Nieuws


#KBOgeld

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

           

 

KBOgeld op Twitter             Venster sluiten


U bevindt zich hier: KBOgeld > Nieuws11 juli 2017


KBO-PCOB: verlaag leeftijdsgrens no-riskpolis naar 50 jaar

Minister Asscher van Sociale Zaken stelt voor om de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis te verlagen van 63 naar
56 jaar. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om een senior in dienst te nemen. KBO-PCOB is blij met deze eerste stap, maar pleit voor een verdere verlaging. Problemen op de arbeidsmarkt beginnen immers al bij 50 jaar.

 

Voortaan worden werkgevers die mensen in dienst nemen van 56 jaar of ouder, gecompenseerd als deze werknemers uitvallen door ziekte. Dit was voorheen 63 jaar. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad instemde op het voorstel van minister Asscher.

Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten door ziekte, bij het aannemen van werkloze vijftigplussers. De no-riskpolis, een compensatieregeling, neemt deze zorg weg. Hiermee neemt UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer namelijk over. Ook leidt ziekte van deze senioren niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Nu naar 50 jaar
KBO-PCOB pleit al langer voor verlaging van de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis. Zo brachten we het plan in bij een rondetafelgesprek Ouderenwerkloosheid waarvoor de Tweede Kamer ons had uitgenodigd. In de zomer van 2016, bij de start van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers, kondigde Asscher vervolgens aan hier
werk van te gaan maken. De maatregel wordt nu per 1 januari van kracht, als onderdeel van het
Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We zijn blij met de goede eerste stap. Wel willen we de leeftijdsgrens graag verder verlagen naar 50 jaar, de leeftijd waarop de arbeidsperspectieven van werknemers aanzienlijk blijken te dalen. De regeling geldt nu alleen voor mensen die WW ontvangen. Zo mis je de mensen die al voorbij hun WW-periode zijn en voor wie de economische omstandigheden nog nijpender zijn. Wat ons betreft is dus de boodschap aan Den Haag: prima, maar nu nog een tandje erbij om samen de werkloosheid bij senioren tegen te kunnen gaan.”


27 juni 2017


Blijvend hoge werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak

De werkloosheid daalt, maar de ouderenwerkloosheid blijft achter. Uit CBS-cijfers blijkt dat ook hoogopgeleide senioren lastig aan het werk komen. De Telegraaf pakte ermee uit: ‘Veel ouderen hopeloos werkloos’. KBO-PCOB is blij dat er eindelijk erkenning komt voor dit probleem en ziet een rol voor markt én overheid weggelegd.

Het aantal WW-uitkeringen over de hele beroepsbevolking ligt momenteel op 4,3 procent. Bij senioren van 55 jaar en ouder is dit 7,8 procent. En al is er een daling te zien in de ouderenwerkloosheid, dit is niet volledig te danken aan een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Bij velen is de WW gestopt waardoor zij in de bijstand terechtkomen. Aangezien zij geen WW-uitkering meer krijgen vallen zij buiten deze registratie, waardoor een grote groep werklozen niet in beeld is. Ook een hoge opleiding biedt geen garantie (meer) op werk. Het CBS constateert op 22 juni dat een hoogopgeleide 45-plusser die zijn baan kwijtraakt, een kans heeft van ongeveer 50 procent om binnen een jaar weer aan het werk te komen. Zelfs twintigers en dertigers met alleen een vmbo-diploma doen het beter, blijkt uit de CSBS-cijfers.

Kabinet en werkgevers
KBO-PCOB ziet graag dat het kabinet ervoor zorgt dat ook werkloze senioren gaan profiteren van de aantrekkende economie. Dat betekent maatwerk en persoonlijke begeleiding. Daarnaast is het van belang dat goede regelingen niet afgebouwd worden, maar in stand worden gehouden of gerepareerd. Het terugbrengen van de WW-duur van 2 jaar naar 3 jaar is daar een goed voorbeeld van. De mobiliteitsbonus, een korting op werknemersverzekeringen voor werkgevers die van 50 jaar naar 56 jaar is gegaan heeft een negatief effect. KBO-PCOB wil dat ook deze regeling wordt teruggedraaid. Er is eveneens een rol weggelegd voor de arbeidsmarkt en werkgevers. MKB Nederland en VNO-NCW hebben hen opgeroepen om voor iedere sollicitatieprocedure minimaal één vijftigplusser uit te nodigen. KBO-PCOB onderschrijft dit initiatief van harte.


13 juni 2017


Goed nieuws: mantelzorgboete AOW’ers geschrapt

Op 1 juni werd bekend dat de kostendelersnorm (mantelzorgboete) voor AOW’ers niet wordt ingevoerd. KBO-PCOB is opgelucht. Directeur Manon Vanderkaa: “Het idee dat je mantelzorg bestraft met het korten van de uitkering is onrechtvaardig. We zijn blij dat ons verzet nu dit resultaat heeft.” KBO-PCOB ziet het wel als een tussenstation, want AOW-ers met een AIO-uitkering worden al getroffen door de norm.

Wat is de kostendelersnorm precies? Alleenstaande AOW’ers hebben bij volledige AOW-opbouw recht op 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50% minimumloon (per persoon), omdat zij onder meer woonlasten kunnen delen. In het regeerakkoord van 2012 stond de bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande AOW’ers die samenwonen met een kind. Een boete op mantelzorg dus, concludeerden tegenstanders (waaronder de ouderenorganisaties) al snel. We bedongen samen met de politiek al uitstel. “Dat dit nu afstel wordt, is goed nieuws. Mantelzorg horen we te belonen, niet te beboeten”, aldus Vanderkaa.

Succesvolle lobby
KBO-PCOB verzet zich al jaren tegen de mantelzorgboete. Dit is wat we onder meer deden: 

Schrap mantelzorgboete nu voor álle AOW’ers
Bij de blijdschap over het resultaat, vergeten we niet dat een specifieke groep AOW’ers, met een AIO-uitkering, de boete al sinds 2015 moeten betalen. Het gaat naar schatting om 42.000 gezinnen. Kinderen die bij hun ouders gaan inwonen om voor hen te zorgen, krijgen nu al honderden euro’s minder. En dat geldt ook voor ouderen die AIO ontvangen. De AIO is aanvullende bijstand voor AOW-ers die minder ontvangen dan het sociaal minimum. In de praktijk zijn dit grotendeels migrantenouderen. Hoe meer personen op hetzelfde adres, hoe lager de AIO-aanvulling (en die is al geen vetpot).

“Samen met NOOM, netwerk van groepen oudere migranten, pleiten we nu voor het schrappen van de mantelzorgboete voor iedereen. De kostendelersnorm is een straf op zorgzaamheid. Terwijl die gezinnen precies doen wat de politiek en zij zelf willen: voor elkaar zorgen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarom is onze boodschap aan Den Haag: schrap ook de kostendelersnorm voor AOW’ers met een AIO-aanvulling”, aldus Manon Vanderkaa.


30 mei 2017


KBO-PCOB accepteert geen ‘pech-generatie’ werklozen

De werkloosheid daalt in Nederland, maar niet bij ouderen. 55-plussers die hun baan kwijtraakten tijdens de crisis, zijn veelal niet aan het werk gekomen. De Volkskrant spreekt zelfs over een ‘pechgeneratie’. KBO-PCOB accepteert dit niet, en komt met voorstellen.

Het CBS presenteerde op 15 mei nieuwe werkloosheidscijfers. Voor jongere werklozen ziet de arbeidsmarkt er tegenwoordig goed uit. Het zijn de 55-plussers die sterk achterblijven, nu de economie aantrekt. Onderstaande figuur (CBS) laat het goed zien: ruim 40% van de langdurig werklozen is ouder dan 55 jaar.

