Gemeentelijk beleid

KBO thuis

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

          


U bevindt zich hier: KBOthuis > Wmo > Gemeentelijk beleid 

Wmo    Wmo-voorzieningen   Wmo 2015    Gemeentelijk beleid    Ouderenbonden lokaal    BezwaarGemeentelijk beleid

Inhoud (Klik op het gewenste onderwerp)


 
Verordening Wmo

De gemeenteraad stelt bij verordening de regels vast voor de uitvoering van het beleid door het college. De gemeentelijke verordening is daarmee een essentieel document voor de concrete uitwerking van het beleid van een gemeente. De gemeente bakent in de Wmo-verordening af op basis van welke criteria iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Alhoewel er altijd een zekere beoordelingsruimte bij de professional wordt gelaten.

De Wmo-verordeningen die gemeenten maken, moeten geheel in lijn zijn met de Wmo-wettekst. Zodra de Wmo-wettekst definitief is moeten gemeenten dus zorgen dat hun Wmo-verordening hierop wordt aangepast. De VNG maakt op basis van de Wmo-wettekst een modelverordening, die als basis kan dienen voor de verordeningen van gemeenten. De VNG ontwikkelt deze modelverordening in samenspraak met, onder andere, belangenorganisaties zoals CSO (ouderenbonden waaronder de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM) de CG-Raad en Platform VG. Het programma Aandacht voor Iedereen zal op basis van de modelverordening een handreiking maken voor Wmo-raden en lokale belangenbehartigers, met aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief.

De gemeenteraad stelt een verordening vast met de uitvoeringsregels. In de verordening moet in ieder geval worden bepaald:

 • Op welke wijze en op basis van welke criteria of de cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt. 
 • Op welke wijze de hoogte van het budget wordt vastgesteld. 
 • Welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de voorzieningen, waaronder deskundigheid van beroepskrachten 
 • Welke eisen aan aanbieders worden gesteld m.b.t. bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering 
 • Welke eisen worden gesteld aan de afhandeling van klachten 
 • Welke eisen gelden voor het melden van calamiteiten en geweld 
 • Op welke wijze inwoners worden betrokken bij de uitvoering van de wet 
 • Regels over onrechtmatig gebruik 
 • Op welke wijze het college zorg draagt voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers

Verder kan in de verordening worden bepaald:

 • Of er een eigen bijdrage moet worden betaald 
 • De eigen bijdrage kan voor de verschillende voorzieningen verschillend worden vastgesteld 
 • Er kan een korting op de eigen bijdrage voor een algemene voorziening worden gegeven 
 • De bijdrage voor de maatwerkvoorziening dan wel een budget mag afhankelijk worden gesteld van het inkomen en het vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot. 
 • Regels over woningaanpassingen

Burgers moeten betrokken worden bij de beleidsvoering en de uitvoering van de Wmo. Om die reden verplicht het wetsvoorstel de gemeente in de verordening duidelijkheid te bieden over de wijze waarop de gemeente aan deze betrokkenheid invulling geeft. Er worden hiervoor geen voorschriften gegeven in de zin van een verplichte Wmo-raad. De gemeente mag de wijze waarop betrokkenheid van belanghebbenden wordt vormgegeven, zelf invullen.

In de verordening moet de gemeente ook vastleggen hoe de medezeggenschap wordt geregeld en regels stellen t.a.v. de kwaliteit van voorzieningen en de controle daarop. De regering gaat ervan uit dat gemeenten hun eisen op dit onderdeel standaardiseren om te voorkomen dat aanbieders die in meerdere gemeenten actief zijn met verschillende eisen te maken krijgen.

Terug naar de inhoud
 

Beleidsplan Wmo

De gemeente heeft in principe de keuzevrijheid in de middelen om de ondersteuning te realiseren. In het beleidsplan legt de gemeente de algemene beleidsvoornemens vast op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. In de nieuwe wettekst wordt de bepaling om in ieder geval eens in de vier jaar het plan te vernieuwen, losgelaten. De gemeente is vrij in de looptijd van het beleidsplan.

De nieuwe wettekst bevat wel onderwerpen die in het beleidsplan aan de orde moeten komen:

 • Sociale samenhang 
 • Veiligheid, leefbaarheid 
 • Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld 
 • Inclusieve samenleving/toegankelijkheid 
 • Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 
 • De actieve benadering van burgers om signalen op te vangen 
 • Preventie en vroegsignalering 
 • De beschikbare algemene voorzieningen 
 • Hulp op afstand 
 • Clientondersteuning 
 • Welke maatwerkvoorzieningen worden aangeboden ook t.a.v. persoonskenmerken, behoeften en voorkeuren 
 • Integrale dienstverlening, 1 loket 
 • Samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
 • Beschrijven van de keuzemogelijkheden voor degenen aan wie een maatwerkvoorziening wordt verstrekt en kleine doelgroepen

De gemeente moet in de voorbereiding van het plan in overleg treden met burgers en met vertegenwoordigers van de vrijwilligersorganisaties en van mantelzorgondersteuners die in de gemeente actief zijn, zodat het beleid goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de burgers en de civil society in de gemeenten. Hierbij past dat gemeenten in hun plan zo mogelijk actief inspelen op initiatieven van ingezetenen of cliënten die naar het oordeel van de gemeente van toegevoegde waarde zijn.

Terug naar de inhoud