoofdlijnennota zal naar verwachting voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aangeboden worden.


Meer informatie

 • Download hier de brief aan staatssecretaris Klijnsma
 • Download hier het pensioenplan van de ouderenbonden

Alleenstaande ouderenkorting bij inkomstenbelasting

Dit jaar is het mogelijk om bij de belastingaangifte alleenstaande ouderenkorting aan te vragen voor iemand die de AOW voor een alleenstaande niet ontvangt, maar daar wel recht op heeft.

Dit geldt bijvoorbeeld als uw echtgenoot of echtgenote is opgenomen in een verpleeghuis.

In het aangifteprogramma IB 2014 is voor het eerst de mogelijkheid opgenomen de alleenstaande ouderenkorting aan te vragen voor een persoon die de AOW voor een alleenstaande niet ontvangt maar daar wel recht op heeft.

De aanvraag van de korting is vooral van belang bij de verpleeghuissituatie waarbij een van de echtgenoten is opgenomen in een verpleeghuis en daar ook is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de betreffende gemeente, het recht is geldig m.i.v. het jaar van inschrijving in de GBA.

Hoe zit dit wettelijk?
In art. 1 lid 3 letter b van de AOW wordt als ongehuwde mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is. Ook heeft het Hof Den Bosch op 21 juli 2005 bevestigd dat het recht hebben op een AOW uitkering voor ongehuwden voldoende is om recht te hebben op de alleenstaande ouderenkorting. De reden waarom de uitkering niet is aangevraagd is niet van belang.

Met terugwerkende kracht
In 2015 is het nog mogelijk om over de jaren 2010 t/m 2014 alsnog deze korting aan te vragen d.m.v. een verzoekschrift aan de belastingdienst. Deze korting geldt dan voor beide echtgenoten en dient per belastingjaar en per persoon te worden aangevraagd.

Deze tip is tot stand gekomen via de Belastingservice van de gezamenlijke ouderenbonden.

 • Verzoekschrift belastingdienst

       Het concept-verzoekschrift is hier te downloaden.


Oproep Kamer: behoud laag btw-tarief voor verbouwingen en renovaties

De Unie KBO roept de Tweede Kamer op om een motie te steunen van Henk Krol (50PLUS). Deze motie verzoekt om het lage btw-tarief voor verbouwingen en renovaties van woningen te behouden. Manon Vanderkaa: "Behoud van het lage tarief is goed voor jong, oud én de bouw."

Tot 1 juli 2015 is het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en renovaties van kracht. Als het aan ons ligt, dan wordt de verlaging verlengd. De Tweede Kamer stemt erover op dinsdagmiddag 16 juni.

Levensloopbestendig, geen overbodige luxe
Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en denken na over het levensloopbestendig maken van hun woning. Huizen en appartementen in Nederland zijn veelal niet toegerust op de behoeften van (zorgbehoevende) ouderen. Het aantal 75-plussers stijgt naar verwachting naar 2,6 miljoen in 2040. In de komende vijf jaar krijgen jaarlijks gemiddeld 10.000 ouderen, 1.300 mensen met een handicap en 800 cliënten in de GGZ, met een lagere zorgindicatie geen toegang meer tot verpleeghuizen.

De Unie KBO is voor continuering van het lage btw-tarief. Dit is goed voor de duizenden senioren die verantwoordelijkheid willen dragen om woningaanpassingen te realiseren voor zichzelf en de volgende generaties. Het is uiteraard ook goed voor de bouwsector die forse klappen van de crisis heeft gekregen.
 


9 juni 2015


Alleenstaande ouderenkorting
In het aangifteprogramma IB 2014 is voor het eerst de mogelijkheid opgenomen de alleenstaande ouderenkorting aan te vragen voor een persoon die de AOW voor een alleenstaande NIET ontvangt maar daar wel recht op heeft.

Over deze mogelijkheid publicieren wij nog een webartikel (16 juni 2015, bij verschijnen KBO Nieuws).

Het concept verzoekschrift is alvast hier te downloaden.


2 juni 2015


Pleidooi voor persoonlijk pensioen

Ouderenorganisaties (waaronder de Unie KBO) willen dat alle deelnemers in een pensioenfonds en alle gepensioneerden in een nieuw pensioenstelsel een persoonlijke beleggingsrekening krijgen. De inleg op al deze individuele pensioenrekeningen wordt collectief belegd, zodat zo het hoogste rendement behaald kan worden. Solidariteit blijft een belangrijk uitgangspunt.
Dat schrijven de voorzitters van de ouderenbonden (Unie KBO, NOOM en PCOB) en de pensioenkoepels (KNVG en NVOG) in een discussienota over een nieuw pensioenstelsel. Deze nota hebben zij op woensdag 27 mei aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

Iedereen een goed pensioen
Bij de vaststelling van de premie zal in het nieuwe pensioenstel uitgegaan worden van een gemiddeld rendement op de beleggingen, dat iedereen in staat stelt een goed pensioen op te bouwen.
De ouderenorganisaties denken daarbij aan bijvoorbeeld 3%. Is de beleggingsopbrengst hoger, dan wordt de pensioenopbouw hoger; is de opbrengst lager, dan valt de pensioenopbouw lager uit. Omdat er zo niet langer sprake is van de schijnzekerheid van een afgesproken pensioen, kunnen de financiële buffers in dit nieuwe pensioenstelsel beperkt blijven.

Veel voordelen
Het nieuwe stelsel heeft volgens de ouderenorganisaties veel voordelen. Deelnemers kunnen gedurende hun hele werkzame leven zien wat ze voor hun pensioen sparen. De communicatie wordt eenvoudiger, omdat de pensioenuitkeringen steeds van het saldo op de pensioenrekening worden afgeschreven. Het resterende saldo wordt nog steeds collectief belegd door het pensioenfonds.

In het pensioenstelsel met persoonlijke pensioenbeleggingsrekeningen blijft de solidariteit in stand, benadrukken de ouderenorganisaties. De ingelegde gelden worden immers collectief belegd en naast het beleggingsrisico wordt ook het langlevenrisico gedeeld. Als iemand overlijdt, wordt zijn opgespaarde geld verdeeld over de andere deelnemers. Zo kunnen mensen die honderd jaar worden ook nog pensioen krijgen.

Dialoog
Het rapport is bedoeld als onderdeel van de dialoog met andere organisaties en de overheid.
De ouderenorganisaties gaan er van uit dat ze door de overheid en de sociale partners nauw betrokken zullen worden bij het debat over een nieuw pensioenstelsel.
 

 • Lees hier het volledig artikel
 • Download hier de brief aan staatssecretaris Klijnsma
 • Download hier het rapport ISDC

Geen verrekening afkoopsom kleine pensioenen?

Ouderen met een klein pensioen krijgen van hun pensioenfonds in de maand dat zij 65 jaar worden een afkoopsom. Velen wisten niet dat dit geld in mindering werd gebracht op hun AOW-partnertoeslag.
De ouderen die hiertegen bezwaar maakten, krijgen nu compensatie.
De anderen niet. De Unie KBO wil dat er compensatie komt voor alle ouderen die dit treft.

 

 

Op 1 januari 2013 ging de AOW-leeftijd omhoog. Ouderen die na 1 januari 2013 een afkoopsom hebben gekregen, hebben dus nog geen AOW. Een aantal ouderen ontving een AOW-partnertoeslag. De afkoopsom werd vervolgens in mindering gebracht op die toeslag. Een financiële tegenvaller.

De ouderen die hiertegen bezwaar hebben gemaakt, krijgen nu compensatie. De meeste ouderen zijn echter niet in verweer gekomen, voornamelijk omdat ze niet bekend waren met de mogelijkheid. Deze ouderen krijgen geen compensatie.
De Unie KBO pleit ervoor dat alle gepensioneerden in deze situatie compensatie krijgen. De Tweede Kamer spreekt hierover op 10 juni. Wij stuurden de Kamerleden een brief.

 • Klik hier voor de brief.


Te oud voor subsidie op zonnepanelen?

Via RTL Nieuws, De Telegraaf en RTV Oost kwam aan het licht dat 75-plussers niet in aanmerking komen voor subsidie op zonnepanelen. De Unie KBO vindt dit leeftijdsdiscriminatie.
Het betreft veelal immers een investering in de woning. Dit kreeg weerklank in de politiek: SP en 50PLUS stelden al Kamervragen.

Wat bracht de bal aan het rollen? Een echtpaar uit Goor (Overijssel) deed een aanvraag bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Deze werd afgewezen met de volgende woorden: "U heeft de respectabele leeftijd van 77 en 78 jaar bereikt. Onze kredietnormen geven aan dat wij klanten ouder dan 75 jaar geen duurzaamheidslening meer verstrekken."

De subsidieverstrekker laat in een reactie aan De Telegraaf weten dat er bewust voor de leeftijdsgrens is gekozen omdat het om 'een blancokrediet met terugbetalingsrisico' gaat.
De stichting geeft wel toe dat de botte brief een foutje was; ze hadden direct bij de aanvraag al moeten laten weten dat er sprake is van een maximumleeftijd.

De PvdA en 50+ hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de leeftijdsdiscriminatie.

 • Klik hier voor de Kamervragen van de SP over leeftijdsdiscriminatie bij subsidieverstrekking voor zonnepanelen (20 mei)
 • Klik hier voor de Kamervragen van 50PLUS over het op grond van leeftijd niet toekennen van een rentekorting voor zonnepanelen (22 mei)


12 mei 2015


Protest tegen forse stijging eigen bijdrage huishoudelijke hulp

In korte tijd zijn er 633 bezwaren gekomen tegen de verhoging van de eigen bijdrage Wmo en Wlz. Logisch: per 2015 is de korting van 33% op de eigen bijdrage komen te vervallen. Veel ouderen voelen dit nu sterk in de portemonnee. De Unie KBO wil compensatie voor mensen die hun hoge zorgkosten niet kunnen betalen.

 
Gebruikers van thuiszorg moeten nu meer betalen voor dezelfde zorg (en in een groot aantal gevallen zelfs voor minder zorg). Daarnaast kunnen gemeenten sinds dit jaar een aparte eigen bijdrage vragen voor algemene voorzieningen. Dit alles heeft gevolgen voor de koopkracht van ouderen.
Probleem is groter
Tot half april zijn er 633 bezwaarschriften over de verhoging van de eigen bijdrage ingediend bij het CAK. Dit kunnen er nog meer worden, want de periode waarbinnen bezwaar moet worden aangetekend is nog niet verstreken. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat het aantal bezwaarschriften meevalt. Bij ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg klaagden ook veel mensen over de hogere eigen bijdragen. Doorvragen leerde ons dat zij vaak geen bezwaar hebben aangetekend. Het probleem is volgens de Unie KBO dan ook veel groter dan de nu bekende 633 CAK-bezwaarschriften.

Hoge kosten compenseren
De Unie KBO vindt dat het huidige ‘anticumulatie-beding’ - geen opeenstapeling van eigen bijdrages - niet alleen moet gelden voor de eigen bijdrage Wmo en Wlz. Maar ook voor de eigen bijdrage aan de algemene voorzieningen. Verder moeten gemeentes er, naar de mening van de Unie KBO, voor zorgen dat gebruikers met hoge zorgkosten in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming. 
bijdrage Wmo en Wlz. Logisch: per 2015 is de korting van 33% op de eigen bijdrage komen te vervallen. Veel ouderen voelen dit nu sterk in de portemonnee. De Unie KBO wil de stapeling van eigen bijdragen stoppen en compensatie voor gebruikers met hoge zorgkosten.
Gebruikers van thuiszorg moeten nu meer betalen voor dezelfde zorg (en in een groot aantal gevallen zelfs voor minder zorg). Daarnaast kunnen gemeenten sinds dit jaar een aparte eigen bijdrage vragen voor algemene voorzieningen. Dit alles heeft gevolgen voor de koopkracht van ouderen.

• We stuurden een brief naar de Tweede Kamer. Klik hier voor de tekst.


Eef van Opdorp KBO-budgetcoach

Vanaf juli geeft budgetcoach Eef van Opdorp 10 weken lang een budgettip speciaal voor senioren. In deze tijden van aanhoudende bezuinigingen geen overbodige luxe. Eef schrijft haar tips exclusief voor de KBO.

Eef van Opdorp is bekend van televisie. Zo werkt ze als financieel expert voor de SBS-programma’s 'Geld maakt gelukkig' en 'Hoeveel ben jij waard?' Ze schuift regelmatig aan bij het RTL-programma Koffietijd.

Ook is Eef trainer financiële educatie en geeft ze workshops en lezingen over verstandig omgaan met geld. Dit doet ze kordaat, met humor en in begrijpelijke taal. Ze zegt daarover: Mijn motto is: ‘als ik het niet snap, snapt niemand het!’.
Enkele jaren geleden werkte Eef als evenementenmanager bij het landelijke bureau van de KBO. Daardoor heeft ze voeling met de leden en kent ze de specifieke vragen die ouderen hebben en de financiële situatie waarin gepensioneerden tegenwoordig zitten.

De Tips van Eef komen vanaf 14 juli beschikbaar via KBO Nieuws en www.kbo.nl/tips-van-eef  


28 april 2015


KBO-leden oordelen: handen af van ons spaargeld! 

Uit nieuw onderzoek van de Unie KBO blijkt dat ouderen flink interen op hun spaargeld. Ze vinden dat de overheid een deel ervan moet vrijstellen in het nieuwe belastingstelsel. Directeur Manon Vanderkaa: “Senioren sparen voor toekomstige zorgkosten en onvoorziene uitgaven. Dat is verstandig in tijden van bezuinigingen en onzekerheid. Maar dan moet de fiscus het spaargeld niet te zwaar belasten.”

 

De Unie KBO ondervroeg 300 senioren naar hun inkomsten en vermogen. 30% van hen geeft aan geen eigen vermogen (spaargeld en/of eigen huis) te hebben. Van de senioren met eigen vermogen heeft 77% een eigen huis.

Rijke ouderen?
“Het beeld van de ‘rijke ouderen’ moet genuanceerd worden”, stelt Manon Vanderkaa. “De verschillen tussen ouderen zijn erg groot. Zo blijkt uit ons onderzoek dat 33% van de ondervraagden een spaartegoed van 5.000 euro of minder heeft. Dat is een te kleine buffer voor zorgkosten en onvoorziene uitgaven.”
Driekwart van de ondervraagden is tegen de spaartaks van 4%. Ze vinden het onrechtvaardig dat er in deze tijd een heffing van 4% betaald moet worden over het spaargeld. Het heffingspercentage wordt door 86% van deze senioren te hoog bevonden. Ruim de helft van de respondenten vindt dat dit percentage maximaal 1% moet zijn.

Toeslag verdwijnt
In een nieuw belastingstelsel moet een gedeelte van het opgebouwde spaargeld worden vrijgesteld van belasting, vindt 93% van de respondenten. Vanaf 2016 vervalt de ouderentoeslag; dat is een verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen met een laag inkomen. Deze verhoging bedraagt maximaal € 27.984. In 2016 zien ouderen met een klein (aanvullend) pensioentje die wat geld gespaard hebben voor hun oude dag, hun spaargeld boven de €21.330 al belast. Uit de koopkrachtplaatjes van het Nibud weten we dat deze groep al hard wordt geraakt door kabinetsmaatregelen.