Vele tienduizenden senioren zitten dus al jaren thuis. Terwijl ze graag aan het werk willen en vruchteloos solliciteren. De Volkskrant bestempelde hen in een analyse al tot ‘pechgeneratie’.

Ellende erkend
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We accepteren niet dat een groep senioren wordt afgeschreven door werkgevers en overheid. Werkloosheid is ellendig; werkzoekenden zijn bewezen ongelukkiger dan werkenden. Dat zoveel ouderen thuis zitten, betekent voor de samenleving bovendien een groot verlies aan kennis en ervaring.”
Dat het probleem eindelijk wordt erkend door het CBS en de media, is alvast een goed begin. KBO-PCOB toonde eerder namelijk aan dat dit niet het geval was, klik hier.

Maar wat moet er nu concreet gebeuren? KBO-PCOB stelt een aantal maatregelen voor, die we onder de aandacht brengen van beleidsmakers en bestuurders. Manon Vanderkaa: “Het is niet nieuw wat we zeggen. Maar juist nu de arbeidsmarkt aantrekt en er financiële ruimte is, moet het nieuwe kabinet werk maken van werk voor iedereen!”

Dit zijn onze drie voorstellen:

- Pak armoede bij werkloze ouderen aan door goede regelingen in stand te houden en niet af te bouwen: lees hier ons voorstel daartoe.

- Mobiliteitsbonus weer omlaag naar 50 jaar: in 2015 ging de mobiliteitsbonus, een korting op werknemersverzekeringen door werkgevers, omhoog van 50 naar 56 jaar. Een kwalijke ingreep, die zo snel mogelijk weer teruggedraaid moet worden. 

- Maatwerk voor senioren: Zeker voor langdurig werklozen zijn persoonlijke begeleiding en maatwerk bijzonder belangrijk. Digitale ondersteuning op afstand en massale inspiratiedagen met honderden aanwezigen voldoen voor hen meestal niet. Persoonlijke begeleiding wél.


9 mei 2017


KBO-PCOB aan nieuw kabinet: Schaf kostendelersnorm AOW en AIO af

Het nieuwe kabinet moet een definitieve beslissing nemen over de kostendelersnorm. KBO-PCOB doet samen met andere organisaties een dringend beroep op informateur Schippers en de onderhandelaars om de kostendelersnorm zowel voor de AOW als de AIO definitief af te schaffen.

Het zittende kabinet heeft de invoering van de kostendelersnorm in de AOW uitgesteld tot 2019.

KBO-PCOB wil dat het nieuwe kabinet van dit uitstel een afstel maakt. En dat ook de kostendelersnorm voor mensen met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wordt afgeschaft. Dat is geen luxe-maatregel. Mensen die in aanmerking komen voor een AIO hebben geen of een laag inkomen, waarbij de AOW wordt aangevuld tot het minimuminkomen. De AIO-regeling is een noodzakelijke aanvulling op de AOW om niet in een totale armoedeval te belanden. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Dat juist deze groep mensen waarbij iedere cent telt, gekort wordt op hun inkomen door de kostendelersnorm, is zeer schrijnend.”

Mantelzorg kwetsbaar
Uit onderzoeken blijkt dat mantelzorgrelaties kwetsbaar zijn, ook in financieel opzicht. Mantelzorgers hebben al snel te maken met extra kosten voor vervoer, telefoon, levensonderhoud en woningaanpassingen. “Wij krijgen signalen binnen van kinderen die hun zorgbehoevende ouders niet in huis durven nemen, omdat ze het financieel niet kunnen bolwerken,” aldus Manon Vanderkaa. Op het moment dat de kostendelersnorm (mantelzorgboete) gehandhaafd wordt, krijgt deze belangrijke groep informele zorgverleners het financieel extra zwaar. 

 • Lees hier de brief aan informateur Schippers.


11 april 2017


Inkomensondersteuning door gemeenten: nog steeds grote verschillen

Gemeenten verschillen sterk in hun voorzieningen voor en informatie aan hulpbehoevende inwoners. KBO-PCOB bekeek voor de tweede keer gemeentelijke vergoedingen voor mensen met hoge zorgkosten. De uitkomsten zijn verontrustend. “De nieuwe regering in Den Haag moet hiervoor budget vrijmaken, zodat de gemeenten genoeg geld hebben om deze maatregel uit te voeren.”

Directeur Manon Vanderkaa: “De informatie over gemeentelijke voorzieningen en vergoedingen is vaak moeilijk toegankelijk en slecht te begrijpen. We zien daarnaast grote verschillen in vergoedingen, die voor zorgbehoevende ouderen wel kunnen oplopen tot € 900 per jaar!”

Veranderingen
Ten opzichte van 2015 (onze eerste steekproef) is er wel wat veranderd. Vanderkaa: “Gemeenten die hun beleid hebben uitgebreid – wij vonden er 13 – verdienen een pluim! Maar nog steeds komen heel wat gemeenten hun inwoners niet of nauwelijks tegemoet.” 16 van de 40 gemeenten bieden alleen een zorgverzekering, die vaak ook al bestond toen mensen nog een landelijke tegemoetkoming ontvingen. Die zorgverzekering is dus niet vervangend te noemen.

Compenseren noodzakelijk
KBO-PCOB roept het Rijk op om in de wet vast te leggen dat alle chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, een compensatie dienen te ontvangen die niet onderdoet voor de compensatie die zij vanuit het Rijk ontvingen. Als de gemeenten daar onvoldoende budget voor hebben, moet het Rijk te hulp schieten. 


28 maart 2017


Vangnet oudere werklozen blijft belangrijk

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat steeds meer werklozen aan het werk komen. Maar 55-plussers zijn in verhouding tot andere leeftijdsgroepen vaker lange tijd werkloos. Het is een hardnekkig probleem, dat veel ellende kan veroorzaken.

De politiek is aan zet om te zorgen voor een goed vangnet, stelt KBO-PCOB.

In 2016 hadden bijna zeven op de tien werklozen boven de 55 jaar meer dan een jaar geen werk, meldt het CBS. Ter vergelijking: onder 15- tot 35-jarigen waren dat er bijna twee op de tien; onder 35- tot 55-jarigen bijna vijf op de tien. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Achter langdurige ouderenwerkloosheid gaat veel leed verscholen. Werklozen zijn namelijk bewezen ongelukkiger dan werkenden. Dat zoveel senioren thuis zitten, betekent voor de samenleving bovendien een groot verlies aan kennis en ervaring.” Met name voor 60-plussers blijkt het vinden van een nieuwe baan bijzonder lastig. Dit heeft meerdere oorzaken. Hun functies verdwijnen, of er is niet in hen geïnvesteerd. Financiële voordelen voor het in dienst nemen van 50-plussers zijn niet bekend bij werkgevers of te omslachtig. Ook klopt de beeldvorming bij werkgevers vaak niet. Hogere leeftijd wordt geassocieerd met duur en ziek, en niet met wijsheid en ervaring.

Oproep aan politiek
De politiek is aan zet. De Tweede Kamer keek tot nu toe niet naar overbruggingsregelingen voor deze groep oudere bijstandsgerechtigden, tussen het verlies van hun WW-uitkering en de start van hun AOW-uitkering. Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB roept het nieuw te vormen kabinet op zich het lot van deze nieuwe armen aan te trekken. We willen handhaving van de inkomensaanvullingen voor oudere langdurig werklozen. Dat is geen vetpot en uiteraard gaat er nog altijd niets boven een fijne baan. Maar de kans op armoede voor deze groep, waaronder vijftigers met studerende kinderen, is dan iets minder groot. Daarom onze oproep: houd de bestaande regelingen in stand, of kom met een nieuwe regeling die het leed van oudere werklozen verzacht. Dat hebben zij niet alleen hard nodig, maar na jarenlange trouwe dienst ook meer dan verdiend.”  


