Ouderenbonden lokaal

KBO thuis

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

          


U bevindt zich hier: KBOthuis > Wmo > Ouderenbonden lokaal 

Wmo    Wmo-voorzieningen   Wmo 2015    Gemeentelijk beleid    Ouderenbonden lokaal    Bezwaar


 
Ouderenbonden lokaal

Voor de ouderenbonden zijn twee verschillende zaken van belang. Allereerst is dat de belangenbehartiging op lokaal niveau van ouderen. Als tweede de andere rol die de ouderenbonden innemen binnen de Wmo in de lokale samenleving.

De Unie KBO heeft met partners verschillende projecten uitgevoerd ter ondersteuning van de lokale ouderenbonden in de Wmo:

 1. Project Lokaal in de Steigers
 2. Project de Kanteling
 3. Project Betrokken bij Buurtbeleid

Op dit moment participeert de Unie KBO als CSO-partner in het programma 'Aandacht voor iedereen'.


 
Inhoud (Klik op het gewenste onderwerp)

 

Belangenbehartiging

De laatste jaren is lokale belangenbehartiging steeds belangrijker geworden. Immers, de gemeente bepaalt meer en meer op het gebied van zorg en welzijn. Dit betekent dat sommige zaken die voorheen landelijk door bijvoorbeeld de Unie KBO in Den Haag behartigd werden, nu lokaal moeten plaatsvinden. Afdelingen van de ouderenbonden zullen zich meer moeten gaan richten op belangenbehartiging. Bijvoorbeeld door actief te zijn in een seniorenraad of Wmo-raad en door samen te werken met andere lokale instellingen.

Gemeenten zijn verplicht om bij de vaststelling van Wmo-beleid belanghebbenden en organisaties uit de gemeente te betrekken. Hoe dit vormgegeven wordt, is in elke gemeente weer anders. De meeste gemeenten hebben een Wmo-raad ingesteld. In deze raad zitten vertegenwoordigers vanuit verschillende belangengroepen uit de gemeente waaronder vertegenwoordigers vanuit de doelgroep ouderen. 
 
Bezoek ook de website van de koepel van Wmo-raden.  

Voor de lokale ouderenbonden is het van belang om de vertegenwoordiging van ouderen op lokaal niveau in een structuur onder te brengen. Binnen het gemeentelijk beleid worden de diverse doelgroepen minder onderscheiden. Ook heeft de gemeente de zorg voor andere doelgroepen erbij gekregen. Dit betekent in de eerste plaats dat samenwerking tussen de verschillende ouderenorganisaties op lokaal niveau van belang is om een duidelijke stem te hebben. Hierdoor ontstaat een orgaan dat alle ouderen in de gemeente vertegenwoordigd. Dit kan in een samenwerkingsorgaan, bijvoorbeeld een seniorenraad, ouderenplatform of ander lokaal overlegorgaan. Dit orgaan zal gestructureerd moeten overleggen waarbij de vertegenwoordigers in de Wmo-raad ook aanwezig zijn. Dit is namelijk van belang om de vertegenwoordigers in de Wmo-raad voldoende te kunnen voeden. Denkbaar is dat de wethouder uitgenodigd wordt of een betrokken ambtenaar. Veel gemeenten werken met een dergelijke structuur.

Terug naar de inhoud

 
Programma Aandacht voor iedereen 

www.aandachtvooriedereen.nl

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen lokale cliëntenorganisaties informatie en advies over belangenbehartiging binnen de Wmo. De Unie KBO participeert in dit programma via het CSO.
 
Programma Aandacht voor iedereen heeft door het hele land ‘Adviseurs Versterking Wmo’ opgeleid. Deze adviseurs zijn er om Wmo-raden en lokale en regionale belangenbehartigers te ondersteunen. De doelgroep is breed (de cliëntengroepen die gebruik maken van de Wmo). U kunt vragen om specifieke ondersteuning en informatie voor ouderenbonden en ouderenorganisaties. 
 
 
Bekijk de lijst met adviseurs

Terug naar de inhoud
 

Rol lokale ouderenbonden in de Wmo

De lokale ouderenbonden vervullen een belangrijke rol in de Wmo. Niet alleen op het terrein van de belangenbehartiging maar ook door de organisatie en uitvoering van activiteiten. Aanspraken op individuele voorzieningen binnen de Wmo, worden namelijk grotendeels vervangen door algemene welzijnsvoorzieningen en –diensten waarbij een groot beroep op vrijwilligers wordt gedaan.
 