Ouderenregeling
Zo’n 60% van de respondenten vindt dat er in het nieuwe belastingstelsel een aparte regeling moet komen alleen voor senioren, waarbij vooral meer rekening moet worden gehouden met de hogere zorgkosten. Manon Vanderkaa: “Onze leden voelen de tijdgeest goed aan. De koopkracht daalt het sterkst bij ouderen met hogere zorgkosten. Het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn om een financiële buffer op te bouwen en die kosten op te vangen. Een nieuw belastingstelsel moet een vertaling zijn van die wens en die realiteit.”

Het onderzoek ‘Vermogen en de belasting’ is uitgevoerd door TeraKnowledge in april 2014 onder 300 Nederlandse senioren, allen Unie KBO-panelleden. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 73 jaar, waarvan 58% vrouw en 42% man. 37% heeft géén relatie en woont alleen. 87% heeft kinderen. En 30% heeft een laag opleidingsniveau, 47% een middenniveau en 23% een hoog opleidingsniveau. Tot slot heeft 57% een geloofs- of levensovertuiging. 13% van de onderzochte ouderen heeft een spaartegoed van 100.000 euro en meer. Het eigen vermogen is sinds 2008, het begin van de economische crisis, bij de meesten (52%) verminderd. Bij 29% is het vermogen gelijk gebleven en bij de rest (19%) is het vermeerderd.

• Lees hier het compacte onderzoeksrapport.


Wetsvoorstel doorwerken slecht voor AOW-gerechtigden

 
De Unie KBO vindt het goed dat het kabinet de belemmeringen wil wegnemen voor werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar het wetsvoorstel betekent een forse verslechtering van de arbeidsrechtelijke bescherming van de AOW-gerechtigden. Reparatie is nodig. Wij stuurden de Eerste Kamer een brief.

Doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd voor een leuk extraatje? Zeker niet. Voor een deel van de AOW-gerechtigden is het verwerven van een aanvullend inkomen noodzaak. Denk hierbij aan AOW-gerechtigden met een onvolledige AOW die niet in aanmerking komen voor aanvullende bijstand (AIO), omdat ze een klein vermogen hebben. De Unie KBO is scherp op het wetsvoorstel en gaat in op drie onderdelen.

 1. Ontslag bij pensioengerechtigde leeftijd: De Unie KBO vindt het jammer dat er geen einde komt aan het verplichte ontslag. De Unie KBO vindt dat werkgever en werknemer vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afspraken met elkaar moeten maken. Voor de werknemer betekent dit dat hij of zij kan afzien van het voortzetten van de werkzaamheden, of juist door kan gaan.
 2. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: Voor een deel van de AOW-gerechtigden is doorwerken financieel noodzakelijk. Ook voor deze groep is een inkomensbescherming van groot belang. Een periode van 13 weken is te kort om te kunnen anticiperen op een lager inkomen. De Unie KBO pleit voor een loonbetalingsverplichting van een jaar.
 3. Ontslag bij reorganisaties: Voorgesteld wordt om bij reorganisaties de AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan. Voor de AOW-gerechtigden voor wie doorwerken een financiële noodzaak is, is dit erg zuur. De Unie KBO is van mening dat AOW-gerechtigden bij reorganisaties dezelfde behandeling moeten krijgen als andere werknemers.  
 • Lees hier de brief die de Unie KBO stuurde aan de Eerste Kamer.

14 april 2015


'Veel ouderen hebben te kleine financiële buffer’

Vijftigplussers zijn steeds vaker financieel kwetsbaar. Dit blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van ING. Niet alleen veel 50- tot 65-jarigen vinden dat zij te kleine geldbuffers hebben. Ook een grote groep 65-plussers heeft te weinig financiële reserves.

 

Uit analyse van de cijfers van het CBS blijkt dat veel huishoudens hebben ingeteerd op hun vermogen. Tussen 2008 en 2013 is het vermogen met een derde gedaald. Het aantal ouderen met een buffer lager dan het absolute minimum - volgens het Nibud is dat 3.500 euro – nam toe tot bijna 20%.
“Het vermogen is belangrijk als buffer voor toekomstige uitgaven. Als de koopkracht daalt, kunnen de reserves aangesproken worden om de lopende uitgaven te kunnen betalen. Zonder een fatsoenlijke financiële buffer is het risico op geldproblemen groot”, aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO.

Tweedeling in vermogen
Dagblad Trouw en andere media berichtten in de afgelopen tijd over een grote groep 50-plussers die niet (meer) ‘financieel fit’ is. Ook onder de 65-plussers is het vermogen ongelijk verdeeld. De rijkste 25% binnen de groep 65-plussers bezit meer dan 80.000 euro aan vermogen. De armste 25% beschikt over minder dan 6.000 euro.

Manon Vanderkaa: “Het beeld dat alle ouderen rijk zijn, is dus niet juist. Er is een grote groep ouderen die zich in een financieel kwetsbare positie bevindt. In onze belangenbehartiging leggen we daar de nadruk op. We roepen de politiek op: span een financieel vangnet om armoede bij kwetsbare ouderen te voorkomen!”


AOW en klein pensioen? Doe wél aangifte!

De Belastingdienst heeft aan een groep ouderen een brief gestuurd met de boodschap ‘u hoeft geen aangifte te doen’. Maar juist voor hen kan het lonend zijn om te kijken of ze teruggave kunnen verwachten.

Geldt dit ook voor u en kunt u wel wat hulp gebruiken?
Dan kunt u de Belastingservice Ouderenbonden inschakelen
.


Ook ouderen met alleen AOW en een klein pensioen en verder geen aftrekposten of vermogen doen er goed aan om aangifte te doen. Waarom? Bij de inhouding van loonbelasting over de AOW is doorgaans rekening gehouden met de heffingskortingen maar bij de inhouding van loonbelasting over het pensioen niet. De heffingskortingen kunnen daardoor nog niet voldoende benut zijn. Deze ouderen kunnen de te veel ingehouden belasting via de aangifte terugvragen.

Voorbeeld
Stel, u heeft geen eigen woning, vermogen of aftrekposten maar wel een fiscaal partner. Over uw AOW-uitkering ad € 9.732 is door toepassing van € 1.785 heffingskorting geen belasting ingehouden. In totaal heeft u recht op € 2.097 heffingskorting. Voor uw pensioen kunt u dus nog (€ 2.097 – € 1.785 =) € 312 heffingskorting benutten. U kunt dat doen door aangifte te doen. Ouderen met een aanvullend pensioen (maximaal € 14.300) kunnen hierdoor een teruggaaf krijgen die varieert van € 15 tot wel € 312.

 

Hulp nodig?
Kunt u wat ondersteuning gebruiken bij uw aangifte? Schakel dan een invulhulp in via de Belastingservice Ouderenbonden!


Samen belastingaangifte? Verdeel het slim!

Doet u samen met uw partner aangifte van de inkomstenbelasting? Dan mag u bepaalde inkomsten, aftrekposten en vermogen in de aangifte onderling verdelen. Daardoor kunt u geld verdienen.

Zit u bijvoorbeeld met uw inkomen in het 36,25%-tarief en betaalt uw partner 42%? Dan is het voordelig om een deel van de aftrekposten naar uw partner te schuiven. Vul echter nooit klakkeloos alle aftrekposten in bij de meestverdienende partner! Op het moment dat door de aftrek het inkomen in een lager tarief wordt belast dan dat van de minstverdienende partner, mist u belastingvoordeel. In dat geval kan de minstverdienende partner beter ook een deel van de aftrek voor zijn of haar rekening nemen.

Let op! U mag niet schuiven met inkomen dat bestaat uit loon, winst, AOW, pensioen of een andere uitkering. Tel het inkomen van uw fiscaal partner dus niet op bij dat van uzelf.

Verdelen doet u in de aangifte onder het kopje ‘Verdelen’.


31 maart 2015


Bij belastingaangifte tot 15 april vóór zomer uitsluitsel

Mensen die voor 1 juli uitsluitsel willen van de Belastingdienst, krijgen 2 weken langer de tijd om aangifte te doen. Dit is mede op aandringen van de Unie KBO, als coördinator van de Belastingservice Ouderenbonden. Directeur Manon Vanderkaa: "Wij zijn blij dat de Belastingdienst tegemoet komt aan de behoefte van onze invullers."

Mensen die voor 1 juli bericht willen hebben van de Belastingdienst, zouden eigenlijk al op 1 april hun aangifte moeten hebben ingeleverd. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) rekt die termijn nu op naar 15 april. Eric Wiebes wil op deze manier voorkomen dat de website van de Belastingdienst eind maart overbelast raakt als veel mensen tegelijk aangifte gaan doen. Om topdrukte op de website van de Belastingdienst te voorkomen, werd eerder al besloten dat er dit jaar niet alleen in maart, maar ook in april aangifte kan worden gedaan.

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: "Wij zijn blij dat de Belastingdienst tegemoet komt aan de vele vragen die er binnen kwamen van onze invullers, onder meer over storingen in het systeem. Met de aangekondigde extra tijd kunnen invullers achterstanden inhalen. We gaan nu samen constructief verder om de aangiften van ouderen zo soepel mogelijk te laten verlopen."

Deze weken is het topdrukte bij onze Belastingservice Ouderenbonden. Veel van onze 2.730 invullers gaan nu op bezoek bij senioren thuis. Vorig jaar begeleidden zij maar liefst 125.000 klanten met hun aangiften. De succesvolle Belastingservice Ouderenbonden wordt gecoördineerd vanuit de Unie KBO.

Achterstand inhalen
Twee weken terug, op 10 maart, kreeg Peter Veld, directeur-generaal Belastingdienst bij de Unie KBO tekst en uitleg over de service van de ouderenbonden. Manon Vanderkaa: "We voerden een goed gesprek over het digitaal aangifte doen en de problemen die onze vrijwilligers daarbij tegenkomen. De Belastingdienst en de Unie KBO werken samen aan oplossingen. De Unie KBO coördineert nu een telefonische en online ‘crisislijn’ voor de Belastingservice Ouderenbonden. Deze blijft geopend zolang als nodig is om de achterstand in te halen en de vragen van invullers te beantwoorden."


ABP handhaaft aanvulling AOW-partnertoeslag

Recent werd bekend dat het ABP besloten had om de aanvulling op de AOW-partnertoeslag af te schaffen. Voor de betrokken gepensioneerden kwam dit besluit als een donderslag bij heldere hemel. Ook bij de Unie KBO kwamen vragen binnen.

Uit de reacties bleek dat als gevolg van het besluit van het ABP het pensioen met honderden euro’s omlaag zou gaan.
Het ABP heeft besloten om de aanvulling op de AOW-partnertoeslag te handhaven. Het ABP heeft laten weten dat de gepensioneerden van wie de aanvulling per 2015 was vervallen, persoonlijk worden geïnformeerd dat zij hun aanvulling behouden.

 • Informatie over het besluit van het ABP is te vinden op de website van het ABP, klik hier.


Koopkracht gepensioneerden blijft weer achter

De nieuwste cijfers van het CPB pakken negatief uit voor gepensioneerden. Uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2015 blijkt dat gepensioneerden er in 2016 weer financieel op achteruit gaan. Hun koopkracht daalt met 1,3%.

Dit is het zevende opeenvolgende jaar met slecht nieuws voor gepensioneerden. Uit de berekeningen die het Nibud op Prinsjesdag in opdracht van de Unie KBO steeds maakt, blijkt dat de meeste ouderen er in koopkracht op achteruit gaan. Ouderen met zorgkosten worden het hardst getroffen.

Binnenkort publiceren we meer over ouderen en koopkracht.


17 maart 2015


Werken na AOW-leeftijd? Bescherming valt weg!

Op 12 maart behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel over werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De Unie KBO onderschrijft de doelstelling om belemmeringen weg te nemen voor werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het voorstel leidt echter tot grote verslechtering van de juridische bescherming van AOW-gerechtigden! We waarschuwden de Kamer.

Werken na het bereiken van de AOW-leeftijd is niet altijd een vrije keuze voor ouderen, maar financiële noodzaak. De Raad van State wijst hier ook op. Met name geldt dit voor AOW-gerechtigden met een onvolledige AOW die niet in aanmerking komen voor aanvullende bijstand (AIO) omdat ze een klein vermogen hebben. Vooral voor deze groep ouderen is het belangrijk dat zij meer zekerheden krijgen dan nu wordt voorgesteld in het wetsvoorstel. Verschillende Kamerleden noemden dit ook in hun bijdragen aan het debat

Ontslag, ziekte en reorganisatie
In onze brief aan de Tweede Kamer gaan we nader in op drie onderdelen van het wetsvoorstel: verplicht ontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijd, doorbetaling van loon bij ziekte en ontslag bij reorganisaties.

Dit zijn onze standpunten:

 • De Unie KBO vindt het jammer dat er geen einde komt aan het verplichte ontslag.
 • De Unie KBO pleit voor een loonbetalingsverplichting bij ziekte van een jaar (52 weken) voor AOW-gerechtigden.

De Unie KBO vindt dat bij reorganisaties AOW-gerechtigden hetzelfde behandeld moeten worden als andere werknemers.

‘Verbetering’?
Tijdens het debat zijn een aantal amendementen en moties ingediend. Helaas zal het wetsvoorstel hierdoor niet ingrijpend veranderen. Er is alleen een ‘verbetering’ voorgesteld op het punt van de duur van de loondoorbetaling bij ziekte. Carola Schouten (ChristenUnie) en Roos Vermeij (PvdA) willen bij amendement een overgangsregeling om het recht op loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden te verlengen van 6 naar 13 weken en Henk Krol (50PLUS) wil deze termijn bij amendement verlengen tot 26 weken.

Meer informatie
- Stemming over de wet is op dinsdagmiddag 17 maart; een update zetten we op www.kbo.nl.
- Lees hier de brief die de Unie KBO op 5 maart 2015 naar de Tweede Kamer stuurde.
- De amendementen zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.


Constructief gesprek met directeur-generaal Belastingdienst

De jaarlijkse belastingaangifte is voor veel senioren ingewikkeld. Onze Belastingservice Ouderenbonden helpt daarbij.
Op 10 maart kreeg Peter Veld, de directeur-generaal Belastingdienst, tekst en uitleg over onze service.
Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “We voerden een constructief gesprek over het digitaal aangifte doen en de problemen die onze vrijwilligers daarbij tegenkomen. De Belastingdienst en de Unie KBO werken samen aan oplossingen.”

Deze weken is het topdrukte bij onze Belastingservice Ouderenbonden. Veel van onze 2.730 invullers gaan nu op bezoek bij senioren thuis. Vorig jaar begeleidden zij maar liefst 125.000 aangiften. De succesvolle Belastingservice Ouderenbonden wordt al jaren gecoördineerd vanuit de Unie KBO. Gestart samen met de Belastingdienst is het al 15 jaar een veilige en betrouwbare hulpdienst voor en door ouderen.

Huisbezoek
Hoe gaat dat in de praktijk? Dat weet je pas als je mee loopt. Dan hoor je de vragen en verwachtingen en zie je soms ook beperkingen die ouderen hebben bij het doen van hun belastingaangifte. We namen op 10 maart Peter Veld daarom mee op een huisbezoek in Wychen. Hij sprak daar met de vrijwilligers en met ouderen die hulp kregen bij hun aangifte. Wat gaat er goed, waar lopen ze nog tegenaan?