KBO-PCOB steunt oproep armoedecoalitie

Volgens onderzoek van het NIBUD in Utrecht blijkt dat veel mensen met een laag inkomen dagelijks ‘in de overlevingsstand’ staan. De Utrechtse situatie geldt voor veel andere steden. Daarom schaart KBO-PCOB zich achter de klemmende oproep van de Armoedecoalitie Utrecht om “iedereen mee te laten doen en te zorgen voor voldoende inkomen.”

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zitten landelijk 810.000 mensen onder de basisbehoeftengrens. Onder hen zijn ook veel ouderen, die vanwege langdurige werkloosheid in de bijstand zitten. Met name voor werkloze 60-plussers blijft het moeilijk om een baan te vinden. Na afloop van de WW-uitkering dreigt voor velen van hen dan ook armoede.

Regelingen handhaven
Nu zijn er voor oudere werklozen nog regelingen, de IOAW en IOW. De regelingen worden echter afgebouwd, met stille armoede en hogere schulden als gevolg. Ouderen met een onvolledige AOW krijgen, denk aan migranten en expats, zijn aangewezen op aanvullende bijstand (AIO). KBO-PCOB wil handhaving van deze drie genoemde inkomensaanvullingen voor oudere langdurige werklozen. 

In Utrecht doet de gemeente al het maximale aan preventie en ondersteuning. Maar inkomensbeleid is voorbehouden aan Den Haag. KBO-PCOB ondersteunt de oproep van de Armoedecoalitie Utrecht en roept de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet op om zich het lot van deze groep mensen aan te trekken! 

 • Klik hier voor de oproep van de Armoedecoalitie


14 maart 2017


Solidariteit tussen jong en oud centraal tijdens pensioenbijeenkomst

Op 9 maart kwamen zo’n 150 KBO- en PCOB-leden naar Nijverdal. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) hield een presentatie over het pensioenstelsel en de invloed van de Europese Centrale Bank. Manon Vanderkaa, Ellen te Paske (FNV Jong) en Egbert Knoeff beantwoordden met Omtzigt de vele vragen uit de zaal. “Een erg informatieve middag, waarin het belang van solidariteit tussen de generaties nog eens werd benadrukt”, zei Manon Vanderkaa na afloop.

Pieter Omtzigt ging met de zaal in gesprek over vragen en zorgen rondom de pensioenen. Hij noemt daarbij zijn oplossingen voor een toekomstig en solide pensioenstelsel. Hij doet echter geen beloftes die hij misschien niet waar kan maken. “Ook na 15 maart wil ik u nog onder ogen kunnen komen.”

In haar bijdrage pleitte Manon Vanderkaa voor een duurzaam, transparant en betaalbaar pensioenstelsel. Ook roept ze de politiek nogmaals op om “echt om te zien naar de groep senioren met hoge zorgkosten, hoge woonlasten en zonder of met een klein aanvullend pensioen”. Maar, zegt ze ook, “wij vergeten de jongere generaties niet. Daarom hebben we Ellen te Paske van FNV Jong ook uitgenodigd.”

Oud en jong samen
Ellen te Paske spreekt onder meer over het belang van collectief sparen en risico’s delen. Het warme applaus dat haar ten deel valt, laat de steun zien van de ouderen voor de jongere generaties. Regiocoördinator Egbert Knoeff (PCOB) spreekt aanvullend wel de hoop uit dat er een mogelijkheid komt om de pensioenen weer te indexeren.

KBO-PCOB zit samen met FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals en met seniorenorganisaties FNV Senioren, KNVG, NVOG, NOOM en ANBO in een platform Jong Oud, dat werkt aan een gezamenlijke visie op een nieuw pensioenstelstel.

• Het videoverslag en een inhoudelijk verslag komen binnenkort op www.kbo-pcob.nl 


28 februari 2017


Kom ook naar de pensioenbijeenkomst van KBO-PCOB en CDA

Hoe moet het met onze pensioenen, nu en later? De politiek is aan zet. KBO-PCOB en het CDA organiseren samen een pensioenbijeenkomst op donderdag 9 maart in Nijverdal, onder leiding van Jan Medendorp (RTV Oost). Sprekers zijn Manon Vanderkaa, Pieter Omtzigt (Kamerlid CDA) en bestuurders van ouderen- en jongerenorganisaties. Komt u ook?

Datum en tijd: Donderdag 9 maart 2017, 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal
Sprekers: Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB), Pieter Omtzigt (Kamerlid CDA), panel met bestuurders van ouderen- en jongerenorganisaties
Dagvoorzitter: Jan Medendorp (o.a. RTV Oost)

Programma
• 13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
• 14.00 uur: Visie op pensioenen door Manon Vanderkaa en Pieter Omtzigt
• 14.30 uur: Interviews door Jan Medendorp a.d.h.v. ledenvragen en stellingen
• 15.15 uur: Interactie panel oud/jong plus zaal aan de hand van thema’s
• 16.00 uur: Afsluiting en borrel


Wilt u zich opgeven? Stuurt u dan een e-mail aan info@kbo-pcob.nl
 
Vragen en stellingen over uw pensioen zijn welkom! Stuurt u deze (naar keuze) naar:
– Gerry Vrielink, KBO Overijssel,
info@kbo-overijssel.nl 
– Hagar Roijackers, KBO-PCOB,
hagar.roijackers@kbo-pcob.nl 


14 februari 2017


Jong en oud samen over pensioenen

Jongeren en ouderen gaan samenwerken. Een nieuw gezamenlijk platform buigt zich over de inrichting van een nieuwe pensioenstelsel. KBO-PCOB is gesprekspartner.

Ook organiseren we op 9 maart samen met het CDA in Nijverdal een bijeenkomst over pensioenen, met ouderen en jongeren. Komt u ook?


In het nieuwe pensioenplatform zijn ouderen- en jongerenorganisaties verenigd. Naast KBO-PCOB zijn dat FNV Senioren, KNVG, NVOG, NOOM en ANBO, FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals. Het platform richt zich op het uitwisselen van informatie en standpunten over de toekomst van pensioenen.

De organisaties spraken elkaar de afgelopen jaren vaak over pensioenzaken. Samen constateerden we dat we samen willen gaan voor gedeelde belangen, en niet voor deelbelangen. Een nieuw stelsel moet uiteindelijk voor alle deelnemers, jong en oud, een goed pensioen opleveren, dat hen in staat stelt om na pensionering hun leven op een fatsoenlijk niveau voort te zetten. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: “Door samen in gesprek te gaan voeren we een constructieve dialoog, waarbij jongeren en ouderen niet tegenover, maar naast elkaar staan.”

Pensioenbijeenkomst Nijverdal
Maar hoe moet het met onze pensioenen, nu en later? De politiek is aan zet. KBO-PCOB en het CDA organiseren samen een pensioenbijeenkomst op donderdag 9 maart in Nijverdal, onder leiding van Jan Medendorp (RTV Oost). Sprekers zijn Manon Vanderkaa, Pieter Omtzigt (Kamerlid CDA) en bestuurders van ouderen- en jongerenorganisaties.


10 januari 2017


Fiscale veranderingen 2017

Een nieuw jaar betekent altijd fiscale veranderingen. De KBO zet enkele wijzigingen voor u op een rijtje. Zo gaat de ouderenkorting en het heffingsvrij vermogen omhoog, wordt de schenkingsvrijstelling verruimd en verandert de berekening van vermogensbelasting.

1. De ouderenkorting gaat omhoog
Voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 36.057 gaat de ouderenkorting gaat dit jaar omhoog van € 1.187 naar € 1.292. Voor een inkomen daarboven bedraagt de ouderenkorting € 71. Door de heffingskorting, die automatisch verrekend wordt, betaalt u minder belasting.