Een lokale ouderenbond is een vrijwilligersorganisatie die o.a. activiteiten organiseert voor ouderen. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen ouderen die een rol als vrijwilliger vervullen en ouderen die juist een steuntje in de rug nodig hebben. Voor en door de doelgroep; precies de gedachte van de Wmo!
 
Belangrijk is dat de lokale ouderenbonden de samenwerking zoeken met de gemeente en de lokale welzijnsinstelling. De lokale welzijnsinstelling wordt door de gemeente ingeschakeld om diensten te leveren. Deze diensten moeten de doelgroepen in de Wmo ondersteunen en de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren zonder een beroep te hoeven doen op een individuele voorziening. Samenwerking hierin met de ouderenbonden zorgt voor een goede verdeling tussen organisatie en uitvoering.
 
Voorbeelden van activiteiten die nu al worden uitgevoerd door vrijwilligers van de ouderenbonden en die lokaal binnen de Wmo van groot belang zijn:

 • Ouderenadvisering; de vrijwillige ouderenadviseurs vervullen een belangrijke rol in de clientondersteuning van ouderen.
 • Preventief huisbezoek 75+ (vroegsignalering). 
 • Belastingadviseurs, hulp bij administratie en belastingaangifte. 
 • Voorkomen van eenzaamheid door huisbezoek en organisatie activiteiten. 
 • Preventie door het organiseren van voorlichting over bijvoorbeeld voeding of veiligheid. 
 • Klussendiensten waarbij vrijwilligers betrokken zijn. 
 • Maaltijddienst waarbij vrijwilligers betrokken zijn. 
 • Begeleiding door vrijwilligers, bijvoorbeeld iemand begeleiden naar het ziekenhuis, voor iemand boodschappen doen, een mantelzorger ontlasten. 
 • Vervoersdienst waarbij vrijwilligers betrokken zijn.

De ouderenbonden kunnen al hun activiteiten meer in Wmo taal zichtbaar maken!

Terug naar de inhoud
 

Tips

 • Voer een discussie over de mogelijkheden en beperkingen van zelfredzaamheid en participatie van ouderen in de Wmo.
 • Informeer en betrek de eigen leden in de ontwikkelingen. 
 • Zorg dat ouderen in de gemeente vroegtijdig, op verschillende manieren en herhaaldelijk worden betrokken en geïnformeerd. 
 • Denk na over de eigen rol in de Wmo. Maak eventueel een notitie hierover. Stel een plan voor belangenbehartiging op. 
 • Let op het stappenplan van de gemeente en oefen tijdig invloed uit (nieuw Wmo-beleidsplan; verordening; contracteerbeleid). 
 • Benader politieke partijen (verkiezingsprogramma’s, kandidaat-gemeenteraadsleden, bijeenkomsten, geef eventueel stemadvies). 
 • Formuleer een aantal inhoudelijke speerpunten:
  * ondersteuning bij de hulpvraag (ouderenadviseurs)
  * persoonsgebonden budget
  * ondersteuning mantelzorgers
  * vangnet meest kwetsbare ouderen
  * goede en toegankelijke klachtregeling
  * kwaliteit van de voorzieningen 
 • Let op de mogelijkheden van de wijkverpleegkundige en de sociale wijkteams 
 • Stel u op als een samenwerkingspartij en zoek samenwerkingspartners (andere bonden, Wmo-raad, vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstelling, steunpunt mantelzorg). 
 • Onderhoud contacten met betrokken professionele diensten (beleidsambtenaar, wethouder, Wmo-loket, sociale wijkteams, wijkverpleegkundige). 
 • Signaleer knelpunten en mogelijkheden (armoede, eenzaamheid, leefbaarheid wijk). 
 • Ondersteun de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers door het opzetten of deelnemen aan diensten voor deze groep (hulp bij administratie/belasting, klussendienst, vroegsignalering door huisbezoek, cliëntondersteuning, organiseren van voorlichting enz.). En benoem uw activiteiten ook in het kader van de Wmo.

Terug naar de inhoud