Systemen verbeteren
De digitalisering van belastingaangifte stelt de service voor uitdagingen. Met goede digitale vaardigheden wordt het proces eenvoudiger en transparanter. Maar dan moeten de systemen wel goed werken. Manon Vanderkaa: “In de afgelopen weken was het aangiftesysteem van de Belastingdienst, door verschillende oorzaken, instabiel. Inmiddels is de stabiliteit sterk verbeterd. Wel is er hierdoor een achterstand opgetreden bij de Belastingservice Ouderenbonden en hebben onze invullers nog veel vragen. We hadden hierover een constructief gesprek met Peter Veld.”


3 maart 2015


Nu merkbaar: de financiële en administratieve
gevolgen van de Wmo en Wlz

Momenteel ervaren veel ouderen de eerste concrete financiële effecten van de veranderingen in de zorg. Eind februari komen de CAK-facturen voor de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning . Wat kunt u verwachten?

 

Zorg of ondersteuning thuis: hogere eigen bijdrage
Als u vóór 2015 al zorg thuis kreeg (Wmo of AWBZ) ontving u 33 procent korting op de eigen bijdrage. Deze korting (‘Wtcg-korting’) was terug te vinden op de factuur. De korting is per 2015 afgeschaft; dit betekent dat u meer gaat betalen voor dezelfde zorg. Houd rekening met een verhoging van 50 procent. Vanaf maart ontvangt u de eerste factuur over de eigen bijdrage van 2015.

> Om alvast een inschatting te maken van de hoogte van uw eigen bijdrage, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Wmo: mogelijke vertraging van facturen
Voor correcte en tijdige facturen is het CAK o.a. afhankelijk van gegevens van gemeenten en zorgaanbieders. Zij hebben veel veranderingen moeten doorvoeren als gevolg van de wetswijzigingen (nieuwe software, processen en afspraken). Het CAK verwacht dat dit in de eerste periode van 2015 kan leiden tot vertraging en/of onvolledige aanlevering. Het kan gebeuren dat u hierdoor te maken krijgt met eigen bijdragen voor meerdere periodes op één factuur in geval van vertraging. Of u ontvangt correctiefacturen in geval van een eerdere onvolledigheid in de aanlevering.

> Hebt u vragen over uw factuur, neem dan contact op met het CAK.

Wlz: Eigen bijdrage pgb
Het CAK int vanaf 1 januari 2015 de eigen bijdrage voor het pgb. Voorheen was de eigen bijdrage al ingehouden op het pgb. Vanaf 1 januari is dit niet langer het geval en stuurt het CAK hiervoor een aparte rekening. De inning van de eigen bijdrage staat los van de uitbetaling van de pgb’s door de SVB, waar nu zoveel om te doen is. Het CAK krijgt de informatie via de zorgkantoren en de gemeenten. Het CAK snapt dat het voor klanten verwarrend is als de CAK-factuur al komt voordat de uitbetaling van de zorgverlener heeft plaatsgevonden. Daarom is besloten de facturen voor de eigen bijdrage pgb Wlz niet al in februari, maar in maart te versturen. Op deze factuur staat de eigen bijdrage vanaf januari. Houd er dus rekening mee dat met deze eerste factuur meerdere maanden worden gefactureerd. Na deze eerste factuur ontvangt u maandelijks een factuur.

> Kunt u de eerste factuur niet in een keer betalen? Neem dan zodra u de factuur hebt ontvangen contact op met het CAK. U kunt dan een betalingsregeling met hen afspreken.

 

Wmo: Verschillende berekeningen door overgangsrecht
De berekening van de eigen bijdrage voor voormalige AWBZ-zorg thuis is als gevolg van overgangsrecht niet altijd precies gelijk aan de berekening voor dezelfde zorg of ondersteuning in de Wmo.

> Mocht u vragen hebben over de berekening van de eigen bijdrage, neem dan contact op met het CAK.Unie KBO: twijfels over flexibilisering AOW

Het kabinet kiest niet voor flexibilisering van de AOW, schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma. De Unie KBO is het daarmee eens, maar om andere redenen dan Jetta Klijnsma noemt.
Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Wij vinden dat niemand onder het sociaal minimum mag komen. Aan een flexibele AOW kleeft dat gevaar.”

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stuurde op 16 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer (n.a.v. een CPB-onderzoek op verzoek van Kamerlid Norbert Klein). Daarin legt ze uit waarom het kabinet niet voor flexibilisering van de AOW kiest. De Unie KBO heeft twijfels over de flexibilisering van de AOW, maar om andere redenen dan de staatssecretaris.
De Unie KBO is van mening dat er al flexibiliteit is. De AOW-leeftijd is immers geen belemmering voor individuele AOW-ers om langer door te werken. Wel is de AOW-leeftijd een noodzakelijke bescherming voor ouderen in het algemeen. Na het bereiken van de AOW-leeftijd is er namelijk geen arbeidsplicht meer.

Onder het minimum
Manon Vanderkaa: “Een flexibele AOW kan als gevolg hebben dat AOW-gerechtigden onder het sociaal minimum komen. De kans bestaat namelijk dat mensen die in een inkomensgat vallen omdat hun AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd, hun AOW eerder laten ingaan om de periode zonder inkomen te overbruggen. Die noodgedwongen keuze leidt dan definitief tot een lagere AOW. Naar de mening van de Unie KBO moet er een oudedagsvoorziening blijven waarbij niemand onder het sociaal minimum komt.”


Onze Belastingservice is wél betrouwbaar

Belastingadviseurs zijn deze weken veel in het nieuws. En niet positief: ze zouden veel fouten maken of zelfs frauderen. De vrijwillige invulhulpen van onze Belastingservice Ouderenbonden zijn gelukkig betrouwbaar. Ze zijn goed op de hoogte van alle regels en wijzigingen door de jaarlijkse cursussen van de Belastingdienst. En betrouwbaar door onze opzet 'voor ouderen, door ouderen'.

'Belastingadviseur vaak in de fout', schrijven De Telegraaf en de Consumentenbond. De Volkskrant publiceert over fraude bij belastingaangifte door adviseurs. Zelf de aangifte doen is echter niet voor iedereen een optie. Veel ouderen geven aan hulp nodig te hebben bij hun Belastingaangifte, omdat ze onzeker zijn over hun financiële en digitale vaardigheden.

De Belastingservice Ouderenbonden is in twaalf jaar tijd uitgegroeid naar 2.730 invullers en 125.000 aangiften. De Unie KBO coördineert de landelijke organisatie en de provinciale coördinatiepunten. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn leidend. Niet zomaar iedereen kan invulhulp worden. Belastingcoördinator Lien Dao van de Unie KBO: “De KBO zorgt voor opleiding, screening, begeleiding en controle. Alleen vrijwilligers die zich elk jaar laten bijscholen door de Belastingdienst, krijgen van ons een legitimatie als belastinginvullers. ”

Wat als er klachten zijn over betrouwbaarheid of deskundigheid? Lien Dao: “Dan kan de oudere contact opnemen met het afdelingsbestuur, het provinciale coördinatiepunt of onze eigen Servicetelefoon.”


Lees meer over onze Belastingservice.


17 februari 2015


Pensioenfondsen worden rijker, ouderen armer  

Gepensioneerden worden steeds armer en pensioenfondsen rijker. Hier klopt iets niet. Wat kan eraan gedaan worden?

De vermogens van de pensioenfondsen nemen toe, blijkt uit de jaarresultaten van de grote Nederlandse pensioenfondsen. Het vermogen van alle pensioenfondsen samen groeide in 2014 met 200 miljard euro. En dat terwijl de koopkracht van ouderen daalt.

Sinds 2007 groeide het vermogen van de pensioenfondsen met meer dan 50% (van 600 miljard euro in 2007 tot 1.240 miljard euro eind 2014). De koopkracht van de gepensioneerden is in diezelfde periode fors gedaald. Dat blijkt onder meer uit de onderzoeken van het Nibud in opdracht van de Unie KBO. Dit gegeven zal de komende jaren niet veranderen. De nieuwe regels waarmee pensioenfondsen hun financiële gezondheid (dekkingsgraad) moeten gaan berekenen, zullen ertoe leiden dat de pensioenen de komende jaren niet geïndexeerd worden.

Wat is hieraan te doen? De Unie KBO wijst de politiek er stelselmatig op dat de nieuwe regels voor het berekenen van de dekkingsgraad te streng zijn.

De Unie KBO vindt dat ouderen niet onevenredig belast mogen worden door de gevolgen van kabinetsbeleid, wat nu wel gebeurt. In onze belangenbehartiging stellen we de koopkracht van ouderen centraal: stop de stapeling en verbeter de financiële weerbaarheid van gepensioneerden een laag inkomen!


Blokkeer de huurverhoging!

Ouderen met een huurwoning hebben flink te lijden onder de hoge huurprijzen. En dat terwijl de koopkracht van gepensioneerden al jaren achteruit holt.

We moedigen u daarom aan om de petitie van de Woonbond te tekenen: blokkeer de huurverhoging!

De Woonbond wil een halt toeroepen aan de sterke huurverhogingen. Onderdeel van de campagne is de onlinepetitie. De Unie KBO ondersteunt de campagne van De Woonbond. Directeur Manon Vanderkaa: “Veel van onze leden hebben zorgen over hun financiële situatie. Kabinetsmaatregelen zorgen ervoor dat ze al zes jaar op rij minder te besteden hebben. Stijgende huurprijzen vergroten de financiële zorgen van veel ouderen.”

Boven inflatie
Voor het derde opeenvolgende jaar kunnen huurders te maken krijgen met grote huurstijgingen, zelfs tot ver boven de inflatie. Verhuurders mogen in 2015 de huren tot 1,5 % boven de inflatie laten stijgen. Voor de middeninkomens kan de huur nog meer stijgen door de inkomensafhankelijke huurverhogingen.
De Unie KBO en de Woonbond zien voor die verhogingen geen enkele noodzaak. De financiële positie van woningbouwcorporaties en van particuliere verhuurders is de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. We roepen verhuurders op huurstijging te matigen. En we vragen de politiek het beleid dat torenhoge huurstijgingen mogelijk maakt van tafel te halen.

Teken de petitie op www.stophuurverhoging.nl  


Teleurstelling AOW-koopkrachttegemoetkoming

De AOW-koopkrachttegemoetkoming voor AOW-ers vervalt.
In plaats daarvan komt er een AOW-inkomensondersteuning, die afhankelijk is van het aantal jaren dat men in Nederland gewoond of gewerkt heeft.
De Unie KBO wilde de wijziging alleen in laten gaan voor nieuwe gevallen. We stuurden een brief aan de Senaat.
Helaas was het resultaat teleurstellend.

De Eerste Kamer boog zich recent over veranderingen in inkomensondersteuning van AOW-ers. Voorstel was om de MKOB (Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) in te trekken. En tegelijkertijd een inkomensondersteuning AOW te introduceren die afhankelijk is van de AOW-opbouw.

Op 22 januari stuurde de Unie KBO een brief aan de Eerste Kamer. Voor de fractie van de SP was onze brief aanleiding om aan de staatssecretaris een reactie te vragen. Het antwoord van Staatssecretaris Jetta Klijnsma was teleurstellend. Ze verwierp ons pleidooi om de maatregel alleen voor nieuwe gevallen te laten ingaan. Reden is dat er dan langere tijd twee regelingen naast elkaar bestaan. Verder gaf ze aan geen aanvullende dekking te hebben voor ons voorstel.

De mate waarin ouderen met een onvolledige AOW worden getroffen, hangt af van de AOW-opbouw. Hoe lager de AOW-opbouw, hoe lager de AOW-inkomensondersteuning. Ouderen worden het hardst getroffen bij wie de tegemoetkoming naar verhouding een groter deel van hun (totale) inkomen uitmaakt.


27 januari 2015


BEHOUD DE AOW-KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING!

De AOW-koopkrachttegemoetkoming die AOW-ers nu ontvangen, vervalt. In plaats daarvan komt er een AOW-inkomensondersteuning, afhankelijk van het aantal jaren in Nederland. De Unie KBO pleit er voor om de wijziging alleen in te laten gaan voor nieuwe gevallen.

 

Binnenkort buigt de Eerste Kamer zich over veranderingen in inkomensondersteuning van AOW-ers. Voorstel is om de MKOB (koopkrachttegemoetkoming ouderen) in te trekken. En tegelijkertijd een inkomensondersteuning AOW te introduceren die afhankelijk is van de AOW-opbouw.

Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor alle AOW-gerechtigden met een onvolledige AOW. De inkomensondersteuning van deze ouderen wordt afhankelijk van het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond/gewerkt (de AOW-opbouw).
Ruim 600.000 ouderen hebben een onvolledige AOW (bijna 20%). Van deze ouderen woont ongeveer de helft in Nederland en de andere helft in het buitenland.

Minder AOW, groter effect
De mate waarin ouderen met een onvolledige AOW worden getroffen, hangt af van de AOW-opbouw. Hoe lager de AOW-opbouw, hoe groter de inkomenseffecten. De ouderen voor wie de tegemoetkoming naar verhouding een groter deel van hun (totale) inkomen uitmaakt, worden het hardst getroffen. Minima voelen dat dus het meest.

De Unie KBO pleit er voor om de inkomensondersteuning AOW naar rato van de AOW-opbouw alleen te laten ingaan voor nieuwe gevallen. En degenen die nu al in aanmerking komen voor de MKOB, moeten straks in aanmerking komen voor een inkomensondersteuning AOW die niet gerelateerd is aan de AOW-opbouw.


SLOTBIJEENKOMST PENSIOENDIALOOG: HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT?

Op 19 januari organiseerde het ministerie van Sociale Zaken de slotbijeenkomst van De Nationale Pensioendialoog. Op uitnodiging van dit ministerie, werkte de Unie KBO daaraan mee. Bestuurslid Joop Beugelsdijk was daar onze woordvoerder. Hij is er niet gerust op: “Een waardevaste oudedagsvoorziening is nog ver weg.”

Ons huidige pensioenstelsel is – volgens velen – op de lange duur financieel niet houdbaar. Veel mensen en vooral zelfstandigen bouwen op dit moment geen of weinig pensioen op. Opgeteld bij de veranderende arbeidsmarkt, zijn dat de redenen waarom staatssecretaris Jetta Klijnsma zich oriënteert op een aanpassing van het pensioenstelsel.
Voordat Klijnsma komend voorjaar komt met een Hoofdlijnennotitie, verzamelt ze de ideeën van o.a. maatschappelijke organisaties. Waaronder die van de Unie KBO. Op 19 januari kwamen veel van deze ideeën ter sprake tijdens de slotbijeenkomst van De Nationale Pensioendialoog in Nieuwegein.

Grote verschillen bij ouderen
Joop Beugelsdijk was bij de slotbijeenkomst van De Nationale Pensioendialoog: “In paneldiscussies kwamen de belangrijke onderwerpen ter sprake. Denk aan keuzevrijheid, betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening, solidariteit, duidelijke informatieverstrekking en de veranderende arbeidsmarkt.” Het viel hem op dat er wel heel algemeen over ouderen wordt gesproken: “Terwijl er juist grote verschillen zijn in inkomen, gezondheid, koopkracht en vermogen. Veel ouderen hebben een onvolledige AOW, geen of weinig aanvullend pensioen en hoge zorgkosten. Dat hoor je in de discussies te weinig terug.”
Volgens de KBO moet de dialoog ook gaan over de AOW en het arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen. Bovendien moeten raakvlakken met wonen en zorg aan de orde komen.
KBO-penningmeester Beugelsdijk vindt dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Neem het recent ingevoerde nFTK (financiële toetsingskader). “We bouwen zoveel zekerheden in dat veel gepensioneerden van nu indexatie wel kunnen vergeten.”