2. De schenkingsvrijstelling wordt verruimd
Vanaf 1 januari 2017 komt de hogere eenmalige vrijstelling terug voor de schenkbelasting voor de eigen woning. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Let op: aan deze regeling zijn bepaalde voorwaarden verbonden. U leest meer op de site van de Belastingdienst, klik hier.

3. Heffingsvrij vermogen gaat omhoog, berekening van vermogensbelasting verandert
In 2017 gaat het heffingsvrije vermogen – het deel van uw vermogen waar u geen belasting over hoeft te betalen – omhoog naar € 25.000 per persoon. Ook verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn vanaf dit jaar 3 vermogensschijven.
De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om dat voordeel te berekenen. Meer leest u hier.


13 december 2016


Pensioenkortingen 2017 lijken van de baan

Voorzichtig goed nieuws voor veel gepensioneerden. Na het ABP verwachten nu ook de pensioenfondsen PFZW en PMT niet te hoeven korten in 2017. Door rentestijgingen staan de meeste fondsen er inmiddels iets beter voor dan eerder dit jaar, toen de kortingsdreiging reëel was. KBO-PCOB deed toen een krachtig beroep op het Rijk om korting in 2017 te voorkomen.

Volgens De Telegraaf gaan de vijf grootste fondsen volgend jaar naar verwachting niet korten. ABP heeft eerder laten weten wel de premies te verhogen. Staatssecretaris Klijnsma zei vorige maand al dat bij een gelijkblijvende situatie een korting bij de meeste fondsen niet nodig is. Ze benadrukte wel dat er pas na 31 december definitief uitsluitsel komt.

In oktober deden KBO-PCOB en andere ouderenorganisaties een uiterst beroep op minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Jetta Klijnsma om korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen. Wij stuurden het kabinet hiertoe twee brieven: 

 • Lees hier de brief van de ouderenorganisaties aan minister-president Rutte. 
 • Lees hier de brief aan staatssecretaris Klijnsma met voorstellen om pensioenkorting te voorkomen.

Dekking, herstel, indexatie
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Wij vinden dat bij een dekkingsgraad van 100% of hoger nooit gekort mag worden. Ook willen we de hersteltermijn verlengen. Indexatie moet weer in beeld komen. Ook al is er nu positief nieuws te melden over 2017, dat blijft onze inzet richting politiek!”


22 november 2016


Economische groei? Niet voor 55+ werklozen

‘Werkloosheid blijft dalen’, zo bericht het CBS. KBO-PCOB dook in die cijfers. Wat blijkt? In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal uitkeringsgerechtigden ouder dan 55 jaar. 55-plussers vormen verreweg de grootste groep met een werkloosheiduitkering (8,4%). De economische groei en bijbehorende daling van de werkloosheid lijkt dus aan de groep 55-plussers voorbij te gaan.

De verkiezingskoorts loopt op en de regeringspartijen hebben goed nieuws nodig. In dat licht is het begrijpelijk dat een daling in werkloosheid veel aandacht krijgt in de media.

Bron van het nieuws is voor een belangrijk deel het CBS. Het CBS hanteert grote leeftijdscategorieën. De oudste gemeten groep van de beroepsbevolking is 45-75 jaar. De daling binnen deze groep is minder groot dan bij jongeren. Voor ouderen (50-plus 7,4% en 55-plus 8,4%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,7%.

Financiële problemen
Werkloze 55-plussers hebben het niet alleen heel moeilijk op de arbeidsmarkt, ze komen steeds vaker in de financiële problemen. Uit onderzoek van Nibud en CentiQ weten we dat bijna 70% moeilijk tot zeer moeilijk rondkomt. Driekwart heeft met betalingsachterstanden te maken.

“KBO-PCOB vindt dat juist in deze verkiezingstijd het licht vol moet komen te staan op het grote aantal werklozen boven de 55 jaar. Nu profiteert deze groep duidelijk niet van de economische groei, waar het grootste deel van Nederland nu eindelijk wel van kan profiteren”, aldus Manon Vanderkaa. 


8 november 2016


Onduidelijkheid effecten generatiepact op oud en jong

Tientallen oudere ambtenaren van de gemeente Den Haag moeten duizenden euro’s aan pensioenopbouw terugstorten, bleek recent. Daarmee komt het generatiepact, waar oud en jong van zouden profiteren, in een minder gunstig daglicht te staan. De KBO vindt dat er nog veel onduidelijk is over oorzaak, gevolgen en communicatie.

Wat is er aan de hand? 35 gemeenten hebben een ‘generatiepact’ ingevoerd, waarbij oudere ambtenaren ruimte maken voor jongere collega’s. De ouderen gaan in deeltijd werken met behoud van een volledige pensioenopbouw. Voor jongeren komt daarmee (meer) plek bij de gemeente.

De eerste stad die hiermee begon was Den Haag. De regeling kreeg in heel Nederland navolging (klik hier voor een overzicht). Maar juist in Den Haag zet de Belastingdienst nu een streep door de combinatie van generatiepact en vroegpensioen. Dit is natuurlijk buitengewoon zuur voor de ouderen die gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Maar de mogelijke gevolgen zijn ook groot voor jongeren, die niet meer via deze constructie aan een gemeentebaan komen.

KBO-PCOB heeft zorgen over het generatiepact en hoopt dat de gemeente(n), het ABP, de Belastingdienst en de vakbond er samen goed uitkomen, in het belang van jong en oud. Directeur Manon Vanderkaa: “Alle betrokken partijen zouden om de tafel moeten om te zoeken naar een goede oplossing voor de regeling en de uitwerking ervan. Laten we daarnaast inzetten op behoud van het generatiepact, ook in andere gemeenten en in andere sectoren. Het zou heel jammer zijn als een dergelijk mooi initiatief ten einde komt.”


25 oktober 2016


Ouderenorganisaties schrijven kabinet: voorkom pensioenkorting!

KBO-PCOB en andere ouderenorganisaties doen een uiterst beroep op minister-president Rutte en staatssecretaris Klijnsma om korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen. Wij stuurden het kabinet hiertoe drie voorstellen.

Per brief stellen de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, KNVG, NVOG en NOOM dat korting op de pensioenen niet alleen gepensioneerden treft, maar ook de mensen die werken en nu nog pensioen opbouwen. De organisaties vinden dat het kabinet zich voor alle generaties moet inzetten om die onnodige korting op de pensioenen te voorkomen. Het kabinet ontloopt zijn verantwoordelijkheid als met ingrijpen wordt gewacht tot na de verkiezingen.

Staatssecretaris Klijnsma onderzoekt of pensioenkorting te voorkomen is door het oprekken van de hersteltermijn van pensioenfondsen. De ouderenorganisaties vinden dit geen adequate oplossing, omdat dit slechts een jaar uitstel zou betekenen en mogelijk daarna tot hogere kortingen gaat leiden.

Wij hebben drie tegenvoorstellen:

 1. Om de noodzaak tot korting te beoordelen, moet gekeken worden naar alle toekomstige verplichtingen van het pensioenfonds en naar het daarbij behorende rendement op het beschikbare vermogen. Vaak zal korting dan niet nodig blijken. 
 2. Kortingen worden in de wet het laatste middel genoemd. Daarom willen de ouderenorganisaties dat bij een dekkingsgraad van 100% of hoger nooit gekort mag worden. 
 3. Een kostendekkende pensioenpremie is gewenst. De premie is bij een aantal pensioenfondsen nu niet kostendekkend en levert tot 2021 een gemiddeld tekort op van 70 tot 100 miljard euro inbreng. 
 • Lees hier de brief van de ouderenorganisaties aan minister-president Rutte. 
 • Lees hier de brief aan staatssecretaris Klijnsma met voorstellen om pensioenkorting te voorkomen.