Hoofdlijnennotitie
Hoe nu verder? De opbrengst van de dialoog, plus advies van SER, CPB en SCP, leiden naar een Hoofdlijnennotitie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin staat een aantal mogelijke beleidsvarianten waaraan het pensioenstelsel aangepast zou kunnen worden. De notitie gaat dit voorjaar naar de Tweede Kamer. De Unie KBO zal de stukken uiteraard nauwkeurig bestuderen en de belangen van haar leden behartigen. Joop Beugelsdijk: “We blijven van mening: een goed pensioen is een waardevast pensioen voor alle generaties”.


• Alle informatie over De Nationale Pensioendialoog is te vinden via deze website.


BENUT DE BETALINGSKORTING VOORLOPIGE AANSLAG 2015

Klopt uw voorlopige aanslag 2015 en moet u op grond daarvan belasting betalen? Overweeg dan om gebruik te maken van de betalingskorting, en om de hele aanslag ineens te betalen.

De betalingskorting van de Belastingdienst is hoger dan de rente die u momenteel op uw vrij opneembare spaartegoeden en kortlopende deposito's kunt krijgen.
Maar let wel op! Gebruik hiervoor alleen geld van uw spaarrekening. Lenen voor het betalen van de voorlopige aanslag is niet aantrekkelijk. Kijk dus goed of u het geld nu al kunt missen. En vergeet niet dat u later dit jaar wellicht ook over 2014 nog belasting moet (bij)betalen.

Opletten geblazen
De betalingskorting vermindert direct het te betalen bedrag (zie uw voorlopige aanslag onder ‘betalingskorting’ ). U hebt alleen recht op de betalingskorting als u ervoor zorgt dat het bedrag op de rekening van de Belastingdienst staat vóór het verstrijken van de eerste termijn. Voor de huidige aanslagen is dat voor 28 februari.
Betaal niet te vroeg, maar bijvoorbeeld op 23 februari. Zo ontvangt u nog een maand rente. Voorkom echter wel dat u de betaling vergeet, en boek de betaling alvast in op die datum met behulp van elektronisch bankieren. Vergeet daarbij niet om ervoor te zorgen dat u dan voldoende saldo op uw rekening heeft staan.

Dit artikel is verschenen in FiscAlert


HOEZO STIJGT DE KOOPKRACHT VAN OUDEREN IN 2015?!

 
Vorige week kwam RTL Z met een bericht naar buiten dat ouderen in 2015 veel meer te besteden krijgen. Dit bericht klopt niet met de werkelijkheid. De nieuwszender keek naar de stijging van het netto inkomen (AOW). Dit zegt echter niets over de koopkracht. CPB en Nibud zijn er duidelijk over: de koopkracht van ouderen blijft dalen.

 

De koopkracht van iemand is onder andere ook afhankelijk van de inflatie en van kosten voor de zorg. Wanneer je hier ook naar kijkt, ontstaat er een heel ander beeld.

Nibud
Uit de koopkrachtberekeningen die het Nibud op Prinsjesdag in opdracht van de Unie KBO heeft gemaakt blijkt dat de meeste ouderen er in 2015 in koopkracht op achteruit gaan. Ouderen met zorgkosten worden het hardst getroffen.
• Lees via deze link het NIBUD-rapport.

Bevestiging CPB
Deze uitkomsten worden bevestigd door het CPB. Uit de Decemberraming van het CPB blijkt dat de koopkrachtontwikkeling in 2015 dan wel beter is dan verwacht, maar dat dit niet geldt voor gepensioneerden. De koopkracht van gepensioneerden daalt in 2015. Met uitzondering van alleenstaande gepensioneerden met alleen AOW: hun koopkracht blijkt gelijk.
Lees hier de CPB-ramingen
Lees hier het bericht van RTL Z (onderaan ons commentaar)


UNIE KBO: HEROVERWEEG AFSCHAF PARTNERTOESLAG!

 
Forse klap voor mensen geboren na 1950 die een jongere partner hebben met een laag inkomen. Zij krijgen binnenkort geen toeslag meer bij hun AOW. De Unie KBO vraagt de politiek het besluit uit de jaren negentig te heroverwegen. Manon Vanderkaa gaf toelichting in het Radio 1 Journaal van de NOS.

De maatregelen scheelt getroffenen tot ruim 700 euro bruto per maand. Het gaat alleen al in 2015 om tienduizenden mensen. "In 1996 is tot deze maatregel besloten met de gedachte: tegen die tijd - in 2015 - zijn alle vrouwen economisch zelfstandig. Maar dat is dus een misvatting", zegt directeur Manon Vanderkaa in een radio-interview met de NOS. "Als je kijkt naar de grote groep tot en met 64 jaar, daarvan is net een krappe meerderheid economisch zelfstandig. Maar van de oudere vrouwen is dat aantal veel lager."

Volgens Vanderkaa komen veel huishoudens nu financieel in de problemen. Ze wijst erop dat de Unie KBO twintig jaar geleden ook al gevraagd heeft om een overgangsregeling. "Maar nu is er zo'n harde knip: als je één dag te laat bent geboren, ben je de klos. Dat is toch niet uit te leggen? Het is gewoon hartstikke onrechtvaardig." De Unie KBO lobbyt nu voor het herstellen van de toeslag totdat de economische zelfstandigheid een feit is.

Maatregel bovenop stapeling
Volgens het ministerie van Sociale Zaken hebben mensen bijna 20 jaar de tijd gehad om zich voor te bereiden op de maatregel en is er dus geen aanleiding om deze nu nog te gaan veranderen. De Unie KBO denkt daar heel anders over. De afschaffing van de partnertoeslag heeft grote financiële impact op AOW-gerechtigden met een partner. Deze gevolgen zijn ook nog eens groter dan voorzien, omdat de periode waarin geen partnertoeslag wordt ontvangen door de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar langer is geworden (soms zelfs twee jaar). Veel oudere AOW-gerechtigden (geboren na 1 januari 1950) met een partner zonder inkomen zijn nu de klos. De korting van 700 euro per maand komt nog eens bovenop de forse stapeling van kosten door de verschillende bezuinigingen. Wij zullen ons blijven verzetten tegen bezuinigingen en maatregelen die ouderen onevenredig raken.

 
• NOS Radio interviewde naast Manon Vanderkaa ook een gedupeerde. De interviews zijn terug te luisteren via de NOS-website. Ga naar Gemist > Radio 1 journaal op 10 januari > vanaf 1u21m30.


PENSIOENPERSPECTIEF OUDEREN ÉN WERKENDEN VERDAMPT

 
Gepensioneerden worden vanaf nu jaar na jaar armer. Wij voorspellen dat de volgende parlementaire enquête zal gaan over pensioenen. Zodra tot de werkenden van nu doordringt dat hun pensioenen - ondanks de overvolle pensioenpotten - veel lager zullen zijn dan verwacht, zal grote maatschappelijke onrust ontstaan.

Ouderenorganisaties waaronder de Unie KBO verwachten al over enkele jaren een parlementaire enquête over de gang van zaken rond de pensioenvoorstellen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Deze zijn vlak voor Kerst door de Eerste Kamer aangenomen. Men zal zich afvragen hoe deze wetgeving gebaseerd kon worden op vertrouwelijke cijfers van CPB en inging tegen alle adviezen van de pensioenfondsen, de vakbeweging en de ouderenorganisaties.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer is vastgesteld dat de premies die werkenden betalen niet kostendekkend zijn. Daardoor vloeit geld van gepensioneerden naar de pensioenaanspraken van werkenden. Tezamen met de voortdurend strengere solvabiliteitseisen die aan pensioenfondsen gesteld worden, betekent dit dat de pensioenuitkeringen in de loop van de komende tien jaar tot tientallen procenten dalen in koopkracht wegens niet-indexering.

Koopkracht keldert achteruit
De ouderenorganisaties zijn daarnaast verontwaardigd over de voortgaande aanslag op de inkomens van ouderen. De maatregelen die speciaal ouderen treffen stapelen zich jaar na jaar op. Door de jongste pensioenmaatregelen van staatssecretaris Klijnsma kunnen alle gepensioneerden indexering van hun pensioen voor de rest van hun leven vergeten.


 Ouderen in Den Haag: wij willen koopkracht - nu!

Als onderzoeken en Kamerbrieven politici niet (meer) overtuigen van de schrikbarende koopkrachtdaling van ouderen, dan moeten we maar de straat op. En dat deden we: de ouderenorganisaties en vakbond FNV sloegen de handen ineen. We pikken het niet langer!
Op dinsdag 2 december kwamen 500 ouderen samen in de Nieuwe Kerk in Den Haag om te protesteren tegen het nieuwe Financieel Toetsingskader voor pensioenen (nFTK). En met succes! Onze lobby droeg bij aan uitstel van het debat over het nFTK tot half januari. Ton Heerts van de FNV voorspelde daarmee dat de behandeling - vlak voor de verkiezingen van maart - heel moeilijk ging worden. Bemoedigend!

 
Oud en jong protesteerden samen tegen de pensioenregels die slecht uitpakken voor alle generaties. Ouderen hebben het daarbij dubbel moeilijk, omdat bezuinigingen hen extra raken. Namens CSO Ouderenorganisaties sprak Jaap van der Spek. Hij vertelde dat ouderen door hun vrijwilligerswerk een enorme bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar juist nu veranderingen grote gevolgen gaan hebben voor ouderen, worden ze nauwelijks gehoord door de politiek.

 

 

Na de toespraken gingen alle ouderen op pad richting Eerste Kamer. Daar werd een petitie met vele duizenden handtekeningen overhandigd aan politici uit de Eerste én Tweede Kamer. Uit de nieuwsberichten op radio en televisie en in de kranten blijkt dat pensioenen en koopkracht op ieders netvlies staan. Onze oproep vond weerklank bij de aanwezige politici: “bescherm de koopkracht van ouderen bij de stapeling van bezuinigingen en hervormingen!”

 

 


Uitstel Belastingplan 2015 gevraagd

 
Ouderenorganisaties dringen er bij de Eerste Kamer op aan om niet in te stemmen met het Belastingplan 2015. De regering wil vanaf 2016 de ouderentoeslag afschaffen en de ouderenkorting versoberen. Pas in het najaar van 2015 zijn de koopkrachteffecten bekend van alle regeringsmaatregelen voor 2016. Met die koopkracht is het voor velen juist al zo beroerd gesteld. We vragen het de Senaat met klem: stel de behandeling uit!

Het Belastingplan 2015 stelt twee maatregelen voor die pas in 2016 in werking treden: afschaffing ouderentoeslag en versobering ouderenkorting.
Deze twee maatregelen hebben in 2016 grote effecten op de koopkracht van senioren. Het afschaffen van de ouderentoeslag en het versoberen van de ouderenkorting zijn als maatregelen ingevoerd ter compensatie voor de nadelige effecten van belastingmaatregelen voor ouderen. Maar nu heeft het voorstel van de regering tot gevolg dat ouderen in een slechtere positie komen dan de overige belastingplichtigen

Lage inkomens de klos
De in het Belastingplan 2015 voorgestelde maatregelen treffen vooral ouderen met een laag inkomen. Door het afschaffen van de ouderentoeslag worden deze ouderen dubbel gepakt. Zij moeten meer vermogensbelasting betalen. De verhoging van het verzamelinkomen leidt tot een lagere huur- en zorgtoeslag en tot hogere eigen bijdragen. Ook de ouderenkorting is van belang voor ouderen met een lager inkomen. Zij hebben nu nog meer recht op een hogere ouderenkorting en hebben dus meer last van de voorgestelde versobering.

Wij dringen er bij de Eerste Kamer met een brief op aan om eventuele beslissingen over deze maatregelen pas te nemen in het najaar van 2015, omdat dan ook de koopkrachtplaatjes voor 2016 bekend zijn.

Lees hier de brief (30 nov 2014)


Informatie afschaffing algemene tegemoetkoming Wtcg

 
De algemene tegemoetkoming Wtcg is een financiële tegemoetkoming voor extra kosten bij een chronische ziekte of handicap. Deze tegemoetkoming is helaas afgeschaft. Met dit korte artikel informeren we u.

Komt u in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming Wtcg (tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)? Deze wordt u eind 2014/begin 2015 voor het laatst uitbetaald. Uw gemeente krijgt in plaats van de Wtcg een budget voor gemeentelijk maatwerk voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Geef uw gegevens door!
Gemeenten weten nu nog niet welke inwoners in aanmerking kwamen voor deze algemene tegemoetkoming Wtcg. Alle klanten die dit jaar de algemene tegemoetkoming over 2013 ontvangen, krijgen daarom een brief van het CAK met een antwoordkaart. Met deze antwoordkaart geeft u het CAK toestemming om uw Burgerservicenummer, geboortedatum en naam door te geven aan uw gemeente. U kunt de antwoordkaart binnen 6 weken terugsturen. De gemeenten kunnen u vervolgens informeren over hun beleid voor u, inclusief de financiële tegemoetkomingen.
De Wtcg-regeling is per 1 januari 2014 al afgeschaft. De algemene tegemoetkoming over 2013 is de laatste die aan u wordt uitbetaald. De beschikkingen over 2013 zijn aan u verstuurd, uiterlijk in november 2014. De betaling volgt eind 2014, met mogelijk een uitloop naar begin 2015.


• Wilt u meer weten? Kijkt u op www.hetcak.nlSTOP DE STAPELING – EN NU ECHT!

De koopkracht van ouderen holt al jaren achteruit door de keuzes die Den Haag maakt.
De Unie KBO en andere CSO-ouderenorganisaties leveren hiervoor cijfermatig en anekdotisch bewijs aan de politiek. Na zes jaar is de rek er bij veel ouderen echt uit.

Voor 2015 komen nieuwe schokkende cijfers naar boven. Daarom onze noodkreet: stop de stapeling – en nu echt!

Al sinds jaar en dag bestuderen de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM samen de Rijksbegrotingen. De afgelopen jaren worden we daar buitengewoon somber van. Voor het zesde achtereenvolgende jaar staan er veel maatregelen in die specifiek ouderen treffen. Deze stapeling van maatregelen raakt vooral de ouderen met zorgkosten.
 
Het Nibud berekent voor ons – al sinds 2002 – wat de koopkrachteffecten zijn van de voorgestelde regeringsmaatregelen. Voor 2015 zien de koopkrachtplaatjes er voor vrijwel alle 65+ modelhuishoudens opnieuw heel zorgelijk uit. Wij maken ons grote zorgen of gemeenten deze kwetsbare ouderen gaan compenseren voor het koopkrachtverlies dat zij hebben als gevolg van de kabinetsmaatregelen.
 
Schokkende percentages
Deze week buigt de Kamercommissie SZW zich over de begroting 2015. Uit de toelichtende stukken en tabellen blijkt dat 29% van alle huishoudens er in koopkracht op achteruit gaat. Voor de groep ouderen is dit percentage echter veel hoger, namelijk 44%. De cijfers geven bovendien maar een beperkt beeld omdat niet met alle maatregelen rekening is gehouden. Om maar eens wat te noemen: de bezuinigingen in de zorg zijn niet meegenomen. Naar aanleiding van vragen vanuit de commissie gaf de minister een overzicht van de huishoudens met een stapeling van 2 of meer maatregelen. De percentages zijn schokkend. Van de 65-plussers met een inkomen beneden modaal heeft 70% te maken met een stapeling van 2 of meer maatregelen. Voor 75-plussers met een inkomen beneden modaal is dit zelfs 78%. Van de chronisch zieke 75-plussers extramuraal loopt het percentage verder op tot 93% en bij intramuraal tot 99%!