11-10-2016


Spannend pensioendebat tussen oud en jong

Op 4 oktober organiseerde KBO-PCOB een debat. Wetenschappers, jongeren en ouderen gingen met elkaar in gesprek over AOW en pensioenen. Waar ligt de toekomst? De gemoederen liepen af en toe hoog op, maar het was vooral een vruchtbare bijeenkomst. “We zijn weer aan het denken gezet.”

Onze oudedagsvoorziening staat op de tocht. Bernard van Praag (emeritus hoogleraar economie) en Martin Pikaart (voorzitter Alternatief Voor Vakbond en auteur van De Pensioenmythe) benadrukken dat steeds minder jongeren de AOW-premie betalen voor steeds meer ouderen. Van Praag is hierdoor “helemaal niet zo optimistisch” over de toekomstbestendigheid van de AOW. Don van der Steeg, bestuurslid CNV en werkzaam in de pensioenwereld, denkt dat de AOW niet meer past bij de wensen en mogelijkheden van jongeren.

Van Praag bekritiseert de nieuwe wetgeving over de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Hij vindt indexaties en paniek overbodig en krijgt daarvoor bijval vanuit de zaal. Lijnrecht tegenover Van Praag staat Pikaart. Deze zegt
dat de huidige situatie ouderen bevoordeelt ten koste van jongeren. De temperatuur in de zaal liep flink op. “Jullie spelen jong en oud tegen elkaar uit en dat is niet terecht!”

Wie heeft er nu gelijk? Econoom en universitair hoofddocent Marike Knoef denkt dat het tijd is om de strijdbijl te begraven en samen op zoek te gaan naar een ander stelsel. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa concludeert: “Laten we uit de stellingen komen en ook de komende tijd samen blijven nadenken en praten over een duurzame en solidaire oudedagsvoorziening.”

Meer informatie

 • Een debatverslag staat binnenkort op www.kbo.nl en in het decembernummer van Nestor 
 • Informatie over het SER-advies pensioenstelsel en de reactie van KBO-PCOB staat hier
 • Het standpunt van KBO-PCOB t.a.v. flexibilisering AOW staat hier


27 september 2016


Ouderen juichen niet mee over koopkracht-plusje

Een klein plusje, dat is wat ouderen na acht jaar koopkrachtdaling hooguit krijgen. Nibud deed onderzoek in opdracht van ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG, KNVG en NOOM.

Senioren geloven niet zomaar in echt koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar. Daarvoor is de kloof met werkenden te groot geworden. Reparatie is hard nodig.

  

De nieuwe Nibud-cijfers bevestigen wat veel ouderen al aan den lijve ervaren. Reden voor de ouderenorganisaties om niet mee te juichen met het positief gebrachte Prinsjesdagnieuws. Zo blijkt dat ouderen met een gemiddeld pensioen er onder Rutte-I en -II tot wel 6,7% op achteruit gingen.

Dit jaar gingen werkenden er zo’n 3% op vooruit terwijl gepensioneerden er tot wel -9% op achteruit gingen. De kloof ontstond in 2007, werd de afgelopen jaren groter en wordt ook volgend jaar in stand gehouden. De koopkracht van gepensioneerden beweegt zich grotendeels langs de nullijn, terwijl veel werkenden een flinke plus krijgen. Aan dat verschil moet een einde komen, vinden de ouderenorganisaties.

Concreet vragen de ouderenorganisaties aan het zittende en het toekomstige kabinet: dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden. En compenseer mensen die zwaarder geraakt worden door een stapeling van hoge zorgkosten, woonlasten, korten pensioenen en fiscale maatregelen.

 • Klik hier voor het Nibud-rapport 2017 en het persbericht  

13 september 2016


Ouderen naar Den Haag: stilte doorbreken rond armoede

Financieel volledig in het nauw komen door jarenlang inleveren. Op dinsdagmiddag 13 september kreeg de Tweede Kamer van ouderen persoonlijk te horen hoe dat voelt. De KBO overhandigde de indrukwekkende verhalenbundel ‘Ouderen doorbreken de stilte’. Met Prinsjesdag in aantocht willen we de politiek laten weten dat geldgebrek realiteit is voor veel 65-plussers.

Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig. Met lang niet alle ouderen gaat het zo goed als vaak gedacht. De KBO deed een ledenoproep en kreeg honderden verhalen binnen uit heel Nederland. Van jonge senioren die bang zijn voor wat er na hun pensionering gaat gebeuren tot heel kwetsbare ouderen die zich hun laatste levensjaren anders hadden voorgesteld.

We begrijpen als KBO dat door de veranderende economie aanpassingen nodig zijn ten aanzien van de financiële oudedagsvoorziening. Maar nu worden veel ouderen onevenredig geraakt door kabinetsmaatregelen. Hun koopkracht daalt al acht jaar op rij, blijkt uit Nibud-onderzoek in opdracht van verschillende ouderenorganisaties. Komende Prinsjesdag komen we in gezamenlijkheid met nieuwe cijfers. Manon Vanderkaa: “Met de politiek gaan we nu in gesprek over oplossingen. Onze belangenbehartiging is gericht op een solidaire en leefbare maatschappij, waarin oud en jong omzien naar elkaar.”

 • Op www.kbo.nl kunt u de bundel gratis downloaden.

30 augustus 2016


Koopkrachtreparatie: strooigoed of structureel?

Nederlanders gaan er in 2017 gemiddeld iets op vooruit, stelt politiek Den Haag. Ook ouderen kunnen volgens de media eindelijk een koopkrachtstijging tegemoet zien. Dat is na acht jaar koopkrachtdaling heel hard nodig, vindt de KBO.

Zowel mensen met alleen AOW als een aanvullend pensioen zouden volgend jaar een extraatje krijgen van het kabinet.

De KBO heeft in de afgelopen maanden hard gestreden voor koopkrachtverbetering voor ouderen. Door middel van acties (Ouderen doorbreken de stilte, Hartenkreet van ouderen) en gesprekken (lees meer) vroegen we aandacht voor de benarde financiële positie van veel ouderen.

De KBO is blij dat het kabinet de verwachte koopkrachtdaling voor 2017 nu lijkt te willen gaan aanpakken, al zijn de precieze cijfers nog niet bekend. Zo weten we nog niet of ouderen er net zoveel op vooruitgaan als werkenden in dezelfde inkomenscategorie. In de afgelopen jaren zagen we dat werkenden er veelal meer op vooruitgingen dan gepensioneerden. De KBO vindt dat onderscheid niet terecht.

Verschillen tussen gemeenten
Daarnaast is het de vraag in hoeverre het kabinet de grote verschillen tussen gemeenten in acht neemt. In sommige gemeenten zijn de kosten voor hulp en ondersteuning veel hoger dan in andere gemeenten. Dat kan veel invloed hebben op de koopkracht van mensen, vooral hen die veel zorg nodig hebben (lees meer).

Geen strooigoed, maar échte reparatie!
De KBO hoopt dat deze koopkrachtreparatie niet eenmalig is. Ouderen verdienen na jarenlange financiële achteruitgang perspectief. Een nieuw kabinet dient hun dat te geven!


9 augustus 2016


Pensioenen niet korten bij lage rente!

De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen duikt onder de 90 procent. In 2017 zullen de pensioenen waarschijnlijk gekort worden, na het al jarenlang uitblijven van indexatie. De KBO wil snel een oplossing. Onze eis daarbij: stel het korten van pensioenen uit zolang de Europese Centrale Bank de rente extreem laag houdt.

Voor veel ouderen komt pensioenkorting in 2017 buitengewoon ongelukkig uit. Manon Vanderkaa: “Door een stapeling van kabinetsmaatregelen en andere ontwikkelingen, daalt de koopkracht van ouderen al acht jaar op rij. Denk aan hoge zorgkosten, hoge huren, minder belastingaftrek, gemeenten die minder zorg vergoeden en geen inkomensondersteuning meer geven.”