• Lees onze brieven aan de Kamercommissie SZW (dd. 13 oktober en 15 november 2014).
Lees hier onze notitie (analyse) over de koopkracht van ouderen van 2012 tot 2015.
Lees hier het Nibud-rapport 2015.


Belastingplan 2015: maatregelen schaden koopkracht ouderen

De Unie KBO heeft grote bezwaren tegen het afschaffen van de ouderentoeslag en het versoberen van de ouderenkorting in 2016. Beide maatregelen hebben grote effecten op de koopkracht van ouderen met een laag inkomen.

Als het Belastingplan 2015 wordt aangenomen, wordt er nu al een voorschot genomen op de koopkracht van ouderen in 2016. De Unie KBO en de andere CSO-ouderenorganisaties pleiten er bij de Kamerleden dan ook voor om niet akkoord te gaan met deze maatregelen. Er is immers op dit moment geen enkel inzicht in de koopkrachteffecten van de stapeling van maatregelen die in 2016 nog bovenop de nu voorgestelde maatregelen komen.
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2015. Er is een motie en een amendement ingediend om de ouderentoeslag te handhaven. Helaas zijn beide verworpen.
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De Unie KBO zal de lobby bij de Eerste Kamer voortzetten.

Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer van 6 oktober 2014 (via website CSO).

Lees hier het vervolg op deze brief van 4 november 2014 (via website CSO).


 

‘Corrigeer staatssecretaris Klijnsma’ – nieuwe pensioenregels

 

Corrigeer staatssecretaris Klijnsma’ – nieuwe pensioenregels
De Unie KBO wil dat de Eerste Kamer de nieuwe pensioenregels corrigeert van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanwege deze nieuwe regels wordt indexatie heel lastig. Samen met andere ouderenorganisaties dringen wij daarom aan op een 'novelle', een wetscorrectie.

De Eerste Kamer spreekt zich nog voor Kerstmis uit over het wetsvoorstel. Het voorstel laat toe dat pensioenfondsen genoegen nemen met een ‘gedempte premie’ op basis van het verwacht rendement van hun beleggingen. Deze gedempte premie is niet kostendekkend, stellen de ouderenorganisaties. Betaling van een lagere dan kostendekkende premie verhoogt juist het risico van korting op de pensioenen. Daarom willen ze dat de Eerste Kamer de minister vraagt om een reparatie op dit punt. Door middel van een zogenaamde novelle kan alsnog in het wetsvoorstel worden opgenomen, dat betaling van een kostendekkende premie aan een pensioenfonds verplicht is zolang de dekkingsgraad onder de 110% is.

Geen indexatie
De staatssecretaris ontneemt de fondsen bovendien hun eigen verantwoordelijkheid door voor alle pensioenfondsen dezelfde spelregels voor indexatie voor te schrijven. Dat kan er toe leiden dat ook gezonde pensioenfondsen van indexering van de pensioenen moeten afzien. Enkele van de grootste pensioenfondsen hebben al aangegeven dat zij vanwege deze nieuwe regels de eerste tien jaar geen indexatie van de pensioenen zullen kunnen toekennen. Dit treft niet alleen gepensioneerden, maar alle werkenden. ‘Dit wetsvoorstel is dus ook slecht nieuws voor de jongeren’, stellen wij als gezamenlijke ouderenorganisaties.


Belastingdienst, we snappen het niet meer!

‘Leuker kunnen ze het niet maken, wel moeilijker’. Dat gevoel bekruipt ons bij de zoveelste fout van de Belastingdienst. Miljoenen gepensioneerden krijgen een naheffing. Directeur Manon Vanderkaa: “Wij krijgen het onze leden niet meer uitgelegd. Moeten ouderen nu steeds bang zijn voor naheffing of terugvordering van onterecht gekregen bedragen?”

Vorige week werd bekend dat zeer veel gepensioneerden volgend jaar een naheffing krijgen. Voor ouderen tot modaal gaat het om enkele tientjes tot maximaal 105 euro. Voor ouderen met een aanvullend pensioen tot tweemaal modaal, is de naheffing maximaal 372 euro. Komende maand krijgen belastingplichtigen meer informatie.

Vragen om problemen
De problemen ontstonden nadat VVD en PvdA besloten eind 2013 de algemene heffingskorting (die iedereen krijgt) inkomensafhankelijk te maken, terwijl ook verder in de arbeidskorting werd gesneden. Manon Vanderkaa: “Zo’n grote verandering doorvoeren vlak voor het moment dat een nieuw belastingjaar begint. Dat kunnen de Belastingdienst en de systemen helemaal niet aan; dat is vragen om problemen.”
 
Terecht kritisch
En problemen zijn er al genoeg bij de Belastingdienst. De NOS constateerde in januari 2014 dat de Belastingtelefoon slecht bereikbaar was. De Belastingdienst maakt nog steeds veel fouten, kort geleden nog in de berekening van de huurtoeslag. Kamerleden als Pieter Omtzigt (CDA) zijn hier terecht kritisch op. Vanderkaa: “De Nationale Ombudsman startte afgelopen zomer een onderzoek naar de uitvoering Belastingdienst en Toeslagen. En niet voor niets, zo blijkt het. Wij krijgen het al nauwelijks meer uitgelegd aan onze leden.”
 
Vangnet
De Belastingservice Ouderenbonden, gecoördineerd vanuit de Unie KBO, helpt ouderen en vormt een vangnet voor mensen voor wie het allemaal te ingewikkeld wordt. Het blijkt meer nodig dan ooit. “De financiële situatie van veel ouderen verandert sterk. Veel sterker dan waarop ze zich bij hun werkende leven hadden voorbereid. Wij komen op voor het belang van deze ouderen, bij wie de koopkracht ook al zes jaar op rij daalt. Helderheid en consistentie zijn wel het minste dat we van de Rijksoverheid mogen verwachten in deze tijden van verandering. We hopen dan ook dat de mist rond de Belastingdienst snel optrekt!”


Tegemoetkoming koopkracht: lobbysucces en informatie

Dankzij een succesvolle strijd van de Unie KBO hebben ouderen met een laag inkomen en ouderen met een AIO-uitkering nu recht op extra geld van de gemeente. Dit is een tegemoetkoming in koopkracht. De Rijksoverheid geeft informatie over de regeling.

Wilt u weten of u recht heeft op extra geld? Ga dan naar de website laaginkomen.nl en doe de test. Zo ziet u meteen of u recht heeft op extra geld. En waar u dit kunt aanvragen.

Voor wie is de koopkrachttegemoetkoming?
Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen kunnen de koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Om te bepalen of iemand recht heeft op het extra geld, wordt gekeken naar het inkomen in de maand september 2014. Het hangt van iemands persoonlijke situatie af waar de inkomensgrens precies ligt. Die grens varieert van € 245,- tot € 1500,-.

Ouderen met een 'aanvullende inkomensvoorziening ouderen' (AIO-uitkering) hebben ook recht op de koopkrachttegemoetkoming. Zij krijgen het extra geld automatisch via de Sociale verzekeringsbank.

Hoeveel is de koopkrachttegemoetkoming?
Het extra geld is 100 euro voor een (echt)paar en 70 euro voor een alleenstaande.


• Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/koopkrachttegemoetkoming  
• Wat doet de Unie KBO voor de koopkracht van ouderen? Kijk in onze webdivisie #kbogeld


Protest tegen pensioenplannen, overeenstemming Kamer

De Tweede Kamer is tóch met de regering tot overeenstemming gekomen over de pensioenen. Ouderenorganisaties - waaronder de Unie KBO - protesteerden in Den Haag tegen de pensioenplannen van het kabinet. We toonden ons gekant tegen het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Deze wet pakt slecht uit voor gepensioneerden én jongeren.

De laatste weken stonden pensioenen in het brandpunt van de belangstelling: het Algemeen Dagblad, de Telegraaf, de Volkskrant, Trouw en ook radio en TV.
Op 13 oktober boog de Tweede Kamer zich over de vragen rond het nFTK.

 

Veel van die vragen zijn door ons gesteld.
Standpunt nieuw FTK (brief aan Tweede Kamer) van KNVG en CSO-ouderenorganisaties (pdf)

Vakbeweging en ouderenorganisaties gingen naar het Plein voor de Tweede Kamer, waar ze duidelijk maakten dat het nieuw FTK voor ouderen én voor jongeren schadelijk en overbodig is. Dit geluid drong door tot in de Tweede Kamer, waar we onze inbreng duidelijk terug hoorden.

MEER INFORMATIE

N.a.v. het debat op 13 oktober:
Het nFTK is op enkele punten 'verzacht' onder druk van de oppositiepartijen CU, D66 en SGP. De Kamerleden hebben 13 amendementen ingediend bij de wetswijziging. Deze komen aan de orde tijdens de plenaire behandeling van het nFTK. Vermoedelijk is dat eind oktober.
We houden de vinger aan de pols!


Inkomensondersteuning AOW eerlijk?


Bijna 20% van de ouderen heeft een onvolledige AOW. Nu ligt er een wetsvoorstel op tafel om AOW-ers op een nieuwe manier te ondersteunen in hun inkomen. Veel ouderen met een onvolledige AOW - vooral met een inkomen net boven het sociaal minimum - komen er in het nieuwe voorstel slecht vanaf.

Nederland telt ruim 3,2 miljoen AOW-gerechtigden. Ruim 2,6 miljoen van hen hebben volledige AOW. Ruim 600.000 ouderen dus niet. Voor hen is de wetswijziging van belang.

De Unie KBO keek in CSO-verband naar het nieuwe wetsvoorstel over de inkomensondersteuning AOW en het intrekken van de Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB). Met het wetsvoorstel wordt de MBOK ingetrokken en wordt er een inkomensondersteuning AOW geïntroduceerd die afhankelijk is van de AOW-opbouw.

Groot negatief effect
Ruim 40.000 ouderen van alle ouderen met onvolledige AOW ontvangen een aanvullende AIO-uitkering. Voor deze ‘AIO-gerechtigden’ pakt het wetsvoorstel positief uit. Alle andere ouderen met een onvolledige AOW worden juist negatief getroffen door dit wetsvoorstel. Vooral de ouderen met een inkomen net boven het sociaal minimum.

De CSO pleit er daarom voor om de inkomensondersteuning AOW naar rato van de AOW-opbouw alleen te laten ingaan voor nieuwe gevallen. Degenen die nu al in aanmerking komen voor de MKOB, moeten straks in aanmerking komen voor een inkomensondersteuning AOW los van hun AOW-opbouw. Dat pakt eerlijker uit voor deze groep ouderen met weinig inkomen en koopkracht.


Aandacht TROS Radar koopkracht ouderen

Tros Radar besteedde op 29 september aandacht aan pensioenen. Het programma berekende de gevolgen van de nieuwe regels. Daarbij kwamen zorgen over de koopkracht van ouderen naar voren. De Unie KBO herkent de zorgen vanuit eigen onderzoek.

Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over het nieuwe Financiële Toetsingskader voor pensioenen. Bedoeling is om ons pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. De ingrepen pakken voor de verschillende leeftijdsgroepen anders uit, zo toonde Radar aan. Het nieuwe Toetsingskader vinden wij overbodig en schadelijk.

Koopkracht achteruit
Tros Radar keek ook naar de koopkracht. En dat is schrikken. Zeventigers voelen de grootste pijn. Hun pensioenen zijn de laatste jaren niet geïndexeerd. Daarnaast kregen veel ouderen de afgelopen jaren te maken met kortingen. Die situatie zal niet veranderen, voorspelt het programma. In de komende jaren holt de koopkracht van gepensioneerden achteruit. Als de economie verslechtert, krijgen zij te maken met 35 procent koopkrachtverlies. Zelfs als het economisch goed gaat leveren zij in op koopkracht: in twintig jaar maar liefst 16 procent.

Eigen onderzoek
Ouderen worden onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen. Dit blijkt uit de koopkrachtberekeningen die het Nibud begin september uitvoerde in opdracht van de Unie KBO. Onze koopkrachtcijfers kregen veel aandacht in de media en in de Algemene Beschouwingen.


Verlaging AWBZ-premie sigaar uit eigen doos

Het leek goed nieuws voor veel ouderen: de AWBZ-premie gaat omlaag. Maar helaas, deze blijkt van vestzak naar broekzak te gaan. Via een verhoging van de inkomstenbelasting en de premie zorgverzekering betalen we het weer terug.

 De premie voor de AWBZ wordt in 2015 fors verlaagd. Daarmee daalt ook de inkomstenbelasting, zo zou je verwachten. Maar helaas gaat die vlieger niet op.
Want tegenover die daling van de AWBZ premie staat een verhoging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. De AWBZ-premieverlaging is van vestzak naar broekzak gegaan in de rijksbegroting. Hoe komt dat zo? Omdat de AWBZ-taken naar de gemeenten gaan.
Daarvoor krijgen zij een (gekorte) afdracht. Voor de taken die naar de zorgverzekeraars gaan, wordt onze premie zorgverzekering verhoogd. Met andere woorden: dat deel betalen we zelf, het is een sigaar uit eigen doos. 
 Miljoenennota: Ouderen kind van de rekening!

Ouderen worden onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen voor 2015. De koopkracht van veel huishoudens stijgt, maar die van de meeste ouderen daalt juist. Ouderen met zorgkosten krijgen de grootste klappen, tot wel min 15%. Dit blijkt uit de koopkrachtberekeningen voor ouderen die het Nibud uitvoerde in opdracht van de Unie KBO.

Onze Nibud-berekeningen geven een breed beeld van de koopkrachteffecten van de regeringsmaatregelen. We lieten de koopkrachteffecten van 59 verschillende huishoudens (met en zonder zorgkosten) berekenen. Daarbij is ook gekeken naar specifieke maatregelen, zoals het afschaffen van compenserende maatregelen en woonkosten en kosten op het terrein van de zorg.
 
Ouderen erop vooruit?!
Uit de Nibud-plaatjes blijkt dat de koopkracht van alleenstaande ouderen met alleen AOW iets achterblijft. Alleenstaande ouderen met een aanvullend pensioen van 10.000 euro per jaar gaan er 1,2% op achteruit. Oudere echtparen gaan er allemaal op achteruit. Ook hier is de koopkrachtachteruitgang van het echtpaar met een aanvullend pensioen van 10.000 euro het grootst (1,9%). Dit wordt veroorzaakt door de versnelde afbouw van de zorgtoeslag.
 
Ouderen met zorgkosten: daling tot 15%
De grootste pijn ligt bij de ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De bezuinigingen in de zorg hebben tot gevolg dat deze ouderen het meest getroffen worden. Zij leveren meer in dan de ouderen zonder zorgkosten. Alle ouderen met zorg gaan er in koopkracht op achteruit. De koopkrachtachteruitgang kan wel 4,8% bedragen. Ook bij de ouderen die zorg nodig hebben zien we dat de koopkracht van de alleenstaande c.q. echtpaar met een aanvullende pensioen van 10.000 euro fors getroffen worden met een koopkrachtachteruitgang van 3,1% resp. 3,5%. Dit als gevolg van het wegvallen van de Wtcg-korting op de eigen bijdrage van 33%. Als de oudere ook huishoudelijke hulp heeft, die volgend jaar zelf betaald moet gaan worden, dan zien we koopkrachtdalingen van 10 tot 15 procent als gemeenten niets doen aan compensatie.
 
Stapelgek van stapeling
Wat vinden de ouderenorganisaties hiervan? Senioren zijn met deze plannen slechter af dan vergelijkbare huishoudens van 65-minners. Onze ouderen zijn bereid om de bezuinigingen mee te dragen. Maar zij dringen wel aan op evenredigheid. De Unie KBO en andere ouderenorganisaties pleiten voor een samenleving waarin sprake is van solidariteit tussen de inkomensgroepen, tussen jong en oud en tussen zieke en gezonde mensen. Daarin draagt iedereen naar draagkracht bij!
 
De Unie KBO is zwaar teleurgesteld in deze regering. Ook dit jaar staan er in de rijksbegrotingen veel maatregelen die specifiek ouderen treffen. Deze stapeling van nieuwe maatregelen op oude maatregelen raakt opnieuw ouderen extra, vooral als ze hoge zorgkosten hebben. Wij maken ons zorgen of gemeenten hulpbehoevende ouderen gaan compenseren voor de kosten in de huishoudelijke verzorging. Uiteraard hebben wij onze zorgen overgebracht bij de landelijke politiek. Meerdere Kamerfracties hebben onze bevindingen meegenomen in de Algemene Beschouwingen.

 


Uw portemonnee in onze handen: KBO in de media

Voor het zesde jaar op rij daalt de koopkracht van senioren. In 2015 dus tegen de trend in, want veel andere bevolkingsgroepen gaan erop vooruit. Dit kan niet genoeg naar voren komen in de media, zo vinden wij! Wij hebben een fors mediaoffensief op touw gezet rond Prinsjesdag. Dit was daarvan het resultaat. 

12 september: nagenoeg alle regionale kranten van Nederland, waaronder Dagblad de Limburger, de Gelderlander, De Twentsche crt Tubantia, de PZC, het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad en BN de Stem plaatsen een groot artikel over het Unie KBO onderzoek naar koopkracht onder ouderen
 
12 september: Manon Vanderkaa verschijnt in het NOS-Journaal van 22.00 uur met een eerste reactie op de uitgelekte (Prinsjesdag)cijfers inzake koopkracht
 
12 september: onze reactie verschijnt ook op veel nieuwssites, waaronder de NOS en PowNews
 
13 september: de Gelderlander publiceert een artikel over ons project “ouderen in veilige handen”
 
13 september: er verschijnt zowel in de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad als in het Noordhollands Dagblad een ingezonden artikel van Manon Vanderkaa over het verdwijnen van de pinautomaten in kleine dorpen
 
16 september: onze directeur Manon Vanderkaa is tafelgast in het programma Tijd voor Max bij een item over de zorgen rond de ouderenzorg (mantelzorg, kwaliteit van zorg, betaalbaarheid etcetera)

16 en 17 september: onze kritiek (in CSO-verband) op de begroting en onze koopkrachtcijfers vinden we breeduit terug: Algemeen Dagblad – Telegraaf - Vele regionale kranten, via dePersdienst - NOS.nl - BNR - NRC Handelsblad - RTL Nieuws - RTL Z – Ouderenjournaal - WNL - 50PLus.nl

17 september: Unie KBO-persvoorlichter Hagar Roijackers wordt uitgebreid geïnterviewd door BNR-radio over de koopkracht van ouderen 

Meer informatie
Een compleet media-overzicht staat op onze website: www.uniekbo.nl/unie-kbo/in-het-nieuws


Belastingen: bent u btw-plichtig?

Door internet verdienen particulieren steeds vaker een zakcentje bij. Ook ouderen. Denk aan het verhuren van uw caravan of kamer in de vakantie, de verkoop van meubelen of een klein handeltje in kleding. Maar hoe zit dat dan met de belastingen? 

Ook bij relatief kleine bedragen kunnen fiscale aspecten een rol spelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw inkomsten en het regelen van de verschuldigde belastingafdracht.
Doet u aan verkoop of verhuur, dan gelden er andere criteria dan voor uw inkomstenbelasting (alleen). Als u regelmatig goederen of diensten verkoopt, dan bent u voor de Belastingdienst btw-plichtig. Afdragen van btw is niet zo eenvoudig. U moet bijvoorbeeld een btw-administratie bijhouden. De btw die u betaalt, kunt u terugkrijgen via de Belastingdienst. Alleen voor hele kleine ondernemingen geldt een vrijstelling.

De Belastingdienst of een belastingadviseur kan u hier uitsluitsel over geven. 


Koopkracht: minister Asscher schoffeert ouderen

De Unie KBO peilt momenteel de koopkracht van ouderen. De eerste resultaten zijn niet mals. In Nestor publiceren we de resultaten.
En nota bene op de dag dat Lodewijk Asscher overleg voerde met de seniorenorganisaties, lekt uit dat nieuwe bezuinigingen met name ouderen hard gaan raken.

Uitgelekt op 3 september: AOW-ers betalen straks meer belasting. De zorgpremie gaat juist omhoog. Weten we het nog? In 1994 werd de AOW bevroren. Als pleister op de wonde werd in de belastingen een ouderenaftrek ingevoerd. Het kabinet betitelde dit als fiscale koopkrachtmaatregel. De ouderenaftrek is vervolgens in 2001 omgezet in de ouderenkorting. En nu dus helemaal geschrapt. Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa: “Ongelofelijk! Hoe leg je dit uit naar kwetsbare ouderen met hoge zorgkosten?”

Ouderen als melkkoe
De koopkracht van ouderen daalt al jaren aanzienlijk, zo blijkt uit onze peiling. Berekeningen van het NIBUD in opdracht van de Unie KBO en andere CSO-ouderenorganisaties bevestigen dit. Vanderkaa: “Vooral ouderen met hoge zorgkosten zijn de pineut. Ook dit jaar laten we het NIBUD de koopkrachteffecten onderzoeken."

De voorlopige uitkomsten van onze peiling zijn niet mals. Van de ondervraagde ouderen bezuinigt 58% nu al op een groot aantal uitgaven. 40% van de senioren ligt wakker van hun financiële situatie. 65% vindt dat ze melkkoe zijn geworden van de overheid. Manon Vanderkaa: “De koopkracht van senioren daalt en onze senioren zijn nu al bang, terwijl de nieuwe maatregelen van het kabinet nog ingevoerd gaan worden.”

Stapelgek van stapeling
De CSO-ouderenorganisaties benadrukten het ook in de pers. Ouderen worden stapelgek van de stapeling van negatieve maatregelen over hun hoofden heen: mantelzorgboete, gedwongen verhuizingen, geen indexatie van pensioenen meer, schrappen ouderenkorting, minder zorgtoeslag, geen korting bij vermogen, problemen rond plaatsing in verpleeg- en verzorgingshuizen, geen compensatie dalende koopkracht, hogere zorgpremie… Ouderen zijn keer op keer het sluitstuk van beleid en begrotingen. De ouderen moeten bloeden voor de 660 miljoen die het kabinet tekort komt doordat de huishoudtoeslag niet uitvoerbaar bleek. Ouderenorganisaties pikken de stapeling van kosten en kortingen niet meer!

“Gisteren aan tafel erkende Asscher dat ouderen jaar op jaar meer inleveren op koopkracht dan andere groepen. Dan mag je toch hopen van een ‘sociale minister’ dat de lasten van bezuinigingen evenredig en naar draagkracht verdeeld worden. Wij zijn bang dat kwetsbare ouderen het meest getroffen worden”, aldus Manon Vanderkaa.

De Unie KBO was klip en klaar in het gesprek met Asscher op 3 september. “Uit de vele reacties die we krijgen blijkt dat ouderen zich geschoffeerd voelen door Asscher. We blijven er ook de komende tijd bij de regering op aandringen om de dalende koopkracht te compenseren, zodat ouderen in koopkracht niet verder achterblijven bij 65-minners.”

 


CSO: Ouderen pispaal van de overheid

Ouderen zijn woest over de nieuwe financiële overheidsmaatregelen die zijn uitgelekt. Dit heeft de Unie KBO ook in CSO-verband laten weten. Als de plannen waar zijn, blijkt dat de ouderen wederom opdraaien voor de sluiting van de begroting. 

“De ouderen worden zo het afvoerputje voor alle maatregelen, waar dit kabinet geen oplossing voor weet te vinden”, aldus Hadewych Cliteur, de directeur van onze gezamenlijke ouderenkoepel CSO.
“De 660 miljoen die het kabinet tekort komt doordat de huishoudtoeslag niet uitvoerbaar bleek, voelt als een rekening die door de ouderen moet worden betaald. Het begint sterk te lijken op mismanagement in het verdelen van lasten.”

De koopkracht van ouderen daalt al jaren aanzienlijk, zo blijkt uit berekeningen van de CSO-ouderenorganisaties. Hadewych Cliteur: “Vooral ouderen met hoge zorgkosten zijn de pineut, blijkt uit onze cijfers. We doen onderzoek naar de daadwerkelijke financiële situatie van verschillende groepen ouderen, de zorgen die zij hebben en het vertrouwen dat zij nog hebben in het kabinet. Die gegevens maken wij zo snel mogelijk bekend.”

Tijd voor actie
Ouderen worden stapelgek van de stapeling van de diverse maatregelen die op hen afkomen. “We zijn bezig met een inventarisatie van alle maatregelen en de negatieve gevolgen en komen daar zeer zeker op terug. De ouderen accepteren dit niet meer. Het wordt tijd voor actie!”


Nieuw toetsingskader pensioenen overbodig en schadelijk

De Unie KBO wijst het nieuwe Financiële Toetsingskader af.
Het stelsel dat er nu is, heeft zich inmiddels bewezen.
Ook in de achterliggende crisisjaren. Dit is onze duidelijke boodschap naar ‘Den Haag’.

 Aanpassing van het nieuwe Financiële Toetsingskader voor pensioenen is overbodig en schadelijk. Dit concludeerden we na het bestuderen van de plannen. Het was ook onze inbreng bij de rondetafelconferentie over pensioenen in de Tweede Kamer, op 3 september.

Wij denken dat met een paar aanpassingen, bijvoorbeeld het uitsmeren van tekorten over meerdere jaren, het huidige toetsingskader nog jaren mee kan en dat het onverstandig is om nu tussentijds een fors nieuw toetsingskader te realiseren, met langetermijnconsequenties, terwijl inmiddels de voorbereidingen zijn gestart om te komen tot een nieuw pensioengebouw. Het pensioencontract is een privaatrechtelijke overeenkomst, zo betogen de ouderenorganisaties. In een tijd van eigen verantwoordelijkheid en marktwerking, waarin aan pensioenfondsbestuurders terecht grote eisen worden gesteld, zou de staat zich uiterst terughoudend moeten opstellen.

Schijnzekerheid
Het nieuwe financiële toetsingskader (nFTK) is schadelijk omdat door de stapeling van zekerheden (extra buffervorming, toekomstbestendige indexatie) een aanslag wordt gedaan op komende indexeringen, wat slecht is voor zowel jongeren als ouderen. Door de extra buffervorming wordt bovendien een grote hoeveelheid geld, dat wordt uitgezet in het buitenland, onttrokken aan onze economie, met alle negatieve consequenties van dien. Het verhogen van de buffers geeft bovendien een schijnzekerheid, want ook met hoge buffers is er nog steeds sprake van mogelijke instabiliteit. Als de aandelenmarkten bijvoorbeeld instorten, of in het geval van een blijvend lage rente, zijn er dezelfde problemen te verwachten als nu.

Inconsistentie
Het nFTK is tevens schadelijk omdat toegestaan wordt dat de premieberekening plaatsvindt op basis van verwacht rendement. Hierdoor ontstaat er inconsistentie tussen de grondslagen voor de premie en voor de verplichtingen. Premies moeten op dezelfde grondslagen worden vastgesteld als de verplichtingen en dus echt kostendekkend zijn, zodat er geen eigen vermogen hoeft te worden gebruikt om de toekomstige pensioenen van actieven 'overeind te houden' of omgekeerd.

MEER INFORMATIE

www.gepensioneerden.nl/dossiers/algemeen/2014/nieuws-over-het-financieel-toetsingskader-ftk


Ouderen willen betrokkenheid bij onderzoek mantelzorgboete

Wat zijn voor ouderen en verzorgers de gevolgen van het invoeren van de kostendelersnorm (‘mantelzorgboete’)? De Unie KBO wil het mee onderzoeken en heeft dit met de andere CSO-partners laten weten aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Jetta Klijnsma heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel over de mantelzorgboete (eind juni) toegezegd dat de regering het komende jaar zal benutten om samen met gemeenten, het SCP en Mezzo te onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm op de mantelzorg.

Bij de Unie KBO en onze partnerorganisaties komen veel vragen over de kostendelersnorm binnen van verontruste ouderen en hun kinderen. Niet alleen over de kostendelersnorm voor de AOW-gerechtigden, maar ook over de kostendelersnorm voor de mantelzorgers. Ook zijn er vragen over de gevolgen van de kostendelersnorm voor ouderen met een onvolledige AOW en een AIO-uitkering.

Schrijnende verhalen
We horen de vaak schrijnende verhalen van mensen die hun baan geheel of gedeeltelijk hebben opgegeven om voor partner of familielid te zorgen en geconfronteerd worden met de gevolgen van de kostendelersnorm.

Voor de CSO was dit meer dan voldoende aanleiding om de staatssecretaris te vragen om ook ons als ouderenorganisaties te betrekken bij het onderzoek. We houden u op de hoogte van de reactie van de bewindspersoon.

MEER INFORMATIE 
Nieuw telefoonnummer Belastingservice Ouderenbonden

In 2014 verliepen ruim 118.000 aangiftes via de Belastingservice Ouderenbonden. Dat is vergelijkbaar met 2013, wat een topjaar was voor de Belastingservice. Maar we zijn niets zonder onze invullers. Meldt u daarom aan!
Vanaf nu hebben we een nieuw telefoonnummer.


Belasting aangeven is ingewikkeld, zelfs bij voor-ingevulde aangiftes. Wie geen aangifte hoeft te doen, laat mogelijk geld liggen. De Belastingservice van de Unie KBO, PCOB en ANBO is in dertien jaar tijd uitgegroeid van 400 naar 2.600 gecertificeerde invullers en van 10.000 naar 118.000 aangiften.

Speciaal opgeleide senioren helpen leeftijdsgenoten om hun aangifte veilig en op tijd in te dienen. En wat zeer gewaardeerd wordt: de belastinginvuller komt thuis langs en zorgt ervoor dat senioren geen geld laten liggen, zoals huurtoeslag, bepaalde zorgkosten of giften die aftrekbaar zijn.
De speciaal opgeleide vrijwilligers van de ouderenbonden zijn goed op de hoogte van belastingregels en ook van de laatste wijzigingen. Zij zorgen ervoor dat hun leeftijdsgenoten minder belasting hoeven te betalen of zelfs geld terugkrijgen. De vrijwilliger kan door het huisbezoek ook financiële problemen signaleren en oplossingen bieden.