De realiteit van armoede onder ouderen werd ons duidelijk bij de actie ‘Ouderen doorbreken de stilte’. We ontvingen honderden schrijnende verhalen over wat het anno 2016 betekent om van steeds minder geld te moeten rondkomen (lees meer) “Anders dan jongeren, hebben veel ouderen nauwelijks nog mogelijkheden om hun inkomen aan te vullen. Dit voedt de onzekerheid en angst voor de toekomst.”

Hoe moet het dan verder met de pensioenen? Het CPB kwam onlangs met een reactie op het plan om pensioenen te individualiseren. Kort samengevat: dat is te duur en te riskant. De KBO reageerde kort geleden al op de Perspectiefnota van Jetta Klijnsma. De KBO ziet daarin positieve elementen, zoals behoud van collectiviteit en solidariteit, maar waarschuwt ook voor grote overgangsproblemen, de gevaren van keuzevrijheid en het negeren van de huidige problemen. (lees meer)


12 juli 2016


Ouderen doorbreken de stilte rond armoede

Jarenlang inleveren, wat betekent dat als je oud bent? De KBO bundelt de verhalen in het boekje ‘Ouderen doorbreken de stilte’. Directeur Manon Vanderkaa: “Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig. Met lang niet alle ouderen gaat het financieel goed. Deze verhalenbundel toont aan welke groep ouderen vaak vergeten worden.”

We vroegen onze leden om de stilte te doorbreken en te laten horen wat ze merken van het overheidsbeleid. Dat hebben we geweten. Via de post en een speciale website kregen we honderden verhalen binnen uit heel Nederland.

Huizen moeten poetsen om de vaste lasten te dragen, financieel leunen op de kinderen, afzien van noodzakelijke medicatie uit geldgebrek en schrappen van alle dingen die het leven leuk maken. Manon Vanderkaa: “De verhalen zijn stuk voor stuk schrijnend, en anno 2016 bijna niet te geloven. Dit vraagt om een politiek en maatschappelijk antwoord.”

De KBO begrijpt dat door de veranderende economie aanpassingen nodig zijn ten aanzien van de financiële oudedagsvoorziening. Maar nu worden veel ouderen onevenredig geraakt door kabinetsmaatregelen. Hun koopkracht daalt al acht jaar op rij, zo weten we uit Nibud-onderzoek. Onze eigen onderzoeken bevestigen dit steeds weer.

Manon Vanderkaa: “Met de politiek gaan we nu in gesprek over oplossingen. Onze belangenbehartiging is gericht op een solidaire en leefbare maatschappij, waarin oud en jong omzien naar elkaar.”

 

  U kunt u de bundel hier downloaden.

  


28 juni 2016


Zorgen over huurmarkt door verhuurderheffing

De Unie KBO maakt zich grote zorgen over de huurmarkt voor senioren. De hoge verhuurderheffing heeft grote gevolgen. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Aanbod én betaalbaarheid van huurwoningen komen direct in gevaar.”

De verhuurderheffing van 2 miljard euro per jaar betalen de woningcorporaties. Zij houden hierdoor minder over voor bouwen (denk aan seniorenwoningen) en het leefbaar houden van wijken. De evaluatie die minister Blok vorige week naar de Tweede Kamer stuurde, laat forse negatieve effecten zien: hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop van sociale huurwoningen.

De Unie KBO vindt dat er genoeg geschikte en betaalbare woningen moeten zijn voor ouderen en zorgbehoevenden. Ook met het oog op langer zelfstandig thuis wonen. Manon Vanderkaa: “Voor veel oudere huurders is de huur inmiddels niet op te brengen, zo horen we steeds vaker terug van onze leden. De hoge verhuurderheffing baart ons daarom grote zorgen.”

Ten strijde tegen verhoging
De verhuurderheffing is een soort ‘huurdersbelasting’ die verhuurders aan het Rijk betalen. Deze wordt grotendeels betaald uit de huurverhogingen. In de periode 2009-2015 was die verhoging 100 euro per maand, een fors bedrag voor bijvoorbeeld ouderen met alleen AOW.

Vooral huurders met een lager inkomen betalen de prijs van de verhuurderheffing. Dit vindt de Unie KBO onacceptabel: “We trekken met onder meer de Woonbond ten strijde tegen de hoge verhuurdersheffing en de doorbelasting daarvan aan huurders. Voor ouderen, zeker degenen met een kleine portemonnee, moeten er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar komen!”


14 juni 2016


Advies KBO in actieplan ouderenwerkloosheid

Minister Asscher lanceerde een actieplan om werkloosheid onder ouderen aan te pakken. Hij komt de KBO hierin tegemoet. De zogenoemde no-risk polis (doorbetaling bij ziekte) gaat omlaag van 62 naar 56 jaar. Directeur Manon Vanderkaa: “De KBO blijft strijden voor verdere verlaging naar 50 jaar, zodat de kans op langdurige werkloosheid verder daalt.”

 

Met de maatregel haalt Asscher een belangrijke drempel weg om senioren aan te nemen. In de no-risk polis komt het risico voor werkgevers op ziekte bij oudere werknemers voor rekening van de overheid.

Probleemonderschatting 50 tot 56 jaar
Hoewel er in het actieplan van Asscher veel staat over 50-plussers, zijn de maatregelen veelal gericht op 56-plussers. De aanname is dat de groep 50-56 zich wel redt. Dit is niet zo, weten wij. De KBO betoogde eerder dat gegoochel met cijfers en statistiek verhult hoe groot het probleem is. Werkloos raken bij 50 jaar geeft een grote kans op langdurige werkloosheid.

De langere termijn
De KBO ziet het voorstel van Asscher als een goed begin. Maar om werkloosheid onder ouderen ook op langere termijn daadwerkelijk aan te pakken, moeten de leeftijdsgrenzen van de no-risk polis en ook de mobiliteitsbonus (nu nog alleen voor 56-plussers) verder omlaag. Manon Vanderkaa: “Nederland telt 200.000 werkloze ouderen, waarvan zeventig procent langdurig. Alles moet er nu op gericht zijn deze aan het werk te krijgen én te houden.”

Lees hier onze KBO-voorstellen tegen ouderenwerkloosheid


31 mei 2016


Unie KBO reageert op pensioenrapport SER

‘Pensioenroof!’ oordeelt De Telegraaf over ons huidige pensioenstelsel. Tijd voor een nieuw stelsel? De Sociaal- Economische Raad (SER) komt met een nieuwe pensioenvariant: een persoonlijke pot waarbij de risico’s wel collectief worden gedeeld. De KBO adviseerde de SER en reageert op het voorstel.

De SER schetst meerdere scenario’s voor een toekomstig pensioenstelsel. Daarbij is vooral gekeken naar de variant van een individueel pensioenpotje met collectieve risicodeling.

De KBO adviseerde de SER. We benadrukken dat in het toekomstig pensioenstelsel deelnemers risico’s met elkaar moeten kunnen blijven delen. Directeur Manon Vanderkaa: “In het huidige stelsel staat solidariteit tussen generaties centraal. Dat positieve aspect wil de KBO ook in een nieuw stelsel behouden.” Komende maanden voeren we daarover gesprekken met beleidsmakers en bestuurders.

Omdat de pensioenfondsen er momenteel slecht voor staan, gaan er stemmen op om zo snel mogelijk een nieuw stelsel in te voeren tegen de ‘pensioenroof’. Manon Vanderkaa waarschuwt: “Pensioenen zijn complex én ongelooflijk belangrijk voor zowel jong als oud. We moeten daarom geen overhaaste stappen zetten onder druk van de lage rente, maar alle varianten en voors en tegens goed tegen elkaar blijven afwegen”.