MEER INFORMATIE

• Hebt u ook interesse om belastinginvuller te worden? Meldt u aan bij uw lokale KBO!
• Het nieuwe landelijke nummer voor de Belastingservice is 0900 040 1437 (€ 0,10 per minuut).
• U leest meer over de Belastingservice op www.belastingservice.org


Pensioenperikelen: ‘groep van 8’ gaat aan de slag

Een wetsvoorstel van Staatssecretaris Jetta Klijnsma moet werkenden en gepensioneerden meer zekerheid gaan bieden. Maar doet het dat ook? Een zogenaamde Groep van 8 - werkgevers, vakbonden, jongeren en ouderenorganisaties - gaat het onderzoeken.
De Unie KBO is vertegenwoordigd in deze groep.


Vlak voor het zomerreces diende de staatssecretaris van Sociale Zaken Klijnsma het wetsvoorstel ‘Aanpassing van het Financieel Toetsingskader’ in. Dit wetsvoorstel zou werkenden en gepensioneerden meer zekerheid over hun pensioenuitkering moeten bieden. Vooralsnog lijkt de enige zekerheid die Klijnsma met dit wetsvoorstel biedt uit lagere pensioenen en afnemende koopkracht te bestaan.

Vaste pensioenuitkeringen: tegen welke prijs?
Het kabinet stuurt aan op een systeem, dat zoveel mogelijk kans wil bieden op een vaste pensioenuitkering. De keerzijde daarvan is dat de pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden. Dit verkleint voor langere tijd de kans op aanpassing van de pensioenen aan de stijgende lonen en prijzen (indexatie). De kans dat pensioenen sneller en eerder gekort moeten worden, wordt juist hoger. Daarbuiten introduceert het voorstel regels, waardoor het voor een pensioenfonds moeilijker wordt om te indexeren of inhaalindexaties toe te passen.

Werkenden én gepensioneerden de dupe
Het niet indexeren en het mogelijk korten van pensioenen treft zowel gepensioneerden als werkenden in gelijke mate. Gepensioneerden voelen het meteen in hun portemonnee; werkenden zien het een keer per jaar op hun pensioenoverzicht, maar voelen het uiteindelijk na pensionering ook permanent aan hun koopkracht.

Consistentie en vertrouwen
Verder is het belangrijk dat het wetsvoorstel consistent is. CSO pleit er voor dat bij de bepaling van premies en verplichtingen dezelfde grondslagen worden toegepast. Een verlaging van de premie op basis van toekomstige rendementen is strijdig met een evenwichtige verdeling van de belangen tussen de generaties. Zoals het er nu naar uitziet draagt het nieuwe wetsvoorstel niet bij aan het benodigde herstel van vertrouwen in de sector.

Groep van 8
De CSO, met daarin de Unie KBO, kiest ervoor om nog niet direct te reageren maar eerst de stukken en de feiten voor zover bekend, grondig te bestuderen. De CSO maakt deel uit van de zogenaamde ‘groep van 8’ die bestaat uit werkgevers, vakbonden, jongeren en ouderenorganisaties. De pensioencommissie van de CSO werkt hard aan een goed onderbouwde gemeenschappelijke reactie. Bestudering van het wetsvoorstel en de uitgebreide memorie van toelichting vergt tijd.
Na het zomerreces behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel. De CSO streeft er naar om eind augustus de Tweede Kamer onze gemeenschappelijke reactie te sturen; ruim op tijd vóór de behandeling van het wetsvoorstel.


Senaat stemt voor mantelzorgboete

Wat een tegenvaller: op 1 juli stemde de Senaat in met een pakket bezuinigingsmaatregelen in de sociale zekerheid. Inclusief de omstreden mantelzorgboete. Een motie om later over de boete te beslissen, werd verworpen. De senaat nam genoegen met de toezegging van staatssecretaris Klijnsma om de effecten te onderzoeken.

Op dinsdag 1 juli stemde de Eerste Kamer over de Wet werk en bijstand. Waaronder de kostendelersnorm, de 'mantelzorgboete'. Over dit onderwerp is langdurig gedebatteerd in de Eerste én de Tweede Kamer. De Kamerleden van verschillende partijen zijn ook veelvuldig in de media geweest en hebben vurig hun meeleven betoond met zorgbehoevende AOW-ers en hun mantelzorgers.

Solidair?
Lang zag het er dus naar uit dat de Senaat weerstand zou bieden tegen de mantelzorgboete. De Unie KBO was hier blij mee, want zij is van mening dat de boete de zorg voor elkaar ondermijnt. Bovendien geeft het kabinet een verkeerd signaal aan Nederlanders af die zelf de zorg voor hun ouders op zich willen nemen, wat toch een wens is van het kabinet onder het mom van de participatiemaatschappij.

Onderzoek
Het aanvankelijke maatschappelijke en politieke verzet leidde er toe dat staatssecretaris Jetta Klijnsma de invoering van de mantelzorgboete voor AOW-ers uitstelde tot 1 juli 2016.
Komend jaar laat zij onderzoek doen hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. Dit onderzoek neemt ook de effecten van de kostendelersnorm op de mantelzorg mee. De uitkomsten van het onderzoek bespreekt de bewindsvrouw met de Tweede en de Eerste Kamer.

Maar wat gaat dit onderzoek doen? Een aantal senatoren vroeg of de uitkomsten van het onderzoek konden leiden tot het schrappen van de mantelzorgboete. Dat ontkende Jetta Klijnsma.

Op 1 juli kwam een motie in stemming waarin de SP, GroenLinks en de OSF vroegen om pas over de kostendelersnorm te stemmen als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn én na uitdrukkelijke instemming van de Eerste Kamer. Deze motie werd verworpen. Het was de laatste strohalm voor hulpbehoevende AOW-ers en hun inwonende verzorgers. De bezuinigingswind is voor hen extra guur.


Lobby succesvol: wetsvoorstel afschaffing AOW-partnertoeslag ingetrokken

De Eerste Kamer heeft haar invloed laten gelden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW trok het wetsvoorstel in dat de partnertoeslag wilde afschaffen voor AOW-ers met een huishoudinkomen boven een bepaalde grens. De Unie KBO vindt dat de AOW een basispensioen is, ook de partnertoeslag!
Onze lobby vond weerklank.

 
Op 30 juni trok staatssecretaris Klijnsma het wetsvoorstel ‘Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot’ in. Zij deed dit nadat bleek dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het wetsvoorstel was.

 

Lobbytraject
De Unie KBO vindt dat de AOW, inclusief AOW-partnertoeslag, een basispensioen moet blijven dat onafhankelijk is van het huishoudinkomen. De Unie KBO was het dus niet met het wetsvoorstel eens en bracht haar standpunt onder de aandacht van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel destijds wel aan (op 1 oktober 2013). Daarop benaderde de Unie KBO ook de Eerste Kamer. Met als oproep: houd het basispensioen in stand en verwerp dit wetsvoorstel!
De Unie KBO is verheugd dat de Eerste Kamer weerstand bood tegen het wetsvoorstel en dat de staatssecretaris nu besluit om het wetsvoorstel in te trekken.

 


Intrekken Wtcg en Cer: wat betekent dit voor u?

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). Komt u hiervoor in aanmerking? Lees hier wat u kunt doen.

De Cer is vorig jaar (2013) voor het laatst uitbetaald. Voor de Wtcg betekent dit dat deze in 2014 voor het laatst wordt uitbetaald (over 2013).

 

Ondersteuning vanuit de gemeenten en de fiscale regeling
In plaats van de Wtcg en de Cer ontvangen gemeenten een aanvullend budget van € 45 miljoen in 2014 voor gemeentelijk maatwerk in de vorm van bijzondere bijstand en het verstrekken van een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo. Dit bedrag loopt op tot € 268 miljoen structureel vanaf 2017. Daarnaast blijft de landelijke fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten in aangepaste vorm bestaan.

Brief met antwoordkaart aan burgers
Het CAK stuurt iedereen die een Cer 2013 heeft ontvangen en iedereen die recht heeft op de Wtcg 2013 een brief. Met deze brief worden deze mensen geïnformeerd over het intrekken van de Cer en de Wtcg. Verder worden ze geattendeerd op gemeentelijke ondersteuning en de regeling fiscale aftrek uitgaven specifieke zorgkosten.

De brieven aan mensen die in 2013 een Cer hebben ontvangen, worden vanaf 24 juni 2014 tot in juli verstuurd. In totaal gaat het om 2,1 miljoen Cer-gerechtigden.

Stuur de kaart terug!
Heeft u zo’n brief gekregen? Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u deze antwoordkaart terugstuurt, dan geeft het CAK uw gegevens door aan de gemeente. Uw gemeente kan u dan informeren over haar lokale beleid. Terugsturen van de antwoordkaart betekent niet dat u automatisch ondersteuning van uw gemeente ontvangt of recht hebt op een vervangende regeling. Wel bent u dan op de hoogte van de regelingen, veranderingen en voorwaarden. Kiest u ervoor de kaart niet terug te sturen (of vergeet u dit), dan betekent het niet dat u geen gemeentelijke ondersteuning krijgt. Wel zult u zelf contact moeten opnemen met uw gemeente om te horen welke nieuwe regelingen er zijn en of u daarvoor in aanmerking komt.
Mensen die recht hebben op de Wtcg 2013, ontvangen eind dit jaar een brief hierover van het CAK.

Meer informatie

• Voor meer informatie over vervanging van Wtcg en Cer, kijkt u op www.hetcak.nl

• Voor informatie over de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten: www.Belastingdienst.nl 


Wijziging pensioenen solidair?

Er komen veranderingen aan in de pensioenen.
De staatssecretaris zegt dat de wijzingen duidelijk, evenwichtig en eerlijk zijn voor jong en oud. De Unie KBO ziet een aantal haken en ogen.

Staatssecretaris Klijnsma van SZW diende op 25 juni het wetsvoorstel Aanpassing financieel toetsingskader in bij de Tweede Kamer.

In het nieuwe toetsingskader is opgenomen dat pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden. Dit kan tot gevolg hebben dat de pensioenen de komende jaren niet (volledig) geïndexeerd worden. Zowel oud en jong krijgen hiermee te maken. Met dat verschil dat ouderen dit direct in hun portemonnee voelen.

Een pluspunt in het voorstel is dat het mogelijk wordt gemaakt dat kortingen op het pensioen over periodes van tien jaar uitgesmeerd mogen worden. De kortingen zullen hierdoor veel lager uitvallen.

Kortingen op pensioenen vinden plaats als het pensioenfonds te weinig vermogen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. De Unie KBO vindt dat dezelfde rentevoet die gebruikt wordt om de verplichtingen te berekenen, ook gebruikt moet worden bij de berekening van de premies.

Solidair, solide, transparant
De Unie KBO zal de komende tijd de voorstellen van de staatssecretaris bestuderen. De staatssecretaris heeft de SER gevraagd om een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel te starten. De Unie KBO wordt hier ook bij betrokken en zal pleiten voor een solidair, solide en transparant pensioenstelsel.


Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

“D66 op de bres voor extraatje minima” kopt De Telegraaf op 12 juni. Wij vroegen de Tweede Kamer te regelen dat niet alleen bijstandsgerechtigden maar ook ouderen met een laag inkomen (110% van het sociaal minimum) onverkort recht hebben op de eenmalige koopkrachttegemoetkoming. D66 diende een amendement in waarin dit geregeld wordt. De stemming is op 24 juni.

Op 24 juni stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet koopkracht tegemoetkoming lage inkomens. Gemeentes zijn volgens het wetsvoorstel niet verplicht om aan personen met een laag inkomen die geen bijstandsuitkering ontvangen (zoals AOW-gerechtigden met of zonder een klein aanvullend pensioen) de tegemoetkoming te verstrekken. Ongewenst, vindt Unie KBO.

Het amendement van D66 beoogt dat iedereen met een laag inkomen deze tegemoetkoming onverkort krijgt. Dus niet alleen bijstandsgerechtigden, zoals in het oorspronkelijke voorstel, maar ook gepensioneerden en werkenden met een laag inkomen. Nu nog hebben gemeenten de vrijheid om die tegemoetkoming niet te verstrekken aan hen die geen bijstand krijgen.

Koopkracht op peil
De betreffende tegemoetkoming is voor alleenstaanden 70 euro, voor gezinnen 100 euro en voor alleenstaande ouders 90 euro. Het geldt voor iedereen met een inkomen tot maximaal 110 procent van het minimumloon. We hopen dat de uitkering van deze tegemoetkoming straks vanzelfsprekend is. De genoemde minima hebben het voor hun koopkracht hard nodig. Zeker die ouderen wier koopkracht amper op peil blijft, een feit waarover wij al eerder berichtten in de media en in onze landelijke belangenbehartiging.

Klik hier voor het bericht in De Telegraaf
Klik hier voor het bericht in De Volkskrant 

 

Mantelzorgboete: petitie en stemmingen


Staatssecretaris Klijnsma heeft recent besloten om de invoering van de kostendelersnorm in de AOW een jaar uit te stellen tot 1 juli 2016. De Unie KBO is blij met dit uitstel, maar hoopt op afstel. Daarnaast willen we dat er nog twee knelpunten worden opgelost.Op 17 juni dienden we, in CSO-verband, een petitie in. Op 24 juni stemt de Eerste én Tweede Kamer over de ‘mantelzorgboete’.

Op 17 juni was de Unie KBO, in CSO-verband, aanwezig bij het aanbieden van een petitie met bijna 5000 handtekeningen tegen de kostendelersnorm in de AOW, de ‘mantelzorgboete’. De Senaat nam de petitie - opgezet door mantelzorger Johnny Rijks - in ontvangst. Dit gebeurde in het bijzijn van de pers (Hart van Nederland), mantelzorgers en politici.

De Unie KBO is voor solidariteit tussen de generaties. En is dan ook van mening dat er geen inkomensvermindering mag plaatsvinden voor mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen.

Met andere woorden: geen uitstel van de mantelzorgboete, maar afstel! In een ingezonden brief op 23 juni in De Volkskrant hebben we dat, samen met andere ondertekenaars, opnieuw bekrachtigd.

Daarnaast zijn er in het wetsvoorstel nog steeds twee knelpunten die ook moeten worden opgelost:
• de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering, en
• de kostendelersnorm voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering.

De Unie KBO heeft dit, via de CSO, laten weten aan de Kamercommissie SZW van de Eerste Kamer.

De behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats op dinsdag 24 juni. Op diezelfde dag vindt er in de Tweede Kamer een stemming plaats rond de Tweewoningenregel en AOW, waarbij middels een motie van Norbert Klein en amendement van Pieter Omtzigt gerefereerd wordt aan de kostendelersnorm. Uiteraard houden we de stemmingen goed in de gaten en houden we u op de hoogte.

 


Belastingaftrek voor vrijwilligers bij een ANBI-instelling

De afgelopen tijd kregen enkele KBO-afdelingen signalen van vrijwilligers, dat de Belastingdienst hun belastingaftrek voor vrijwilligersvergoeding en/of voor gemaakte onkosten niet accepteerde.
De vrijwilligers zouden niet aan de voorwaarden voor aftrek voldoen. Wat zijn nu precies de voorwaarden? Wij zetten voor u op een rijtje wanneer en onder welke voorwaarden uw vrijwilligers recht hebben op belastingaftrek.

Mensen die vrijwilligerswerk doen bij een ANBI, een instelling die beoogt van algemeen nut te zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding, die ze van de ANBI krijgen, en de kosten die ze voor hun vrijwilligerswerk maken, van de belasting aftrekken.