Nu maatregelen treffen
Ondertussen blijft de oproep van de KBO overeind om ouderen te compenseren voor de dreigende pensioenkortingen. Vanderkaa: “Door de lage rentestand moeten veel pensioenfondsen dit jaar korten, terwijl ouderen inmiddels al acht jaar op rij aan koopkracht inleveren. Wij roepen het kabinet daarom nogmaals op niet alleen te kijken naar de toekomst, maar ook maatregelen te treffen die de huidige, soms heel pijnlijke, situatie van een grote groep gepensioneerden verbeteren. Verhoog bijvoorbeeld tijdelijk de rekenrente, zodat fondsen niet hoeven te korten”.


10 mei 2016


Schrap de mantelzorgboete

De kostendelersnorm, ofwel mantelzorgboete, leidt tot debat. AOW-ers met een AIO-uitkering moeten de boete nu al betalen. De Unie KBO pleit voor algehele afschaffing van de mantelzorgboete.

We dienden samen met 5 andere organisaties een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Directeur Manon Vanderkaa: “Deze maatregel is volstrekt oneerlijk en moet onmiddellijk van tafel”.

Hoe zat het ook alweer met die mantelzorgboete? Op 1 juli 2014 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Werk en Bijstand. Belangrijk onderdeel was de kostendelersnorm (mantelzorgboete). Er kwam fors maatschappelijk verzet. Desondanks werd de mantelzorgboete voor AOW-ers niet geschrapt. Wel kwam er, mede onder druk van de Unie KBO, een toezegging tot het doen van onderzoek en werd de invoering uitgesteld tot 1 juli 2016. Inmiddels is dit opgetrokken naar 1 januari 2018.

Migranten getroffen
Dat uitstel geldt echter niet voor AOW-ers met een AIO-uitkering (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). De korting op de AIO is per 1 januari 2015 gewoon doorgegaan. De AIO is een vorm van bijzondere bijstand voor AOW-ers die minder ontvangen dan het sociaal minimum. In de praktijk zijn dit grotendeels migrantenouderen. Als zij bij hun kinderen gaan inwonen omdat zij zorg nodig hebben, worden zij nu al geconfronteerd met de kostendelersnorm. Hoe meer personen op hetzelfde adres, hoe lager de AIO-aanvulling. Ouderen met een AIO-aanvulling gaan er honderden euro’s per maand op achteruit.

Manon Vanderkaa wil de mantelzorgboete voor alle AOW-ers, met en zonder AIO, afschaffen: “De kostendelersnorm voor AOW-ers is uitgesteld tot 2018. Wat ons betreft wordt dat afstel. Maar we moeten ook oog hebben voor de migrantengezinnen die nu al getroffen zijn door de maatregel. De mantelzorgboete is volstrekt oneerlijk voor zorgbehoevende ouderen en hun zorgzame kinderen. Tijd dus dat deze maatregel helemaal van tafel gaat!”


26 april 2016


Kamer buitenspel bij pensioenen?

Mede door de KBO dringt het eindelijk tot de Tweede Kamer door dat er iets moet gebeuren met de pensioenen. En dat koopkrachtherstel voor 65-plussers hard nodig is. Meerdere Kamerfracties dienden voorstellen (moties) in om de situatie rond pensioenen te verbeteren. Het is alleen zeer de vraag of het kabinet de goede plannen gaat steunen…

Op 20 april debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma over het pensioenstelsel. Diverse Kamerleden dienden daarbij moties in om de koopkracht van ouderen te verbeteren. De KBO roept op tot steun aan deze moties. De moties waarvoor de KBO steun vraagt komen van 50PLUS, fractie-Klein, de PVV en de SP.

Wat beogen de moties? 50Plus vraagt om pensioenkortingen te voorkomen of te compenseren en om indexatie mogelijk te maken. Norbert Klein wil maatregelen om het koopkrachtverlies van gepensioneerden tegen te gaan. De PVV wil de vaste rekenrente opnieuw invoeren om te voorkomen dat pensioenfondsen onnodig moeten korten. En de SP wil dat het kabinet voor de zomer een voorstel doet om korten van pensioenen te voorkomen en (gedeeltelijke) indexatie weer mogelijk te maken. Allemaal voorstellen die in lijn liggen met wat de KBO wil.

Stemming volgt op dinsdagmiddag 26 april. Neemt het kabinet de plannen over? De KBO houdt het voor u scherp in de gaten.


12 april 2016


Huurtoeslag of zorgtoeslag gestopt? Let op!

De Belastingdienst stuurde eind maart brieven over het stopzetten van huur- en zorgtoeslag. Dit is in sommige gevallen onterecht, weten wij via onze Belastinghulpen. Is dat bij u ook zo? Let dan op. Controleer altijd of de beschikking van de Belastingdienst klopt. Zo niet, onderneem dan actie.

Kort geleden stuurde de Belastingdienst 14.000 burgers een brief. Daarin staat dat huurtoeslag, zorgtoeslag of beide zijn gestopt, omdat de extra vrijstelling op vermogen vervalt.

Soms is dit onterecht. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “De invulhulpen van de Belastingservice Ouderenbonden melden ons gevallen waarin de Belastingdienst onterecht de huurtoeslag, de zorgtoeslag of allebei heeft gestopt. Het vermogen van de oudere was in die situaties niet ‘te hoog’ om de toeslag te mogen ontvangen. Ga dus niet zomaar akkoord met de beschikking, controleer altijd of u misschien toch recht heeft op de toeslag.”

Controleer altijd de informatie die de Belastingdienst u stuurt, want het is niet zeker dat het klopt. Vraag zo nodig hulp van een belastinginvuller van de ouderenbonden. Manon Vanderkaa: “Controleer of uw vermogen niet te hoog is en of u aan de andere voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan kunt u opnieuw toeslag aanvragen.”

Opnieuw aanvragen van de toeslag(en) kan via de BelastingTelefoon van de Belastingdienst:
tel. 0800 - 0543 (gratis), maandag-donderdag van 8.00 tot 20.00u en vrijdag van 8.00 tot 17.00u.
 
• Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst


29 maart 2016


Verdeel de pensioenpijn eerlijk

Nu pensioenkortingen vrijwel onvermijdelijk zijn, moet de overheid de pensioenpijn eerlijk verdelen. Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “De rekenrente moet tijdelijk omhoog en er moet koopkrachtcompensatie komen voor ouderen met een kleine beurs.”

De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen duikt onder de 90 procent. In 2017 zullen de pensioenen waarschijnlijk gekort worden. Voor veel ouderen komt dit buitengewoon ongelukkig uit. Manon Vanderkaa: “Door een stapeling van kabinetsmaatregelen en andere ontwikkelingen, daalt de koopkracht van ouderen al acht jaar op rij. Denk aan hoge zorgkosten, hoge huren, minder belastingaftrek, gemeenten die minder zorg vergoeden en geen inkomensondersteuning meer geven.”

Hogere rente
Wat stelt de KBO voor? Om te beginnen: laat de pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente hanteren. Die eis vloeit voort uit het gezamenlijke pensioenmanifest van de KBO en collega-seniorenorganisaties KNVG, NOOM, NVOG en PCOB. Deze tijdelijke maatregel is bedoeld ter overbrugging. Het kabinet is bezig met een nieuw pensioenstelsel dat beter past bij de realiteit van een minder hard groeiende economie en een andere bevolkingsopbouw en arbeidsmarkt dan in de afgelopen decennia.

Compenseer lage inkomens
En verder: compenseer de koopkrachtdaling bij ouderen met een laag inkomen, hoge zorgkosten en wat spaargeld. Manon Vanderkaa: “Uit de berekeningen die het Nibud voor ons als ouderenorganisaties maakte, blijkt dat dit de groep is die er het hardst op achteruit gaat. Die ouderen verdienen na acht jaar inkomensverlies een financiële compensatie. Zeker nu werkenden er met het kabinetsbeleid juist op vooruit zijn gegaan.”


15 maart 2016


 

Cijfers en advies CPB negatief voor ouderen

 

Uit het nieuwste rapport van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de koopkracht van ouderen in 2017 weer daalt. Daarnaast doet het CPB voorstellen die veel mensen raken, waaronder senioren: anders belasten van de eigen woning en verknopen van pensioen aan koophuis. De Unie KBO vindt dit ongewenst.

Op 7 maart kwam het CPB met hun kortetermijnraming (‘CPB policy Brief|2016/03’). Het ziet er in 2017 voor ouderen niet best uit. Het CPB verwacht voor 2017 een mediane koopkrachtdaling voor 65-plussers van -1,3% en voor uitkeringsgerechtigden van -1%. De werkenden gaan er (opnieuw) op vooruit, en wel met +0,6%.
De koopkracht van veel senioren gaat al acht jaar op rij achteruit. Pensioenen worden niet of nauwelijks geïndexeerd. De zorgkosten, eigen bijdragen, eigen risico en premies stijgen, de compensaties en fiscale aftrekmogelijkheden verminderen of verdwijnen. Leden in onze achterban maken zich serieus zorgen. Zij vragen meer dan ooit om actie.

Het CPB-rapport bevat daarnaast opmerkelijke stellingen over ‘arrangementen die inkomen herverdelen over de levensloop’:
1. Belasten eigen woning in box 3 en afschaffen van de ‘Hillenregeling’
2. Minder pensioenopbouw woningbezitters (“verknoping pensioen en eigen woning”)
Mochten deze aanbevelingen van het CPB tot overheidsbeleid worden, dan heeft dit nogal wat gevolgen voor huizenbezitters en voor het pensioenstelsel.

De Unie KBO en collega-organisaties KNVG, NVOG, NOOM en PCOB willen zo snel mogelijk in gesprek met minister Asscher over de koopkracht van ouderen en de mogelijke gevolgen van deze CPB-adviezen.


1 maart 2016


Boosheid over langer doorwerken herkenbaar en terecht

Veel oudere werknemers voelen zich overvallen door de snelle verhoging van de pensioenleeftijd. Vaak zijn ze boos, zo toont onderzoek van het NIDI aan. De KBO herkent en begrijpt deze boosheid. Overheid en werkgevers moeten de gevoelens van oudere werknemers serieus nemen. En nu meer inzetten op deeltijdpensioen en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Onze achterban is heel divers. Veel leden zijn tot op hoge leeftijd fit en bij de tijd. Maar voor een hele grote groep geldt dat helemaal niet. Denk aan ouderen met weinig opleiding die jong begonnen zijn met werken. Die hebben, net zoals het NIDI-onderzoek blootlegt, vaak meerdere fysieke aandoeningen. En zijn – in onze ogen terecht – boos op de overheid die de pensioenleeftijd verhoogt.

Hebben oudere werknemers tijd genoeg gehad om zich op de veranderingen voor te bereiden? De KBO weerspreekt dat. De gewenningsperiode duurde niet zo heel lang. De huidige vijftigers en zestigers moeten fors langer doorwerken dan de groep die nu 70+ is. Werken tot 67 jaar is weliswaar niet verplicht. Maar in de praktijk moet het vaak wel, omdat eerder stoppen veel geld (pensioen) kost. De KBO wil daarom meer mogelijkheden voor een deeltijdpensioen: minder werken zonder er teveel in inkomen op achteruit te gaan.

De KBO ziet daarnaast oplossingen in een leeftijdsbewust personeelsbeleid en in arbeidsomstandigheden op maat:
• Rekening houden met levensfase, behoeftes en mogelijkheden van de werknemer.
• Optimaal benutten van kennis en capaciteit van de werknemer.
• Preventieve maatregelen om duurbelasting te voorkomen.


 

16 februari 2016


Tweede Kamer miskent financiële achteruitgang ouderen

“Ouderen in Nederland moeten niet klagen”, is het dominante geluid in Den Haag. Eind januari vond een debat plaats over de koopkrachtontwikkeling bij ouderen.
Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “De berichten over pensioenfondsen en de zorgen van veel ouderen daarover maken dit debat extra actueel. Daarom is het erg wrang dat zo weinig Kamerleden de financiële zorgen begrijpen die leven bij veel gepensioneerden.”

De Tweede Kamer hield op verzoek van 50PLUS een 30-ledendebat over koopkrachtontwikkeling bij ouderen. Vanderkaa: “Jammer dat het debat primair ging over cijfers van het CBS en CPB. Kijk je op huishoudniveau, dan ontstaat er een heel ander beeld. Het NIBUD doet dit al jaren in opdracht van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, NVOG en NOOM [klik voor het rapport]. Daar zie je dikke minnen voor seniorhuishoudens, met name bij hoge zorgkosten. Ouderen gaan er al acht jaar in koopkracht op achteruit!”

Pensioenen
De kranten staan bol van alarmerend nieuws rond pensioenen. Pensioenfondsen verwachten te moeten korten in 2017. “Dit is precies wat ouderen bezighoudt. De minister spreekt over een veilige financiële oudedagsvoorziening, maar de huidige lage rentestand en strenge pensioenregels bedreigen deze voorziening de komende jaren sterk. Indexering lijkt de komende jaren haast onmogelijk.” In mei debatteert de Kamer verder over pensioenen.

Ontzien bij huurverhoging
Intussen blijft de KBO vechten voor verbetering van koopkracht. Zo heeft onze lobby er mede voor gezorgd dat ouderen worden ontzien bij de inkomensafhankelijke huurverhoging [klik hier].


26 januari 2016


Lobbysucces afkoop klein pensioen:
compensatie voor alle gedupeerden

Pensioenfondsen kopen een klein pensioen vaak af. Na de AOW-leeftijd werd deze afkoopsom overgemaakt. Door de verhoging van de AOW-leeftijd vindt de afkoop plaats voordat men AOW ontvangt. Met als gevolg dat de afkoopsom verrekend werd met o.a. de AOW-partnertoeslag. De Unie KBO en Kamerlid Pieter Omtzigt wilden dat alle gedupeerden compensatie krijgen. Ook degenen die geen officieel bezwaar hebben gemaakt. Recent werd bekend dat dit ook gaat gebeuren.

Wat is er aan de hand? Pensioenfondsen hebben het recht om een klein pensioen af te kopen.
Door verhoging van de AOW-leeftijd is bij een groep senioren het pensioen afgekocht vóórdat de AOW-gerechtigde leeftijd was bereikt. Gevolg is dat de afkoopsom in mindering kwam op inkomensafhankelijke regelingen zoals de AOW-partnertoeslag. Manon Vanderkaa: “Degenen die hiermee te maken hebben, zijn de dupe van het feit dat gewijzigde wetgeving (verhoging AOW-leeftijd) niet aansluit op de praktijk.”

Dit moest natuurlijk worden gerepareerd en dat heeft de regering inmiddels ook gedaan. Maar hoe zit het met degenen die nog in het gat vielen tussen het afkoopmoment en de verhoogde AOW-leeftijd? Mensen die bezwaar of beroep hebben aangetekend, kwamen in aanmerking voor een nabetaling. Anderen niet. De Unie KBO drong er, net als Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) bij de Tweede Kamer op aan om alle gedupeerden in aanmerking te laten komen voor de nabetaling. Met succes; alle gedupeerden krijgen compensatie. Manon Vanderkaa. "We zijn blij dat ons gezamenlijk pleidooi tot resultaat heeft geleid."


Klik hier voor de brief van de Unie KBO aan de Tweede Kamer (14 januari 2016)


Archief