Is uw KBO-afdeling als ANBI bij de belastingdienst ingeschreven, dan kunnen uw vrijwilligers mogelijk voor belastingaftrek in aanmerking komen. De belastingaftrek geldt in twee situaties:
• Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar zien daarvan af.
• De vrijwilligers maken kosten en krijgen daarvoor geen vergoeding.
Of vrijwilligers in die situaties daadwerkelijk in aanmerking komen voor belastingaftrek hangt af van een aantal voorwaarden.

Voorwaarden voor belastingaftrek van de vrijwilligersvergoeding

 • De afdeling heeft een regeling getroffen waaruit blijkt dat vrijwilligers in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding.
 • De afdeling of KBO heeft een verklaring afgegeven dat de vrijwilliger zich heeft ingezet als vrijwilliger.
 • De afdeling is financieel in staat om de vrijwilligersvergoeding uit te keren en is ook bereid om dat te doen.
 • Vrijwilligers kunnen zelf bepalen dat zij deze vrijwilligersvergoeding niet willen ontvangen.

Als aan al deze voorwaarden voldaan is, beschouwt de belastingdienst de (niet uitgekeerde) vrijwilligersvergoeding als een schenking van de vrijwilliger aan de afdeling en kan deze vrijwilliger het bedrag als gift aftrekken.

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is aan voorwaarden gebonden. Deze moet zo laag zijn dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het vrijwilligerswerk. De Belastingdienst neemt als maatstaf hiervoor een bedrag van maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar. Vrijwilligers hoeven over dit bedrag geen verantwoording af te leggen.
Let op: als een vrijwilliger in een maand meer dan € 150 krijgt, dan wordt de vergoeding niet meer beschouwd als vrijwilligersvergoeding en moet er gewoon belasting over betaald worden. Dat geldt ook als de totale vergoeding in een jaar lager is dan € 1.500.

Voorwaarden voor belastingaftrek voor wie geen onkostenvergoeding krijgt
Vrijwilligers kunnen ook daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met hun werk voor de afdeling als gift van de belasting aftrekken. Dat geldt voor die onkosten waarvan maatschappelijk aanvaard is dat vrijwilligers die niet zelf hoeven te betalen, zoals reiskosten, postzegels, papier, inkt.
Vrijwilligers kunnen die onkosten aftrekken als hun afdeling een regeling heeft om onkosten te vergoeden en die ook kan en wil uitkeren. Vrijwilligers die vrijwillig van deze vergoeding afzien, mogen deze als gift aftrekken. Maar ook als de afdeling deze kosten niet vergoedt, om welke reden dan ook, kunnen vrijwilligers deze als gift aftrekken. In beide gevallen moet aannemelijk gemaakt worden dat de onkosten gemaakt zijn.

Meer informatie
• Meer informatie en enkele voorbeelden van belastingaftrek kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
• Meer informatie wat een ANBI is, wat de voordelen zijn en hoe u zich kunt inschrijven kunt u ook vinden op de website van de Belastingdienst.
• Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen naar onze juristentelefoon. Tel 0900 8212183, op donderdagen van 13.30 - 15.30 uur, € 0,10 per minuut


 Mantelzorgboete blokkeert solidariteit tussen generaties

Steeds vaker wonen hulpbehoevende ouderen bij hun kinderen in. Deze ontwikkeling past helemaal in de denkbeelden van het kabinet over de participatiemaatschappij. Mensen zorgen voor elkaar en de collectieve kosten van de zorg worden lager. Waarom dan een boete op deze solidariteit tussen de generaties?

Ouderen willen tegenwoordig zelf zolang mogelijk thuis blijven wonen. Als dat niet meer mogelijk is, zoeken ze naar andere woonvormen. Voorheen was dat vaak een verzorgingshuis, tegenwoordig niet meer. Nu wordt gezocht naar mogelijkheden om voor elkaar te kunnen zorgen. De mogelijkheden daarvoor zijn groter geworden. Denk aan een mantelzorgwoning op eigen erf of aan een meergeneratiewoning. Of inwonen bij de kinderen.

Extra kosten
De beslissing om bij kinderen te gaan inwonen is een ingrijpende beslissing. Het gaat om situaties waarbij ouderen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Zonder de zorg van hun kinderen, moeten ouderen een beroep doen op professionele zorg. Inwonen bij de kinderen wil niet zeggen dat ouderen en kinderen minder kosten hebben, zo berekende recent ook het NIBUD en de Federatie Financieel Planners. Het gaat niet om een gezin waarin de kosten van levensonderhoud worden gedeeld, maar om het samenwonen van twee huishoudens met eigen kosten. Eventuele financiële voordelen van het delen van de woning worden teniet gedaan door de extra zorgkosten die deze ouderen hebben.

Straf op solidariteit
De Unie KBO vraagt zich af hoe het mogelijk is dat ditzelfde kabinet voorstelt om mensen die bij elkaar zijn gaan wonen en voor elkaar zorgen, te korten op hun inkomen. De hulpbehoevende oudere krijgt een lagere AOW en de mantelzorger met een uitkering wordt eveneens gekort. Op solidariteit staat een straf. De Unie KBO - en andere seniorenorganisaties  - staan voor een solidaire maatschappij waar oud en jong naar elkaar omkijken, een maatschappij waar iedereen naar vermogen (financieel of immaterieel) bijdraagt.

We zijn van mening dat mantelzorgers goede mantelzorgondersteuning moeten krijgen. We willen voorkomen dat kinderen en hun zorgbehoevende ouders om financiële redenen niet meer bij elkaar gaan wonen. Juist niet. De Unie KBO vindt daarom dat het kabinet het voorstel om mantelzorgers en hun inwonende ouders te korten, moet schrappen. De Senaat is op 24 juni aan zet!


Arbeidsmarktbeleid? Denk ook aan dalende koopkracht van ouderen!

De koopkracht van ouderen blijft al jaren achter bij die van andere huishoudens. De koopkracht blijft niet alleen achter, maar daalt ook de laatste jaren aanzienlijk. De samenwerkende ouderenorganisaties, waaronder de Unie KBO, pleiten voor compenserende maatregelen. In juli drongen wij er opnieuw bij de Kamercommissie op aan, toen er over arbeidsmarktbeleid werd gedebatteerd.

De Unie KBO laat in CSO-verband al een aantal jaren de koopkracht voor groepen ouderen berekenen door het NIBUD. “Ouderen profiteren niet mee, ondanks de lage inflatie, een lager belastingtarief en een voordeligere premie voor de zorgverzekering.” Zo schreef het Nibud in januari over de koopkracht in 2014. Dat vinden wij meer dan zorgelijk. Ouderen profiteren al veel langer niet mee.

2010-2014: aanhoudende achteruitgang
In 2012 ging iedereen er op achteruit. Het Nibud uitte toen al expliciete zorgen over de 65-plussers die al vanaf 2010 een koopkrachtdaling incasseren. 2013 was voor de meeste ouderen eveneens een slecht jaar: zij werden geconfronteerd met een forse koopkrachtdaling die veel hoger was dan de koopkrachtdaling van huishoudens van 65-minners met vergelijkbare inkomens. Ouderen die veel zorgkosten hebben, zijn daarbij nog harder geraakt. Dit staat in het rapport van Bureau Nyfer, in opdracht van CSO opgesteld, naar de effecten van het kabinetsbeleid op de koopkracht van 65-plussers.
Ook al trekt de economie aan, toch hebben ouderen anno 2014 minder te besteden. De daling van de koopkracht is minder dan werd verwacht op Prinsjesdag, maar toch is er nog steeds sprake van daling. Dit in tegenstelling tot de koopkracht van 65-minners. Zeker voor ouderen met zorgkosten is dit een lastig jaar. Het achterblijven van de koopkracht van (kwetsbare) ouderen vinden de ouderenorganisaties ongewenst.

Compensatie nodig
Daarom deden we de oproep aan de Kamercommissie SZV, die op 4 juni debatteerde over arbeidsmarktbeleid: compenseer de dalende koopkracht van ouderen, zodat zij in koopkracht niet achterblijven bij 65-minners. Onze specifieke vragen staan verwoord in de brief die we hebben gestuurd naar de Kamercommissie. In het debat zelf kwam koopkracht van ouderen nauwelijks aan bod, maar stond arbeidsmarktbeleid centraal.Belastinginvullers maken het verschil!

In 2014 verliepen ruim 118.000 aangiftes via de Belastingservice Ouderenbonden. Dat is vergelijkbaar met 2013, wat een topjaar was voor de Belastingservice.
Maar we zijn niets zonder onze invullers! Hier leest u het verhaal uit Aalten, Gelderland.

Pal aan de grens met Duitsland ligt het dorp Aalten (Gelderland). Veel senioren hebben een band met het buurland. Ze brengen er hun vrije tijd door en hebben er vroeger gewerkt. Dat maakt hun belastingaangifte er alleen niet gemakkelijk op.

Gelukkig is er Henk Eijkelkamp (72 jaar), inwoner van Aalten. Als hoofd assurantieafdeling van een bank ging hij al met 61 jaar met pensioen. Maar stilzitten was er niet bij. Destijds hielp hij zijn buren met het invullen van de belastingpapieren. Sinds hij ook belastinginvuller werd voor de Belastingservice van de ouderenbonden is het – in zijn eigen woorden - ‘wel een beetje geëscaleerd’.

In de drukke campagneperiode van januari tot april, adviseert hij bij wel 100 personen uit Aalten en omgeving over hun aangifte en toeslagenaanvraag. Zoveel werk hoeft het niet te zijn, benadrukt hij: ‘een invuller helpt normaal zo’n 30 tot 40 mensen per jaar’. Eijkelkamp maakt voor veel KBO-leden het verschil, zo blijkt uit reacties. ‘Hij heeft de juiste connecties en de juiste informatie. Hij verdiept zich erin en weet veel. Henk is technisch én communicatief goed onderlegd. Beter kunnen we het ons niet wensen!’

Meer dan belastingen
Vaak is een belastinginvuller veel meer dan een invulhulp. Henk Eijkelkamp: ‘Eenmaal per jaar kom je bij oudere mensen thuis. Dan gaat het vaak over meer dan geld. Namens de KBO Aalten zit ik in de Wmo-raad en ik kijk ook met die ogen. Ik signaleer eerder bepaalde ontwikkelingen, zoals vergeetachtigheid of beginnende dementie. Dan neem ik soms contact op met de kinderen of schakel ik hulp in. Je bent dan veel meer dan een invuller. Je kent alle ins & outs van een familie en houdt een vinger aan de pols. Mocht het nodig zijn, dan schakel je derden in.’

Hoe gaat dat dan in de praktijk? ‘Twee jaar geleden kwam ik voor het eerst bij een dame thuis. Ze zou me de mappen met belastingzaken aanreiken. Komt ze aanzetten met twee fotoalbums. Ik weet daar inmiddels mee om te gaan, dan loop ik zelf even naar de kast. Blijkt dat haar dochter de financiële papieren keurig geordend had in twee mappen. Met die dochter bel ik nu elk jaar even over haar moeder.’ Henk helpt ook bij de financiële afwikkeling na overlijden. ‘Kinderen vinden het heerlijk om op mij te kunnen leunen. Ze zeggen “mijn vader vertrouwt u”.’

Wordt het hem niet teveel, vooral in die drukke wintermaanden? Nee, want het draait om mensen. Het is zulk dankbaar wer;, ik blijf het fantastisch vinden om te doen!’

Heeft u ook interesse om belastinginvuller te worden? Meld u aan bij uw plaatselijke KBO!


Huishoudentoeslag gelukkig uitgesteld

Minister Asscher maakte recent bekend dat de huishoudentoeslag wordt uitgesteld. Per 2015 zouden de huurtoeslag, zorgtoeslag, ouderentoeslag en het kindgebonden budget worden samengevoegd in een huishoudentoeslag. Dit had zeker gevolgen voor de koopkracht van ouderen. De Unie KBO hoopt dat uitstel leidt tot afstel.

In 2015 zouden de fiscale ouderenkortingen en de MKOB (AOW-tegemoetkoming) als eerste in de huishoudentoeslag opgenomen worden. Dit zou er toe leiden dat vele ouderen er in koopkracht op achteruit gaan. Het opnemen van de zorgtoeslag en huurtoeslag betekent voor ouderen met een laag inkomen een nog grotere achteruitgang in hun koopkracht.

Grondige analyse nodig
Het kabinet ziet af van het voornemen om vanaf 2015 gefaseerd een huishoudentoeslag in te voeren. De Unie KBO en de andere ouderenorganisaties binnen de koepel CSO vinden dit een goede zaak. Het kabinet onderzoekt voor de periode na 2015 of alternatieve vormgeving van de huishoudentoeslag haalbaar is. De CSO blijft van mening dat er een grondige analyse moet komen van de effecten van fiscale maatregelen op de koopkracht van verschillende soorten huishoudens. En dan in het bijzonder van de huishoudens – waaronder veel ouderen - die in aanmerking komen voor meerdere toeslagen.


 

KBO-gepensioneerde in ABP-verantwoordingsorgaan

 

KBO-lid Bart van Wijck treedt toe tot het Verantwoordingsorgaan bij Pensioenfonds ABP namens de pensioengerechtigden. Een succes voor de Unie KBO, die strijdt voor medezeggenschap van gepensioneerden bij pensioenfondsen.

Het nieuwe lid Bart van Wijck (69 jaar) maakt ook deel uit van het netwerk Sociaal-Economische Zaken van de Unie KBO. Hij werkte 40 jaar als personeelsmanager en was voorzitter bij een bedrijfstakpensioenfonds. Hij is voorstander van generatiebestendige pensioenregelingen: “Alle deelnemers hebben belang bij een betaalbare regeling. Als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden zal ik in het Verantwoordingsorgaan van ABP letten op de positie van ouderen.”

Jarenlange lobby
De verkiezing is het resultaat van jarenlange inzet en belangenbehartiging van de Unie KBO en andere leden van de CSO-koepel. Een eerste stap was een convenant tussen de CSO en de Stichting van de Arbeid, waarin opgenomen staat dat ouderenorganisaties het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de deelnemersraad bij pensioenfondsen. Later kwam dit recht in de Pensioenwet. Voor de ouderenorganisaties was dit nog niet voldoende. Gepensioneerden zouden ook vertegenwoordigd moeten zijn in de besturen van de pensioenfondsen. Sinds 2013 is ook dit in de Pensioenwet opgenomen. Elk pensioenfonds moet een Verantwoordingsorgaan krijgen, als vervanging van de deelnemersraad. De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen regelt de wijze van benoemen van bestuurders en leden van dit Verantwoordingsorgaan. Tevens staat er nu in de Pensioenwet dat er bij elk pensioenfonds een Verantwoordingsorgaan moet komen, als vervanging van de deelnemersraad.

Rechtvaardig voor alle generaties
Het ABP is de eerste, maar niet het enige pensioenfonds waar verkiezingen voor een Verantwoordingsorgaan plaatsvinden. Per 1 juli moeten alle pensioenfondsen voldoen aan de nieuwe afspraken over de medezeggenschap van pensioengerechtigden, zowel in de Verantwoordingsorganen als in de pensioenfondsbesturen. Andere pensioenfondsen, waaronder Zorg en Welzijn, organiseren binnenkort verkiezingen.

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Een solide pensioenvoorziening die rechtvaardig is voor alle generaties, dat is waar wij voor strijden. Die kan alleen tot stand komen bij een evenwichtige belangenbehartiging. De vertegenwoordiging van gepensioneerden in de Verantwoordingsorganen en besturen is een stap in de goede richting. Als Unie KBO blijven wij de ontwikkeling van pensioenen scherp in de gaten houden.”